Brandskyddsutbildning-Heta Arbeten

Vårt mål
Att ge deltagaren fördjupad kunskap i att förebygga brand vid brandfarliga arbeten
 • Hur brand uppkommer samt brandfarliga varor,
 • riskbedömning med 3M-metoden,
 • Organisation och ansvar vid heta arbeten,
 • förebyggande brandskydd,
 • säker gashantering,
 • riskbedömning, vid tätskiktsarbete,
 • Tillstånd- och kontrollistan Heta Arbeten,
 • lagar och försäkringsvillkor kopplade till brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.
Ge deltagaren färdigheter i att:
 • göra riskbedömning med 3M-metoden vid heta arbeten,
 • använda Tillstånds-och kontrollistan Heta Arbeten,
 • använda handbrandsläckare,
 • larma vid brand
För vem
 • Alla som befattar sig med brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats har har en skyldighet att se till att försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter följs. Dessa är: Den försäkrade ansvarar gentemot försäkringsbolaget att säkerhetsföreskrifterna följs. Det vill säga den som tecknat en försäkring som täcker skadan om en brand skulle uppstå. Det inkluderar företagsledningen.
 • De medförsäkrade. Det är alla anställda. Som exempel så händer det att ett företag tar på sig att hålla försäkring för sin underentreprenör. I så fall är underentreprenör medförsäkrad i beställares försäkring.
 • Anlitade uppdragstagare och entreprenörer som anlitas av den försäkrade. Varje entreprenör eller annat självständigt företag som mot betalning åtar sig att utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är skyldig att följa Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.


Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav.

Innehåll
Heta Arbeten- Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept för brandfarliga heta arbeten. Utbildningen omfattar en total tid, inklusive lektionstider och raster, om minst 6,5 timmar

Och sedan
Ett certifikat är giltigt i 5 år från det datum certifieringen blivit godkänd. Certifikatets giltighetstid går ut den sista i den månad som står på certifikatet.
Platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Skövde
Boka 04 okt
15 platser
Boka 11 okt
15 platser
Boka 27 okt
9 platser
Boka 17 nov
15 platser
Boka 06 dec
15 platser
Boka 08 dec
16 platser