Kurser

Ett anpassat bemötande - Hur kan vi bidra till att främja elevens psykiska hälsa, utveckling och lärande?

Den här utbildningen ger en teoretisk grund för att förstå hur skolvardagen kan te sig för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den ger dig som lärare, arbetslag, personal inom elevhälsan och skolledning kunskap om ett anpassat bemötande - samtalstekniker och samtalsverktyg som underlättar mötet med eleven och som främjar utveckling, lärande och psykisk hälsa.


Kursavgift 2.495 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 29 jan

Praktisk ortopedisk uppdateringskurs - diagnostik och praktisk behandling

Sjukdomar i rörelseorganen är en av de vanligaste sökorsakerna inom primärvården och det är nödvändigt för alla läkare men i synnerhet allmänläkare att kunna utreda, diagnosticera och behandla dessa tillstånd samt ha grundläggande kunskaper om såväl sjukgymnastisk behandling som ortopedisk kirurgi vid dessa tillstånd. Kursen går på ett systematiskt och lättförståeligt sätt igenom överbelastningssjukdomar, artros och andra degenerativa sjukdomar, men även akut ortopedi.


 

 

 

Kursavgift 3.600 kr
Kursdatum i Göteborg
Boka 29 jan

Cannabismissbruk och Trauma

Utbildningsdagen är inriktad på sambandet mellan cannabismissbruk och trauma. Det är vanligt att cannabismissbrukare självmedicinerar mot traumatiska upplevelser som övergrepp, övergivenhet, vanvård, våld m.m. Samtidigt som cannabis är ett effektivt ångestdämpande har det en viktig negativ påverkan på hjärnan – inte minst vad gäller tonåringar där hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Eftersom trauma är en så central del av problematiken är det viktigt att detta också blir ett fokus för behandling och bedömning. Även annan samsjuklighet tas upp såsom personlighetsstörningar, ångestsyndrom, psykoser, ADHD m.m. Dagen avslutas med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande vid missbruksbehandling. Detta är av stor betydelse för att skapa en god relation och behandlingsallians mellan klient och behandlare.


Kursavgift Ej angivet
Kursdatum i Stockholm
Boka 30 jan

Ögat och synen hos barn

Eksem och födoämnesallergier är vanligt hos förskolebarn och BVC är ofta den första instansen som föräldrarna vänder sig till med frågor och behandlingsråd. Goda grundkunskaper är viktiga både för att kunna ge bra råd till föräldrarna och sköta de enklare fallen på BVC men också för att kunna selektera de barn som bör utredas vidare av barnspecialist. Välkommen till denna aktuella dag med underrubriken - vad kan vi göra på BVC?

Kursavgift 2.300 kr
Kursdatum i Linköping
Boka 07 feb

Motorisk utveckling - för BVC

Välkommen till en dag som ger dig en bred uppdatering om de senaste rönen inom motorisk utveckling hos barn. Vi kommer att bland annat att fördjupa oss i de faktorer som påverkar samt trender som gör att vi behöver uppmärksamma motorik och dess inverkan på andra områden som exempelvis uppmärksamhet och kognition. Samverkan mellan faktorer i barnets kropp, uppgifter att lösa och miljöns påverkan på utveckling och hälsa kommer under dagen att diskuteras och förklaras.


Kursavgift 2.900 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 05 mar

Kursdatum i Göteborg
Boka 07 mar

Fokus på foten våren 2019

Välkommen till vårens omgång av Fokus på foten, vår skräddarsydda utbildningsdag för Sveriges alla fotterapeuter där syftet är att ge en uppdatering och fördjupade kunskaper i relevanta ämnen för fotterapeuter. Vi kommer denna gånga att bjuda på två teman där vi på förmiddagen tittar på den åldrande foten. Vad händer med fötterna när man åldras och hur man skall tänka och agera kring detta. Under eftermiddagen tittar vi, bland annat närmare på värdet av prevention och basal fotundersökning vid diabetes.


Kursavgift 1.195 kr
Kursdatum i Göteborg
Boka 08 mar

Kursdatum i Malmö
Boka 15 mar

Kursdatum i Stockholm
Boka 22 mar

Svåra samtal i telefonrådgivning

Välkomna till en utbildningsdag som kommer att ge dig redskap som underlättar i arbetet med telefonrådgivning och med en inriktning mot svåra samtal. Hur kan jag samtala för att förebygga motstånd och defensivt förhållningssätt samt öka förmågan att hjälpa i samtalet?


Kursavgift 2.900 kr
Kursdatum i Malmö
Boka 13 mar

Praktisk EKG-tolkning för primärvården

Är det verkligen ett förmaksflimmer eller är det bara störningar?

EKG-apparaten tolkar EKG:t som en akut hjärtinfarkt men patienten mår bra, vad ska jag göra?

Hur bra är den automatiska EKG-tolkningen?

Nu har jag fått svar på ett arbetsprov och ett långtids-EKG men hur ska jag tolka svaret?

Inferior infarkt i EKG-tolkningen IGEN, vad ska jag göra med alla dessa EKG?

Har du funderat över dessa eller liknade frågor är denna kurs något

Kursavgift 3.450 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 20 mar

Kursdatum i Malmö
Boka 03 apr

Temadag Ögat & synen hos barn

Välkommen till en kursdag om ögat och synen där vi bland annat går igenom hur synen utvecklas, hur man upptäcker skelning och varför det är så viktigt att hitta ögonåkommor i tid. Vi kommer under dagen att förmedla kunskap, verktyg och praktiska tips för att kunna göra en adekvat ögonundersökning på alla barn.

Kursavgift 2.600 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 21 mar

Diabetes i primärvården

Välkommen till en fördjupningsdag om diabetes som kommer att fokusera på, symtom prevention, utredning och ge de senaste rönen vad gäller modern diabetesbehandling ur ett primärvårdsperspektiv

Kursavgift 3.600 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 22 mar

Kursdatum i Malmö
Boka 05 apr

Barnortopedi för skolsköterskor

Kursen är upplagd som en lärorik endagskurs med både teoretisk föreläsning, fallbeskrivningar, demonstration av undersökningsteknik samt filmer som visar typiska rörelsemönster. Det ges utrymme för frågor och diskussioner. Dr Sandberg är en mycket uppskattad föreläsare som sedan 15 år regelbundet förläser på till Allmänläkare forum, ST-utbildningar och vidareutbildningar för skolhälsovården m.fl.


Kursavgift 2.495 kr
Kursdatum i Umeå
Boka 26 mar

Kursdatum i Jönköping
Boka 24 apr

Psykopater går att bota

Den här kursen visar på förståelse av psykopati som hittills är nästan helt okänd i Sverige. En del av denna har inte förmedlats skriftligt eftersom man har fruktat att informationen skulle kunna komma att användas för att manipulera behandlare och behandlingssystem. Det som förmedlas bygger inte på forskning, utan endast på kliniska erfarenheter och nästan allt är praktiskt inriktat, konkret och direkt användbart i behandlingen.


Kursavgift 2.495 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 02 apr

Hudtumörer och dermatoskopi

Merparten av patienter med hudåkommor omhändertas inom primärvården. Den medicinska utvecklingen inom dermatologin är snabb och det föreligger ett ständigt behov av kontinuerlig vidareutbildning inom detta område för läkare och annan berörd personal som arbetar inom vården.

Kursavgift 3.800 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 04 apr

Osteoporos - modern behandling, utredning och diagnos

Osteoporos och fragilitetsfrakturer har blivit en av de stora folksjukdomarna i Sverige.Under dagen kommer vi att ge en bred uppdatering i ämnet samt presentera de senaste rönen om förebyggande åtgärder, utredning, diagnos och modern behandling för att på bästa sätt kunna möta denna patientgrupp. Vi kommer att ha fokus på praktiska råd i den kliniska vardagen så att man efter denna dag skall känna sig helt trygg med hur man kan utreda och behandla denna patientgrupp.

Kursavgift 3.800 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 11 apr

Triage för primärvården

Välkommen till en utbildningsdag i Triage för sjuksköterskor där syftet är att ge verktyg och kunskap för att snabbt och säkert kunna bedöma vårdbehov, vårdnivå och prioriteringsgrad

 


Kursavgift 2.900 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 08 maj

Telefonrådgivning - det goda samtalet.

Välkomna till en utbildningsdag som kommer att ge dig redskap som underlättar i arbetet med telefonrådgivning och ger förutsättning för gott bemötande och säkra medicinska bedömningar.

Kursavgift 2.800 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 09 maj

Kursdatum i Luleå
Boka 15 maj

Omvårdnad och behandling på ben & fot.

Välkommen till en kursdag speciellt framtagen för fotterapeuter som handlar om omvårdnad och behandlig av sår på fot och underben.Vi kommer bland annat att titta på vad man kan behandla, när man skall skicka patient/kund vidare, förebyggande åtgärder, sårbedömning, sårläkningsfaser och mycket annat.

Kursavgift 2.300 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 10 maj

Symtomlindring i livets slutskede

Denna fortbildningsdag ger en bred uppdatering om smärt- och symtomlindring i livets slutskede. Föreläsningarna är konkreta och har tonvikten på praktisk behandling och symtomanalys. Under dagen avhandlas förutom smärta och smärtbehandling även illamående och dess mekanismer/behandling vid avancerad sjukdom. Vidare diskuteras frågor om kortisonbehandling, dropp och sedering i livets slutskede.


Kursavgift 3.400 kr
Kursdatum i Stockholm
Boka 16 maj

“Missbrukande kvinnor är missbrukade kvinnor”

Utbildningsdagen syftar till att ge förståelse för de komplexa sambanden mellan våldsutsatthet, patriarkala strukturer, missbruk och trauma som är vanliga för missbrukande kvinnor, samt för hur man kan hjälpa dem att komma bort från misshandelsrelationer.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

”Ofrivillig traumatisering vid bemötande av traumatiserade personer”

 

Ett trauma är ofta en yttre händelse som individen har svårt att integrera och förhålla sig till. Bakgrundsfaktorer, personlighet, kulturellt sammanhang och det känslomässigt innehåll i händelsen spelar in i upplevelsen. Alla bär vi med oss vår historia och sårbarhet. Ibland susar det om öronen på oss i våra möten ibland träffas vi rakt in i vårt känsloliv. 

 

Traumat som en person råkat ut för kan övergå från stress till krisreaktion. En reaktion som kan påverka även terapeuten. Det som finns kvar känslomässigt och tankemässigt kan påverka allas våra liv och beteenden. 


Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT är en utveckling ur KBT. Deltagarna får en klinisk och teoretisk genomgång av grunderna i ACT. Vi kommer att jobba med acceptans, mindfulness, värden, defusion.

Kursavgift 9.495 kr
Inga datum

ACT & KBT vid smärta

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i arbetet med långvarig, svårbehandlad och handikappande smärta. För patienter med långvarig smärta har förmågan att acceptera smärta och annat obehag visat sig ha ett starkt samband med en högre funktionsförmåga och livskvalitet, och även med exempelvis mindre ångest, nedstämdhet och sjukskrivning. Det vetenskapliga underlaget för ACT har ökat kraftigt de senaste åren och ACT har idag stöd för att vara en evidensbaserad behandling för ospecifik långvarig smärta.

Kursavgift 19.800 kr
Inga datum

Active Physio

Active Physio är en evidensbaserad modell som hjälper dig att förstå hur du kan arbeta som fysioterapeut med ACT- principen. Med Active Physio kan du hjälpa patienter med kroniska tillstånd att förändra levnadsvanor på ett unikt och spännande sätt. Kursen ger en grund och verktyg för detta sätt att arbeta. Förkunskaper i ACT är inte ett krav. Kursen är en 2 + 1 dagars workshop. 

Kursavgift 8.495 kr
Inga datum

ACTiveRehab: ACT för smärtteamet

ACTiveRehab är en evidensbaserad klinisk modell för att implementera ACT inom smärtrehab. Syftet med kursen är att ge kunskap och övning i en arbetsmodell som hjälper alla professioner i smärtteamet att på ett säkert och effektivt sätt bedöma, selektera och behandla patienter.

Kursavgift 6.750 kr
Inga datum

Anknytning & Mentalisering

Varför är relationer så viktiga för människors psykiska hälsa?
Vad skapar en trygg anknytning respektive en otrygg? Hur påverkar våra tidiga anknytningserfarenheter vårt sätt att förhålla oss i relationer som vuxna?


Kursavgift 2.990 kr
Inga datum

Anknytningsarbete

Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med människor som saknar tillräcklig kvalitet i anknytningen, antingen från tidig barndom eller då anknytningen har brutits ner till följd av trauma.
Det kan handla om:
- Människor med personlighetsstörningar eller psykoser.
- Flyktingar som är traumatiserade.
- Ensamkommande flyktingbarn med trauma.
- Människor med missbruksproblematik.
- Ungdomar med beteendestörningar.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Arbete med ensamkommande flyktingbarn

Under de senaste åren har en allt stridare ström av ensamkommande flyktingbarn, oftast ungdomar kommit till Sverige för att söka asyl. Aldrig har det kommit fler än nu. Många av dem har trauman som de har fått antingen i samband med krigshandlingar före flykten eller i samband med själva flykten som ofta skett med fara för livet, t.ex. i överfyllda båtar över Medelhavet och där ensamma ungdomar är utsatta och skyddslösa 


Kursavgift 3.995 kr
Inga datum

Att använda tolk i vården

Välkommen till en dag om möten om kommunikation via tolk. När vårdpersonal och patienter saknar ett gemensamt språk medför detta stora utmaningar. Detta gäller för såväl läkare som andra professioner och patienter – och även för dem som blir satta att fungera som tolkar. Dagen handlar om svårigheter och möjligheter med det tolkade samtalet och hur vi kan bli bättre i dessa situationer. 

 


Kursavgift 2.200 kr
Inga datum

Att leda känslomässigt krävande arbete

Expo Medica erbjuder dig som chef inom vård, omsorg och socialt arbete en kurs med syfte att stärka din professionella roll som ledare. Vi kommer ge dig verktyg för att hantera stress och missnöje, titta närmare på förändringsarbete och hur man kan agera när klienter, patienter och anhörigas ängslan och oro blir en del av arbetsmiljön. Vi kommer också att titta på vad som händer när känslor börjar styra ett arbetslag och vad man som chef kan göra vid en sådan situation. Detta och mer kommer vi att ta upp denna dagen.

Kursavgift 2.100 kr
Inga datum

Att möta människor med ett rättshaveristiskt beteende

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Att möta våld med kunskap

Hot och våld är vardag på många arbetsplatser idag. Denna utbildningsdag ger deltagaren vägledning och praktiska verktyg för hur man kan förebygga och hantera situationer där hot och våld riktas mot dig och din personal. Den ger också djupare insikter om varför våldet uppstår och i vilka situationer riskerna är som störst. 


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Att se flickor som inte syns

Flickors och pojkars beteenden vid ADHD och autism skiljer sig åt. Då kriterier och riktlinjer är utformade efter pojkars beteende vid ADHD och autism tenderar flickorna att gå odiagnostiserade en längre tid och därmed inte få det stöd de behöver. Denna kursdag ger dig kunskaper om hur vi kan se dessa flickor och ge dem stöd för att klara skolgången och sociala kontakter.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Att som lekman möta Stress och Trauma över språk och kulturgränser

En fördjupningsdag riktad till dig som har kontakt med nyanlända flyktingar och som har nytta av praktiska metoder och erfarenheter från arbete på plats i vissa av de länder dessa människor flyr ifrån.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Att tala om självmord är ett skydd för livet

2015 begicks ca 1600 självmord i Sverige. Självmord är ett stort folkhälsoproblem, särskilt bland unga män. Det finns stort behov hos sjukvårdens professioner, även utanför psykiatrin, att öka och fördjupa sina kunskaper om hur självmordsnära tankar och beteenden kan se ut och bemötas. Denna utbildningsdag ger kunskap om en rad viktiga frågor kring självmord och självmordsprevention.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Avancerad kurs i behandling av Ben & Fotsår

Dagen ger en bred uppdatering av bensåret från dermatologisk synvinkel och vänder sig till läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom främst primärvård och äldresjukvård. 
Men även till sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna.
Dagen ger en bred uppdatering av bensåret från en dermatologisk synvinkel och vänder sig till läkare och speciellt intresserade sjuksköterskor inom främst primärvård och äldresjukvård. Men även till sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna.
Dagen ger en bred uppdatering av bensåret från dermatologisk synvinkel och vänder sig till läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom främst primärvård och äldresjukvård. 
Men även till sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna.

Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Avancerad kurs i behandling av Ben- & Fotsår

Välkommen till en dag som ger dig en bred uppdatering av bensåret från dermatologisk synvinkel. Alla yrkesgrupper i vården, i högsta grad läkare, kommer i kontakt med bensårspatienten och behandlingsresultaten är direkt beroende av kompetensen hos handläggande läkare, distriktssköterska och/eller sjuksköterska. Expo Medica samarbetar denna gång med RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för patientgruppen med svårläkta sår. Vi kommer under dagen att ge en fördjupad  kunskap om bland annat etiologisk diagnos,  adekvat behandling och ge de  senaste rönen inom forskningen i  ämnet.

Kursavgift 3.600 kr
Inga datum

Avancerad kurs i ben- & fotsår.

Dagen ger en bred uppdatering av bensåret från dermatologisk synvinkel och vänder sig till läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom främst primärvård och äldresjukvård. 
Men även till sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna.

Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Avancerad kurs i ben- & fotsår.

Dagen ger en bred uppdatering av bensåret från dermatologisk synvinkel och vänder sig till läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom främst primärvård och äldresjukvård. 
Men även till sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna.

Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Avancerad kurs i ben- & fotsår.

Dagen ger en bred uppdatering av bensåret från dermatologisk synvinkel och vänder sig till läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom främst primärvård och äldresjukvård. 
Men även till sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna.

Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Avancerad symtomlindring i livets slutskede

Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom den palliativa vården, geriatriken, primärvården och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutskede. Även sjuksköterskor har stor behållning av kursen. Dagen är en fördjupning av den tidigare genomförda och mycket uppskattade kursen ”Smärtbehandling i livets slutskede.” Kursen är öppen för alla och kommer att vara givande oavsett om man gått vår tidigare kurs. 


Kursavgift 1.995 kr
Inga datum

Barn, unga & trauma

Att drabbas av svåra påfrestningar och traumatiska händelser i barndomen är potentiellt skadligt för de flesta. Tidig utsatthet och upprepade situationer innehållande t ex våld i olika former, sexuella övergrepp, förluster av närstående och erfarenheter av krig och flykt kan påverka barns fortsatta utveckling på ett genomgripande sätt. Utifrån forskning och aktuella teorier om traumatiska påfrestningar, neuropsykologi, anknytning och utveckling ger föreläsningen en god grund för förståelse av konsekvenserna samt för hur stöd och behandling kan utformas.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Basal demensutredning

En kursdag med syfte att uppdatera kunskaper och rutiner för att skapa en effektiv hantering vid basal
demensutredning.

Kursavgift 2.900 kr
Inga datum

Basal kognitivmedicinsk utredning

Tidig upptäckt av kognitiv sviklt är viktigt för att kunna ge rätt vård och omsorg. Den basala kognitivmedicinska utredningen är grundläggande för att utesluta påverkbara sjukdomar och för att i möjligaste mån fastställa vilken neurodegenerativ sjukdom som drabbat patienten. Under dagen går vi på ett enkelt och handfast sätt genom utredningsmetoder för att fastställa kognitiv svikt.

Kursavgift 3.600 kr
Inga datum

Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

Från och med den 1 januari 2016 kommer de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även att gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.  Välkommen till en utbildningsdag som kommer att ge dig kunskap för att minska vårdrelaterade infektioner på din arbetsplats. Vårdrelaterade infektioner och smittspridning utgör ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälso- och sjukvård. 

 

 


Kursavgift 995 kr
Inga datum

Baskurs i psykiatri - sjukdomslära och bemötande

Under de här två utbildningsdagarna utgår vi från det ”friska” sättet att tänka och känna. Vi får därefter, med utgångspunkt i det normala, grundläggande kunskaper om psykiatriska tillstånd och behandlingar, frågor om samhällets skyldigheter och vad som kännetecknar ett gott möte.


Kursavgift 3.995 kr
Inga datum

Behandling av alkoholberoende

Alkoholmissbruk skiljer sig på viktiga punkter från narkotikamissbruk både vad gäller orsaker och behandling. Trots att alkoholmissbruk är i runda tal 10 gånger vanligare än narkotikamissbruk har problematiken jämförelsevis kommit i skymundan, och ofta behandlas alkoholism på samma sätt som

narkotikaberoende, vilket är olyckligt.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Behandling av övervikt & fetma med hjälp av MI

En kursdag om motiverande samtal  -MI och KBT i för behandling av övervikt och fetma. Dagen ger dig verktyg
och hjälp i din kliniska vardag.

Kursavgift 2.350 kr
Inga datum

Bemötande och samtal i skolan

Välkommen till en dag fylld av inspiration och praktiska verktyg för skolpersonal! Dagen kommer att visa på vikten av våra egna beteenden gentemot elever. Många idéer och exempel kommer att ges kring hur skolpersonal kan främja elevers inlärning och upplevelse av kompetens. 


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Beroende och psykisk samsjuklighet

Narkotikarelaterade dödsfall i Sverige ökar bland personer med både beroende- och psykiatriska problem. Det är en komplex sjukdomsbild som kan göra de svårt för dig som möter dessa personer att ge rätt behandling och rätt stödinsatser. På denna kurs får du veta hur samsjuklighet och beroendesjukdom samvarierar. Vi kommer prata om vikten av hur man anpassar behandling och stödinsatser efter patienten/klientens behov, både ur det psykosociala och det medicinska perspektivet.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Beteendemedicinskt arbetssätt

Varför behövs beteendemedicin?Vad kan ett beteendemedicinskt arbetssätt tillföra mitt kliniska arbete?Skiljer sig ett beteendemedicinskt arbetssätt från hur jag normalt arbetar?


Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi

Inom hälso-och sjukvården, liksom inom samhället i stort växer efterfrågan på metoder att påverka ohälsosam livsstil. Detta innebär att fysioterapeuter behöver verktyg för att påverka hälsorelaterade beteende. Även i det tillsynes enkla, som att få patienten att genomföra träningsprogram, på egen hand eller tillsammans med andre, behöver fysioterapeuten kunna arbeta med beteendeförändring. Under denna kurs ger vi verktyg och kunskap för att kunna använda ett mer beteendemedicinskt arbetssätt.

Kursavgift 8.495 kr
Inga datum

Bra kost i äldrevården

Bra kost i äldrevården är en temadag där de viktiga frågorna om maten och åldrandet står i fokus. Dagen behandlar maten och hälsan för åldringar, med särskild inriktning på äldrevårdens kunskapsbehov.

Kursavgift 2.150 kr
Inga datum

DBT orienteringskurs

Vi går igenom grundläggande inlärningsteori och beteendeterapi och övar på att göra funktionell analys av problembeteende för att ge bättre verktyg att bemöta svåra patienter. Vi går igenom färdighetsträningsmanualen och deltagarna får själv prova på att öva olika färdigheter. Vi tittar också på behandlingsstrukturen och vad som krävs för att bedriva DBT

Kursavgift 6.400 kr
Inga datum

Dermatologi för primärvården

 

 

 Välkommen till en dag om dom vanligaste hudsjukdomarna som man kan stöta på i primärvården. Hur kan vi diagnostisera och behandla dessa samt vilka patienter vi skall remittera vidare till speciallist? Kursen kan även vara av intresse för andra med intresse för dermatologi. 

 


Kursavgift 3.250 kr
Inga datum

Dermatologidagen

Merparten av patienter med hudåkommor omhändertas inom primärvården. Den medicinska utvecklingen inom dermatologin är snabb och det föreligger ett ständigt behov av kontinuerlig vidareutbildning inom detta område för läkare och annan berörd personal som arbetar inom vården.

Kursavgift 3.900 kr
Inga datum

Det goda mötet-om etik och bemötande mellan oss människor

Välkommen till denna dag som är speciellt framtagen för dig som jobbar på LSS boende, som personlig assistent eller inom handikappomsorgen. Vi vill med denna dag skapa inspiration och ge dig verktyg i dom viktiga frågorna om etik och bemötande för att du skall kunna bibehålla och förstärka en professionell hållning och göra ett bra jobb med mål att växa och utvecklas.

Kursavgift 1.850 kr
Inga datum

Det goda mötet-om etik och bemötande mellan oss människor

Välkommen till denna dag som är speciellt framtagen för dig som jobbar på LSS boende, som personlig assistent eller inom handikappomsorgen. Vi vill med denna dag skapa inspiration och ge verktyg i dom viktiga frågorna om etik och bemötande för att kunna bibehålla och förstärka en professionell hållning och göra ett bra jobb med mål att växa och utvecklas.

Kursavgift 1.850 kr
Inga datum

Diabetes hos äldre

Välkommen till denna dag med syfte att öka kunskapen och kompetensen för att stärka pa- tientsäkerheten i diabetesfrågor. Diabetes mellitus är en av världens vanligaste och snabbast ökande kroniska sjukdomar.Kursen är upplagd som halvdagsutbildning med samma program förmiddag som eftermiddag och som ger möjlighet att välja den tid som passar bäst.

Kursavgift 995 kr
Inga datum

Diabetesfoten

Fotkomplikationer hos diabetiker utgör ett allvarligt hot, såväl mot extremiteterna som individens överlevnad. Den så kallade "diabetesfoten inkluderar sår, infektioner och destruktion av djupare vävnadslager associerade med neuropati och/eller perifer kärlsjukdom i nedre extremiteterna. Vi kommer under dagen ge en grundlig genomgång av dessa skadors lokalisation, utseende och behandling för att kunna ge en framgångsrik behandling.

Kursavgift 2.100 kr
Inga datum

Engelska för vården

Engelska för sjukvården är en kursdag som gör dig säkrare i kommunikationen när du möter personer och patienter med annan språklig bakgrund. Denna kursdag kan med fördel kombineras med kursen "Telefonrådgivning-det goda samtalet" 7 november

Kursavgift 2.600 kr
Inga datum

Ensamkommande flyktingbarn

Ankomsten av ensamkommande flyktingbarn sätter en rad av utmaningar på myndigheter som ansvarar för deras boende och omsorg. Kommunen och hälsa– och sjukvårdssystemet har det stora ansvaret för att ge dessa barn det goda mottagande som hjälper de att hantera de traumatiska upplevelser som många av dessa barn bär med sig.

Många av dessa barn har gått igenom en rad av allvarliga separationer och uppbrytningar. En del har varit utsatta för våld och förföljelser. En stor del har tillbringat ett antal år på sin väg till Sverige i så kallade transfer fas. Under dessa år, då de varit borta från familjen och befunnit sig i ständig rädsla, skapas hos alla dessa barn en ackumulerad känsla av traumatisering som påverkar deras psykosociala hälsa och utveckling negativt.


Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Ensamkommande flyktingbarn - Personlig tragedi och professionell utmaning

Under senaste åren har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat kraftigt till Sverige. Under 2014 första
månaderna har 1400 ensamkommande barn kommit till Sverige i olika åldrar. Majoritet av de barn som har kommit under åren är pojkar men mer flickor kommer nu ensamma.Barn kommer till Sverige pga. olika orsaker. Mesta dels för att rymma från krig och konflikter som härjar i deras hemländer. En del kommer pga. svåra ekonomiska situationer

Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Existentiell hälsa

Önskar du utveckling i arbetet med hälsa och välbefinnande? Den existentiella hälsodimensionen kan vara en resurs för såväl dig själv som dem du möter i din verksamhet. En dag för dig som vill veta mer om självskattad hälsa och välbefinnande.

Kursavgift 2.200 kr
Inga datum

Existentiell hälsa - för dig inom vård och omsorg.

Önskar du utveckling i arbetet med hälsa och välbefinnande? Den existentiella hälsodimensionen kan vara en resurs för såväl dig själv som dem du möter i din verksamhet. En dag för dig som vill veta mer om självskattad hälsa och välbefinnande! 


Kursavgift 2.200 kr
Inga datum

Existentiell hälsa.

Önskar du utveckling i arbetet med hälsa och välbefinnande? Den existentiella hälsodimensionen kan vara en resurs för såväl dig själv som dem du möter i din verksamhet. En dag för dig som vill veta mer om självskattad hälsa och välbefinnande.


Kursavgift 2.200 kr
Inga datum

Existentiell hälsa.

Önskar du utveckling i arbetet med hälsa och välbefinnande? Den existentiella hälsodimensionen kan vara en resurs för såväl dig själv som dem du möter i din verksamhet. En dag för dig som vill veta mer om självskattad hälsa och välbefinnande.


Kursavgift 2.200 kr
Inga datum

Existentiella perspektiv i klinisk tillämpning

I mötet med patienten är det viktigt att behandlaren inte är rädd för att bemöta patientens existentiella frågor. Inte sällan finns hos patienten en existentiell problematik som behöver tilltalas i patientmötet för att komma förbi symptom och skapa långsiktig hållbarhet. Dagen ger en intensiv kurs i de viktigaste momenten inom existentiell psykoterapi.

Kursavgift 2.950 kr
Inga datum

Existentiella perspektiv i klinisk tillämpning

I mötet med patienten är det viktigt att behandlaren inte är rädd för att bemöta patientens existentiella frågor. Inte sällan finns hos patienten en existentiell problematik som behöver tilltalas i patientmötet för att komma förbi symptom och skapa långsiktig hållbarhet. Dagen ger en intensiv kurs i de viktigaste momenten inom existentiell psykoterapi.

Kursavgift 2.950 kr
Inga datum

Existentiella samtal i äldrevården

Detta är en utbildning för dig som vill utvecklas i de existentiella samtalen, som vill öka dina kunskaper inom samtal som berör och hjälper dina brukare/ vårdtagare att få samtala om sina inre tankar. 
En viktig dimension för att skapa en god äldrevård.


Kursavgift 2.100 kr
Inga datum

Farmakovigilans & biverkningsrapportering

Välkommen till en aktuell temadag om läkemedelsbehandling och patientsäkerhet.

I din roll som patient/brukar-ansvarig sjuksköterska innehar du ett stort ansvar för patientsäkerheten. Läkemedelsbehandlingen utgör en stor del i patientsäkerhetsarbetet. Forskning visar att sjuksköterskans omfattande ansvar för uppföljning av läkemedelsbehandling många gånger är förenat med bristande insikter och kunskap kring farmakovigilansarbetet - ett arbete som kännetecknas av att upptäcka, utvärdera, förstå och förhindra biverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem. Du som sjuksköterska kan göra skillnad.

 


Kursavgift 3.100 kr
Inga datum

Fokus på foten

Välkommen till denna spännande dag som till våren har två olika teman och två föreläsare. En medicinsk del och en del som bland annat berör hur man som fotterapeut kan utveckla sin verksamhet, skapa större lönsamhet och tänka utanför ”boxen”.

Kursavgift 995 kr
Inga datum

Fokus på foten

Fortbildningsdag för Sveriges alla fotterapeuter

Kursavgift 995 kr
Inga datum

Fokus på foten

Fortbildningsdag för Sveriges fotterapeuter

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten

Välkommen till höstens fortbildningsdag för Sveriges alla fotterapeuter, Fokus på foten, där vi denna gång har sår och sårbehandling på programmet. Vi kommer att titta närmare på sår och behandling på fot och underben samt generella behandlingsmetoder.

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten - Biomekanik

Höstens omgång av Fokus på foten har temat BIOMEKANIK! Många lider idag av besvär i knä, höfter och nacke. En fotterapeut har en viktig roll i att upptäcka när dessa problem beror på exempelvis felbelastning eller annan biomekanisk dysfunktion. Lär dig känna igen tecken och diagnostisera och behandlingsmetoder under denna dag.

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten - tema psoriasis

Välkommen till vårens omgång av Fokus på foten där temat är psoriasis. Föreläsaren Birgitta Claréus är specialist i hudsjukdomar med specialintresse för psoriasis. Hon kommer att ge en grundlig genomgång av sjukdomen och hur man hanterar patienter som är drabbade.


Kursavgift 1.195 kr
Inga datum

Fokus på foten- fotbesvär

Under kursdagen belyser vi ett antal vanligt förekom- mande besvär i fot och fotled utifrån ett sjukgymnastiskt perspektiv och får på så vis ta del av en annan yrkesprofessions synvikel när det gäller bedömning och behandling av fotbesvär.
Vi diskuterar vad man som fotterapeut bör känna till vid dessa tillstånd och får ta del av aktuella be- handlingsprinciper samt tips och råd som är användbara i det dagliga arbetet som fotterapeut.

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten ht 16

Under denna omgång kommer vi att presentera två föreläsare med olika specialistområde.Under förmiddagen handlar det om myter och sanningar kring svamp och svampinfektioner. Ett område som ofta är efterfrågat och som vi kommer att presentera med lite nya infallsvinklar. Under eftermiddagen står fotkirurgi/ortopedi på programmet där vi bland annat tittar närmare på sneda tår, förhårdnader och onda fötter. Under våren hade vi ortopedi med inriktning mot barn och ungdom på programmet och denna gång är inriktningen vuxna och äldre.


Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten hösten -17

Välkommen till höstens omgång av Fokus på foten som kommer att handla om cancer och fötter. Patienter under eller efter cancerbehandling drabbas ofta av olika biverkningar och vissa av dessa kan engagera fötterna


Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten Hösten 2015

Välkommen till höstens omgång av Fokus på foten. Den här gången bjuder vi på två olika ämnen med två kompetenta föreläsare. Temat för höstens omgång är vårdhygien för fotterapeuter och dermatologiska dilemman.

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten hösten 2018

Välkommen till höstens omgång av Fokus på foten, vår skräddarsydda utbildningsdag för Sveriges alla fotterapeuter. Denna omgång bjuder vi på två delar där vi på förmiddagen tittar närmare på smärta och smärtmekanismer i kroppen och då också relaterat till foten. Eftermiddagen handlar om olika sjukdomstillstånd och skador på fötterna.

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten NO vt-18

Välkommen till Fokus på foten där vi denna gång presenterar två mycket uppskattade föreläsare med aktuella ämnen för dig som fotterapeut.

Under förmiddagen kommer vi att titta närmare på posoriasis och vad man som fotterapeut bör känna till om detta. Under eftermiddagen fördjupar vi oss i foten ur ett utvecklingsperspektiv. Välkommen till en dag med två spännande ämnen på programmet.


Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Fokus på foten Norge

Seminar for norske fotterapeuter
i samarbeide med Fotterapeutforbundet.
Tema Fotkirurgi

Kursavgift 1.375 kr
Inga datum

Fokus på foten Norge

Välkommen till höstens fortbildningsdag för Sveriges alla fotterapeuter, Fokus på foten, där vi denna gång har sår och sårbehandling på programmet. Vi kommer att titta närmare på sår och behandling på fot och underben samt
generella behandlingsmetoder

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten Norge

Seminar for norske fotterapeuter
i samarbeide med Fotterapeutforbundet.
Tema Biomekanikk

Kursavgift 1.300 kr
Inga datum

Fokus på foten våren 2015

Välkommen till en ny spännande omgång av Fokus på foten. Denna gång har vi två ständigt aktuella ämne på programmet, diabetesfoten och den reumatiska foten. 


Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten våren 2016

Välkommen till en ny omgång av Fokus på foten

där vi denna gång presenterar två mycket uppskattade

föreläsare med aktuella föreläsningar som

riktar sig till dig som är fotterapeut.

Att bygga på sina kunskaper och hålla sig uppdaterad är 

viktigt i alla professioner och syftet med denna dag är både 

att ge kunskaper och konkreta tips i det direkta arbetet och 

inte minst lika viktigt, att kunna bemöta frågor och 

funderingar från kunder/patienter på ett professionellt sätt.


Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten våren 2017

Välkommen till en ny omgång av Fokus på foten. Dagens huvudtema är denna gången reumatologiska tillstånd. Under dagen tar vi upp reumatologiska sjukdomstillstånd med särskild hänsyn till sådant som gäller fötter

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten.

Fortbildningsdagen för alla Sveriges fotterapeuter, Fokus på foten, har denna gång två olika teman på programmet.Förmiddagen ägnar vi oss åt laserterapi för fotvårdare och under eftermiddagen har vi en inspirerande föreläsning om hur vi ur ett holistiskt perspektiv kan designa vår hälsa. En eftermiddag där vi ägnar oss mer åt oss själva än åt våra och andras fötter.

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten.

Fortbildningsdagen för alla Sveriges fotterapeuter, Fokus på foten, har denna gång två olika teman på programmet.Förmiddagen ägnar vi oss åt laserterapi för fotvårdare och under eftermiddagen har vi en inspirerande föreläsning om hur vi ur ett holistiskt perspektiv kan designa vår hälsa. En eftermiddag där vi ägnar oss mer åt oss själva än åt våra och andras fötter.

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på foten..

Fortbildningsdagen för alla Sveriges fotterapeuter, Fokus på foten, har denna gång två olika teman på programmet.Förmiddagen ägnar vi oss åt laserterapi för fotvårdare och under eftermiddagen har vi en inspirerande föreläsning om hur vi ur ett holistiskt perspektiv kan designa vår hälsa. En eftermiddag där vi ägnar oss mer åt oss själva än åt våra och andras fötter.

Kursavgift 1.095 kr
Inga datum

Fokus på huden

Fortbildningsdag för hudterapeuter som Expo Medica arrangerar i samarbete med SHR.Temat denna gång är kosmetisk kemi utifrån hudterapeutens perspektiv.

Kursavgift 895 kr
Inga datum

Fokus på huden

I samarbete med SHR har vi nu spikat nytt datum för vår populära fortbildningsdag speciellt framtagen för hudterapeuter – Fokus på huden. Denna gång kommer tyngdpunkten att ligga på hormoner och dess påverkan på huden, livsstilsfaktorers betydelse och kostens inverkan.

Kursavgift 995 kr
Inga datum

Forensisk omvårdnad

Sjukvården har i sitt uppdrag ett ansvar att upptäcka tecken på våldsutsatthet, att identifiera skador, säkra bevis och spår och att dokumentera. Forensisk omvårdnad är omvårdnad med inriktning på rättsmedicin, där sjukvårdens kompetens möter rättsväsendets. Det är kunskap som kan bidra till att fälla en brottsling genom att säkerställa bevis inför en rättslig process men även omhänderta en traumatiserad patient och dennes närstående. Välkommen till en högst aktuell kursdag.

Kursavgift 2.195 kr
Inga datum

Foten & underbenets anatomi

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift 1.960 kr
Inga datum

Foten & underbenets anatomi

Foten är en av kroppens mest komplicerade delar. Den består av 26 ben som förbinds med ett flertal leder, muskler, senor och ligament. Denna kursdag ger dig viktiga fakta om foten och underbenet
– kunskap som är anpassad för din verksamhet som fotterapeut. 


Kursavgift 1.960 kr
Inga datum

Från matstrupe till ändtarm

När och var ska olika undersökningsmetoder användas inom gastroenterologin?
Denna frågeställning med ett primärvårdsperspektiv behandlas på denna kurs av mycket meriterade specialister, så låt er under professionell vägledning guidas hela vägen från matstrupe till ändtarm.


Kursavgift 2.900 kr
Inga datum

Fördjupningsdag i Mindfulness

För dig som har längre personlig erfarenhet av Mindfulnessträning ges nu en möjlighet att utvecklas inom området och få en nytändning genom meditation och dialoger. Denna fördjupningsdag ger en fördjupning av de färdigheter som gavs under grundutbildningen. Kursen är värdefull även för dem som ännu inte har en omfattande egen verksamhet.

Kursavgift 2.350 kr
Inga datum

Fördjupningsdag om Spelmissbruk

Från och med årsskiftet 2018 inkluderas ansvar för spelmissbruk i socialtjänstlagen. Detta innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar. Problemets utbredning: I The Swedish longitudinal gambling study från 2014 (Romild och Vollberg) konstaterar man att ca: 2 % av befolkningen har problem med pengaspel.

Som särskilt sårbara grupper nämns:

- Unga män i åldern 18–24 år (ca: 10%)

- Kvinnor mellan 45 och 74 åt där spelandet ökar snabbt.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Fördjupningsdagar för instruktörer Mindfulnessträning

Fördjupningsdagar för instruktörer - MIndfulnessträning

Kursavgift 5.900 kr
Inga datum

Fördjupningskurs MI

Fördjupningskurs i MI - Motiverande samtal 2 dagar

Kursavgift 3.675 kr
Inga datum

Förstå kulturella skillnader -Temadag för BVC och mödravård

En kursdag om förståelse och respekt för hur andra tänker och resonerar i vårdsammanhang och hur vi kan bli medvetna om våra egna antagande för att skapa så bra möten som möjligt. Kursen är anpassad för personal inom barn- och mödravård men även andra speciellt intresserade är välkomna.


Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Gentestning - när och varför?

Idag erbjuder kommersiella företag tester/sekvensering av alltifrån enskilda gener till en individs hela genom för att förutspå dennes framtida sjukdomsrisk. Vilket prediktivt värde har sådana undersökningar och hur ska professionen förhålla sig till denna förhållandevis nya verksamhet? Vilka integritetsproblem följer med den nya tekniken? Inte minst - vem har makten över den genetiska informationen? Kursen startar med en repetition av grundläggande molekylärbiologi med DNA, RNA och proteinbildning.


Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Grundutbildning MI

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

Grundutbildning MI

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

Grundutbildning MI

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

Handledarkurs i stresshantering

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården,med eller utan personalansvar. Stress är den faktor som sägs utgöra vår tids största ohälsorisk Därför är det extra intressant att lära sig mer om detta tillstånd, hur man uppmärksammar det och hur man arbetar preventivt.

Kursavgift 5.750 kr
Inga datum

Hur hanterar vi utmanande beteende hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Denna utbildningsdag ger dig metoder, förhållningssätt och kommunikationstekniker för att möta utmanande beteenden på olika sätt. Faktorer som bidrar till samt minskar utmanande beteenden behandlas samt Socialstyrelsens rekommendationer kring detta. Utbildningen kommer även att belysa hur vi kan anpassa vårt kommunikativa förhållningssätt till den enskildes förståelsenivå för att främja utveckling och välbefinnande.

 


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Hur kan vi stödja nyanlända barn i skolan med traumatiska erfarenheter från krig och flykt. - Strategier och verktyg som fungerar.

Utbildningsdagen ger dig en fördjupad förståelse för hur traumatiserade barns hjärna har påverkats, hur dessa barn agerar och varför, vad konsekvenserna av detta agerandet blir samt konkreta verktyg hur du kan bemöta dessa barn på bästa sätt. Du får strategier och verktyg som hjälper dig att stödja traumatiserade barn så att de kan må så bra som möjligt och leva sina liv som andra barn.

Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Hur vi inom socialtjänsten hanterar våra egna känslor i mötet andras svåra upplevelser?

Personal som arbetar inom socialtjänsten möter genom sina klienter inte alltför sällan en verklighet där känslor av hopplöshet och förtvivlan blir påtaglig. Det är inte helt ovanligt att människor genom starka känslomässiga reaktioner projicerar upplevelsen av vanmakt på både socialsekreterare och andra inom social verksamhet. Trots det skydd en profession och professionalitet innebär kan vissa livsöden beröra oss på djupet. Vårt känslomässiga engagemang i arbetet med utsatta människor kan utgöra en avgörande skillnad för en annan människas liv. Inre resurser och personliga drivkrafter kan få bärkraft av ett personligt och känslomässigt engagemang från omgivningen.  Det kan även leda till utmattning, utbrändhet och sjukskrivning.  Under en dag får du möjlighet att fördjupa dig i anknytningspsykologi och hur våra mönster påverkar samspelet mellan omsorgsgivare och omsorgstagare.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Hälsoekonomisk behandlingsmetod - bioptronljus

Artificiell ljusbehandling med medicinska effekter har mångårig vetenskap bakom sig och är baserad på Nobelpriset i medicin från 1903. En vidareutveckling av metoden inom laserforskning har resulterat i en artificiell, polariserad ljusbehandling utan UV strålning så kallad Bioptronbehandling. Expo Medica bjuder in till en ny kurs i Bioptronbehandling för dig som kommer i kontakt med hudpatienter. Under utbildningen får du ta del av teorin bakom artificiell LJUSTERAPI med fokus på olika medicinska områden där ljusets effekter är både kliniskt och vetenskapligt bevisade.

Kursavgift 3.600 kr
Inga datum

Idrottsskador-en temadag för läkare och fysioterapeuter inom allmän- och företagshälsovård

Skador eller besvär av ortopedisk karaktär är vanligt förekommande hos patienter som söker primärvården. Att tidigt ställa diagnos och ge en optimal behandling kan spara veckor till månader av sjukskrivning och även möjlighet till återgång till arbete eller idrott. Under dagen ger vi en uppdatering och fördjupning i skador som ofta kan relateras till träning, idrott eller arbete.

Kursavgift 3.100 kr
Inga datum

Instruktörskurs i Mindfulness

Mindfulness har två huvudsakliga syften - nämligen att lära oss att hantera stress samt göra oss mer uppmärksamma på stunden just nu. Denna instruktörskurs i Mindfulnessträning omfattar sex dagars gemensam intensivträning i grupp. Efter avslutad utbildning kan du själv leda grupper i mindfulnessträning

Kursavgift 19.800 kr
Inga datum

Instruktörskurs i Mindfulness

Mindfulness har två huvudsakliga syften - nämligen att lära oss att hantera stress samt göra oss mer uppmärksamma på stunden just nu. Denna instruktörskurs i Mindfulnessträning omfattar sex dagars gemensam intensivträning i grupp. Efter avslutad utbildning kan du själv leda grupper i mindfulnessträning

Kursavgift 19.800 kr
Inga datum

Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser

Kursen kommer att ge verktyg för det praktiska vardagsarbetet och beskriver bland annat:
- Principer och modeller för integrerad behandling och case management.- Mandat och organisationer för de olika verksamheter som ska arbeta integrerat som beroendevård, psykiatri och socialtjänst med flera. - Verktyg för case manager, som t ex att på ett systematiskt sätt registrera fakta om psykiatriskt status, farlighet och självmordsrisk.

Kursavgift 14.700 kr
Inga datum

Intramuskulär stimulering - IMS

Expo Medica kan nu erbjuda dig en kursdag om Intramuskulär stimulering (IMS) enligt prof. Chann Gunn ´s principer.

IMS är en akupunkturteknik där man med hjälp av IMS-plunger behandlar och diagnostiserar Myofasci- ella triggerpunkter/tenderpoints.

Det är en teknik som vänder sig till dig som arbetar med smärta, inskränkt rörlighet i ledmuskulatur samt funktionsbortfall utan nödvändigtvis och egentlig vävnadsskada. 


Kursavgift 4.700 kr
Inga datum

Introduktion om den nya manualen DSM - 5

DSM-IV kommer att ersättas av DSM-5, och under denna dag kommer vi att titta på de väsentliga skillnader som finns, såväl vad gäller de enskilda diagnoserna som själva utform- ningen av systemet. Välkommen till en dag som ger dig en bred och djup introduktion till den uppdaterade DSM manualen.

Kursavgift 3.450 kr
Inga datum

Introduktion om den nya manualen DSM - 5

DSM-IV kommer att ersättas av DSM-5, och under denna dag kommer vi att titta på de väsentliga skillnader som finns, såväl vad gäller de enskilda diagnoserna som själva utform- ningen av systemet. Välkommen till en dag som ger dig en bred och djup introduktion till den uppdaterade DSM manualen.

Kursavgift 3.450 kr
Inga datum

KBT orienteringskurs

Deltagarna får lära sig hur man inom KBT ser på beteenden, tankar och känslor samt hur man kan se på vad som styr och vidmakthåller problematiska beteenden. Vi kommer att arbeta med behandlingsstruktur och funktionella komponenter i terapi och deltagarna kommer att få stifta bekantskap med några vanliga behandlingstekniker i KBT. Vi går även igenom grundläggande samtalsteknik och övar på att göra ett första samtal och en bedömning inför behandling. Under utbildningen kommer vi också titta lite närmare på ångest- och depressionsproblematik utifrån KBT perspektiv, och diskutera uppkomst, bedömning och behandling av problem inom dessa områden.

Kursavgift 6.400 kr
Inga datum

KBT vid sömnstörningar

Enligt många är KBT den ledande metoden mot sömnstörningar. Vår instruktörskurs ger dig kunskaperna att själv leda en terapigrupp!

Kursavgift 16.800 kr
Inga datum

KBT vid övervikt & fetma

Kursen vänder sig till alla som vill öka sina kunskap och förståelse kring övervikt och fetma samt möjliga behandlingsmetoder. Även du som vill lära dig mer om de psykologiska aspekterna av behandling av fetma, både med konservativa och kirurgiska metoder, har nytta av kursen. Genomgående fokus kommer att ligga på långsiktighet, viktsabilitet och möjligheten att åstadkomma en livsstil som man kan leva och trivas med. Rekommenderad behandling för personer med övervikt/fetma och samtidig ätstörning kommer också att presenteras.

Kursavgift 8.950 kr
Inga datum

KBT vid övervikt & fetma

Kursen vänder sig till alla som vill öka sina kunskap och förståelse kring övervikt och fetma samt möjliga behandlingsmetoder. Även du som vill lära dig mer om de psykologiska aspekterna av behandling av fetma, både med konservativa och kirurgiska metoder, har nytta av kursen. Genomgående fokus kommer att ligga på långsiktighet, viktsabilitet och möjligheten att åstadkomma en livsstil som man kan leva och trivas med. Rekommenderad behandling för personer med övervikt/fetma och samtidig ätstörning kommer också att presenteras.

Kursavgift 8.950 kr
Inga datum

Komplex traumatisering och dess behandlingsmetoder

Forskning har visat att flera olika behandlingsmetoder har god effekt vid komplex traumatisering. Dessa representerar ibland skilda psykoterapeutiska inriktningar men har alla det gemensamt att de syftar till att hjälpa individen att bearbeta sina påfrestande livshändelser och få känslomässig distans till dem. Många av dem som är komplext traumatiserade får stor hjälp av dessa behandlingar.

Den viktigaste skillnaden mellan behandling för enkel PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och komplex traumatisering är att korttidsbehandling oftast inte är tillräckligt. Om man upplevt många upprepade traumatiserande händelser under barndomen eller tonårstiden behöver man i regel en längre behandling. Särskilt lång behandling kan behövas för drabbade som har många dissociativa symtom.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Komplexa psykiatriska diagnoser

Komplexa psykiatriska diagnoser - Förstå, prioritera, placera, och sist men inte minst kommunicera. Inte sällan möter vi klienter med komplexa psykiatriska diagnoser som vi måste ta hänsyn till när vi bemöter, placerar och behandlar. Föreläsningen ringar in psykiatriska diagnoser och samsjuklighet med andra tillstånd som t.ex. beroendesjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den psykiatriska problematiken påverkar olika nyckelförmågor hos individen som är viktiga att bedöma, såsom förmågan att skapa och behålla relationer, social förmåga, planeringsförmåga samt förmågan att behärska impulser som annars leder till utagerande.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Kosten inom äldrevården

Kosten inom äldrevården är en hel temadag om de viktiga frågorna om maten och åldrandet och hur man i äldrevården bör hantera kostfrågorna. Under dagen tar vi upp alla typer av frågor som gäller maten och hälsan för åldringar, med särskild inriktning på äldrevårdens kunskapsbehov. Denna mycket aktuella dag ger en angelägen
uppdatering för alla som arbetar inom vården av äldre.

Kursavgift 1.995 kr
Inga datum

Kreativitetsdagarna

I en underbar miljö på öländska Ekerum SPA & Resort erbjuder vi dig som är verksam som fot- eller hudterapeut två skräddarsydda dagar där kreativt marknadstänkande står i centrum.Två dagar om hur fot- och hudterapeuter kan nå bättre lönsamhet genom äffärsutveckling, journlsystem och marknadsföring i sociala medier.


Kursavgift 3.995 kr
Inga datum

Kriser, trauman och vägen tillbaka

Denna utbildningsdag går igenom vilka djupgående konsekvenser man kan få av trauma, vikten av bemötande och hur man hjälper en person att ta sig tillbaka igen utan att förlora sig själv som behandlare.

Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Kulturmöten i vården

En kursdag om förståelse och respekt för hur andra tänker och resonerar i vårdsammanhang och hur vi kan bli medvetna om våra egna antagande för att skapa så bra möten som möjligt. Kursen är anpassad för personal inom barn- och mödravård men även andra speciellt intresserade är välkomna.

Kursavgift 2.100 kr
Inga datum

Kurs i siliconteknik med individuella orthoser

Välkommen till en utbildningsdag på temat siliconteknik och orthoser. 


Kursavgift 2.650 kr
Inga datum

Mag-tarmsjukdomar i primärvården

Välkommen till en dag som ger dig en bred uppdatering av gastroenterologin och som ger dig svar på de frågor du som allmänspecialist kan ställas inför i ämnet i din vardag. Symtom från mag-tarmkanalen och levern är idag vanligt förekommande hos befolkningen och merparten av dessa omhändertas inom primärvården. Den medicinska utvecklingen är snabb och det föreligger ett ständigt behov av kontinuerlig vidareutbildning inom detta område för att kunna omhänderta dessa patienter på bästa sätt

Kursavgift 3.600 kr
Inga datum

MBCT

Återkommande depressioner är en stor frågeställning inom psykologin och psykiatrin. MBCT är en behandlingsform som har validerats i kliniska prövningar. Tekniken ger, vid recidiverande depressioner, (tre eller flera episoder) en halvering av risken för återfall. Effekten motsvarar eller är bättre än den av ntidepressiva farmaka. Behandlingen ges i grupp och är kostnadseffektiv. Metoden förutsätter särskild utbildning och färdigheter som förmedlas av denna grundläggande instruktörskurs.

Kursavgift 17.500 kr
Inga datum

Med fokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer från teori till praktik. - förstå, bemöta och förebygga stress och psykisk ohälsa.

En utbildningsdag som riktar sig till, dig som möter barn, ungdomar eller vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Dagen startar med att ge en grundläggande teoretisk kunskap om NPF och belyser perspektiv så som stress, psykisk ohälsa och riskbeteende för att skapa en förståelse för personernas vardag. Utbildningen ger kunskap om metoder, tekniker och verktyg som underlättar möten med personer med NPF.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Medicinsk juridik i praktiken

Denna kurs för läkare och medicinska rådgivare i primärvården syftar till att uppdatera kunskapen om aktuella lagar och regler som behövs i det dagliga arbetet. Under dagen fokuserar vi på sådana juridiska frågor som du ofta kommer i kontakt med i ditt arbete.

Kursavgift 3.500 kr
Inga datum

Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning

Ann-Kristin Ölund, habiliteringsöverläkare och barnneurolog, föreläser om olika problem som kan uppstå, hur de kan förebyggas och vilka behandlingsalternativ som finns. Föreläsningen kommer att förklara bakgrunden till svårigheterna och vad man kan göra för att underlätta för personen i vardagen. 

 


Kursavgift 2.100 kr
Inga datum

Medicinska aspekter vid behandling av personer utsatta för trauma och tortyr

Omänsklig förnedrande behandling och tortyr förekommer i två tredjedelar av alla världens länder och under de senaste åren tycks detta våld ha ökat markant. Detta tillsammans med de stora migrationsströmmarna gör att även vi i Sverige möter tortyroffer. Därför är det av största vikt att vi har kunskap så att vi på bästa sätt kan bemöta och behandla målgruppen.

Kursavgift 3.200 kr
Inga datum

MI Coach handledning

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

MI fördjupning

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

MI Fördjupning ny gupp

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

MI Ledarskap

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift 6.550 kr
Inga datum

MI Uppsamlingsgrupp

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift 6.550 kr
Inga datum

Mod att föda

Varför Mod att föda? Efter många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är skräckslagna inför sin kommande förlossning, har vi kommit fram till att kvinnan inte nödvändigtvis behöver bemästra eller bli av med sin rädsla för att våga föda. Genom att stärka kvinnans mod kan hon trots sin rädsla förhålla sig på ett sätt som gör att förlossningen blir en tillräckligt trygg upplevelse, oavsett förlossningssätt.

Kursavgift 6.400 kr
Inga datum

Något utöver det vanliga -Hur förstår och bemöter vi barn och ungdomar med annorlunda förutsättningar

Medarbetare runt om i landet, inom t ex, skolan eller socialtjänsten möter inte sällan unga personer som på något sätt ”ställer till problem”. De har ofta fått en stämpel av att vara ”störande, bråkiga eller annorlunda”. Dessa unga utmärker sig i en grupp och kräver större uppmärksamhet än andra. Hos oss som arbetar väcker de också ofta frustration och irritation. Många unga hamnar också utanför gruppen i ett utanförskap. Ibland kan det vara något yttre, t ex en talspråksstörning, som i sin tur leder till sådan ensamhet. Det i sig kan förstärka ångest och depression hos den unga. Hos dessa unga kan vi ibland också se självdestruktivt beteende.

Men vet vi verkligen vad det är vi ser? Förstår vi alltid allting rätt? Kanske tror vi att vi känner till allting om den unga personen men så är det nästan aldrig! Och vilka faktorer är det som spelar roll och som påverkar ett barns beteende?

 


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Om barn tillväxt och utveckling -en temadag för BVC-personal

För att tidigt upptäcka och diagnostisera avvikelser och sjukliga tillstånd i ett barns utveckling måste man först känna till hur och när den normala utvecklingen hos ett barn ser ut och äger rum. Denna temadag kommer därför framför allt att avhandla barnets normala tillväxt och utveckling. Utifrån detta kommer sedan avvikelser och sjukliga beteenden att diskuteras. 


Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Omvårdnad och behandling av ben- & fotsår

Ben- och fotsår är ett stort problem som orsakar stort lidande hos patienter och påverkar också anhörigas dagliga liv. Det har beräknats att bensår är den största enskilda arbetsuppgiften för distriktssköterskor i Sverige. Målsättningen med dagen är att ge kunskaper i omvård­nad och behandling av ben- och fotsår, observera indikatio­ner för sår och kunna göra en bedömning när man skall skicka patienten vidare till olika specialiteter eller sårteam.

Kursavgift 2.600 kr
Inga datum

Omvårdnad och behandling av sår på ben & fot

Välkommen till en kursdag speciellt framtagen för fotterapeuter som handlar om omvårdnad och behandlig av sår på fot och underben.Vi kommer bland annat att titta på vad man kan behandla, när man skall skicka patient/kund vidare, förebyggande åtgärder, sårbedömning, sårläkningsfaser och mycket annat.

Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Omvårdnad och behandling av sår på ben & fot

Välkommen till en kursdag speciellt framtagen för fotterapeuter som handlar om omvårdnad och behandlig av sår på fot och underben.Vi kommer bland annat att titta på vad man kan behandla, när man skall skicka patient/kund vidare, förebyggande åtgärder, sårbedömning, sårläkningsfaser och mycket annat.

Kursavgift 2.100 kr
Inga datum

Omvårdnad och behandling av sår på ben & fot

Välkommen till en kursdag speciellt framtagen för fotterapeuter som handlar om omvårdnad och behandlig av sår på fot och underben.Vi kommer bland annat att titta på vad man kan behandla, när man skall skicka patient/kund vidare, förebyggande åtgärder, sårbedömning, sårläkningsfaser och mycket annat.

Kursavgift 2.100 kr
Inga datum

Omvårdnad och behandling på ben & fot.

Välkommen till en kursdag speciellt framtagen för fotterapeuter som handlar om omvårdnad och behandlig av sår på fot och underben.Vi kommer bland annat att titta på vad man kan behandla, när man skall skicka patient/kund vidare, förebyggande åtgärder, sårbedömning, sårläkningsfaser och mycket annat.


Kursavgift 2.400 kr
Inga datum

Palliativ Onkologi & palliativ vård

Nästan 50% av alla cancerpatienter kommer att få återfall av sin cancer och går in i en palliativ fas. När den tumörspecifika behandlingen inte längre verkar, börjar den sena palliativa fasen. Målet är då symtomlindring och livskvalitet, men inte livsförlängning. Förloppet vid spridd sjukdom kan variera i tid från veckor/månader till flera år.

Kursavgift 4.900 kr
Inga datum

Palliativ vård & symtomkontroll ur ett holistiskt perspektiv

Under dagen behandlas den tidiga och sena palliativa fasen. Vidare görs genomgång av vanliga symtom såsom illamående, dyspne, fatigue, ångesttillstånd, depression och förvirringstillstånd ur ett helhetsperspektiv på patienten illustrerade med patientfall.
Föreläsare denna dag är Anders Birr – specialistläkare i allmän onkologi och diplomerad i palliativ medicin.

Kursavgift 2.900 kr
Inga datum

Palliativ vård & symtomkontroll ur ett holistiskt perspektiv

Under dagen behandlas den tidiga och sena palliativa fasen. Vidare görs genomgång av vanliga symtom såsom illamående, dyspne, fatigue, ångest¬tillstånd, depression och förvirringstillstånd ur ett helhetsperspektiv på patienten illustrerade med patientfall.
Föreläsare denna dag är Anders Birr – specialistläkare i allmän onkologi och diplomerad i palliativ medicin.

Kursavgift 2.900 kr
Inga datum

Palliativ vård och omvårdnad- en kursdag för dig inom äldrevården

Palliativ vård är lindrande vård. När en person kommer till ett palliativt skede av sin sjukdom så skiftar vården karaktär, från att vara inriktat på att bota och behandla sjukdomen, till att lindra plågsamma symtom och se till helheten - inte bara sjukdomen. Att möta människor i detta skede av livet ställer krav på dig som arbetar inom vård och omsorg. Under dagen kommer vi att ge fördjupade kunskaper som ger dig dig bättre förutsättningar i mötet med patienter i livets slutskede.

 

 


Kursavgift 2.100 kr
Inga datum

Pediatrik i primärvården

En fortbildningsdag som tar upp vanligt förekommande besvär och sjukdomar hos barn som du kan komma i kontakt med inom primärvården. En chans för dig att uppdaterar kunskaper och ta del av nyheter inom behandling, riktlinjer och forskning inom området. Vi kommer även att ta upp hur man upptäcker och bemöter barn som är utsatta och far illa samt hur man skall agera vid sådana situationer.

Kursavgift 3.700 kr
Inga datum

Personcentrerad vård-filosofiska grunder och praktiska exempel

Välkomna till denna kursdag som hand- lar om att sätta patienten/klienten i centrum. Både nationellt och interna- tionellt har begreppet personcentrerad vård vuxit fram som en beskrivning av god omvårdnad. Begreppet likställs vanligtvis med god, humanistisk vård. Personcentrerad vård kan beskrivas som vård som strävar efter att synliggöra hela personen och prioritera tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov.

Kursavgift 2.350 kr
Inga datum

Personlighetsstörningar

Denna utbildning är speciellt framtagen för dig som behöver bygga på dina kunskaper om personlighetsstörningar. Under utbildningen får du verktyg för att kunna genomföra tryggare möten och effektivare bemötande med personer som lider av någon form av personlighetsstörning. Du kommer också att få kännedom om några effektiva behandlingar som kan hjälpa personer med diagnosen personlighetsstörning. Vi kommer gå igenom generella och specifika kännetecken för de olika diagnoserna samt olika verktyg för att kunna bemöta dessa.

Kursavgift 3.900 kr
Inga datum

Personlighetsstörningar

Denna utbildning är speciellt framtagen för dig som behöver bygga på dina kunskaper om personlighetsstörningar. Under utbildningen får du verktyg för att kunna genomföra tryggare möten och effektivare bemötande med personer som lider av någon form av personlighetsstörning. Du kommer också att få kännedom om några effektiva behandlingar som kan hjälpa personer med diagnosen personlighetsstörning. Vi kommer gå igenom generella och specifika kännetecken för de olika diagnoserna samt olika verktyg för att kunna bemöta dessa.

Kursavgift 3.900 kr
Inga datum

Personlighetsstörningar

Denna utbildning är speciellt framtagen för dig som behöver bygga på dina kunskaper om personlighetsstörningar. Under utbildningen får du verktyg för att kunna genomföra tryggare möten och effektivare bemötande med personer som lider av någon form av personlighetsstörning. Du kommer också att få kännedom om några effektiva behandlingar som kan hjälpa personer med diagnosen personlighetsstörning. Vi kommer gå igenom generella och specifika kännetecken för de olika diagnoserna samt olika verktyg för att kunna bemöta dessa.

Kursavgift 3.900 kr
Inga datum

Praktisk sexualmedicin

Kursen ger ökad kunskap om vanliga tillstånd som är direkt sexualrelaterade dess utredning, behandling och när det kan vara lämpligt att hänvisa vidare. Dessutom berörs andra vanligt förekommande diagnoser och patientgrupper samt hur dessa kan påverka eller påverkas av sexuell funktion.Kursavgift 1.995 kr
Inga datum

Professionellt bemötande

Mötet med irriterade, stressade och aggres- siva personer kan ofta kännas obekvämt. Bemötandet emellan människor lägger grunden till hur mötet kommer att fungera och kan ha en avgörande betydelse för vården och omsorgens kvalitet. Men vad är ett bra bemötande? Det professionella bemötandet handlar bland annat om att vara en god pedagog och kunna förklara på ett begripligt sätt. Under dagen kommer du att få lära dig olika metoder för att göra ditt bemötande mer professionellt oavsett om du jobbar på en avdelning, mottagning, reception eller på annan enhet.
Välkommen till denna spännande dag!

Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Professionellt bemötande

Möter du ibland personer med psykisk ohälsa i ditt arbete och känner en viss osäkerhet inför detta? Vill du lära dig metoder som lugnar ner en upprörd och labil person? Mötet med irriterade, stressade och aggressiva personer kan ofta kännas obekvämt. Det professionella bemötandet handlar bland annat om att vara en god pedagog och kunna förklara på ett begripligt sätt. Delta i vår kurs och lär dig detta och mycket mer!

Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Psykiatrin & Juridiken

En kursdag om hälsa- och sjukvårdsjuridik för dig inom psykiatrin

Denna kurs för psykiatriker och andra inom psykiatrin syftar till att uppdatera kunskapen om aktuella lagar och regler som behövs i det dagliga arbetet. Under dagen fokuserar vi på sådana juridiska frågor som du ofta kommer i kontakt med i ditt arbete.

Kursavgift 3.500 kr
Inga datum

Psykiatrin & Juridiken

En kursdag om hälsa- och sjukvårdsjuridik för dig inom psykiatrin

Denna kurs för psykiatriker och andra inom psykiatrin syftar till att uppdatera kunskapen om aktuella lagar och regler som behövs i det dagliga arbetet. Under dagen fokuserar vi på sådana juridiska frågor som du ofta kommer i kontakt med i ditt arbete.

Kursavgift 3.500 kr
Inga datum

Psykisk ohälsa hos barn och unga - Stress, depression och ångest

Stress, depression och ångest är tillstånd som under de senaste decennierna har ökat hos barn och unga. Det är därför högst relevant att utreda vilka orsakerna till detta är, vilken inverkan kontexten vi lever i har och vilka konsekvenserna för dessa barn och unga blir.

Dagen ger dig även kunskap om barn och ungas utveckling och sårbarhet, hur vi kan uppmärksamma barn och unga som mår dåligt, hur vi kan arbeta preventivt för att minska den psykiska ohälsans framfart samt ge stöd som både behandlare och vuxen/förälder.


Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Psykisk ohälsa hos äldre

Idag lider ca 20% av äldre personer av psykisk ohälsa och inom en snar framtid är 25% av alla personer över 65 år vilket gör att psykisk ohälsa är en av våra största folksjukdomar. Av de som begår självmord har 70% sökt vård en månad innan händelsen. Det ställer särskilda krav på primärvården att upptäcka symtom tydande på psykisk ohälsa hos äldre. Inte sällan ter sig dessa symtom mer diffusa hos äldre eftersom det finns neurodegenerativa processer och andra samtidiga kroppssjukdomar som försvårar diagnos.

Kursdagen ger dig fördjupad kunskap om depression, multisjuklighet, psykossjukdom, alkoholproblematik, förhållningssätt och psykosociala insatser. Dagen belyser också hur vi kan skapa en bättre äldreomsorg för utrikesfödda äldre, hur vi kan nå utrikesfödda äldre med en demenssjukdom och slutligen diskuteras hur modern äldrepsykiatri kan se ut.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Radikaliseringens psykologi

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar med unga människor som riskerar att radikaliseras och som vill förebygga detta. En sådan utveckling förebyggs genom att främja ett demokratiskt perspektiv framför ett auktoritärt, på grupplanet och på det individuella. Utbildningen ger en överblick på de faktorer och processer som kan skapa radikalisering hos grupper och individer, särskilt vad gäller ungdomar och unga vuxna, samt att ge förslag på förebyggande åtgärder.

 


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Radiologi och hur vi undviker diagnostiska fel

 

 

Välkomna till en dag med syfte att ge redskap för effektivare radiologiska utredningar och mer kunskap om diagnostiska misslyckanden. En kursdag för alla som skriver röntgenremiss och ställer diagnoser. 

 


Kursavgift 3.100 kr
Inga datum

Reumatologi-för primärvård och företagshälsovård

Välkommen till en kursdag om utredning och behandling av de vanligast förekommande reumatiska led och systemsjukdomarna. En dag med syfte att ge dig en bred uppdatering och bättre förutsättningar för att säkerställa rätt behandling.


Kursavgift 2.800 kr
Inga datum

Riskbruk, Missbruk, Beroende, Samsjuklighet

En dag som fokuserar på grundläggande kunskap inom riskbruk, missbruk och beroende, av Alkohol och andra droger. Belyser även problematiken kring psykisk samsjuklighet. Olika förhållningssätt, metoder och målsättningar efter individens förutsättningar. Vetenskaplig och klinisk evidens i förändringsarbetet.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljö

Mer än en miljon svenskar rapporterar symtom som de hänför till vistelser i dåliga innemiljöer på arbetet eller i boendet. På denna kurs behandlar Kjell Andersson, läkare och specialist i yrkesmedicin, de medicinska aspekterna av detta problem medan kemisten Göran Stridh med stora kunskaper om byggnadsmaterial berättar varför vi har så många "sjuka hus".

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

Samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna

Utbildningdagen kommer att belysa hur man kan se på skadligt bruk och beroende ur ett biologiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv, samt presentera aktuell forskning kring den höga samsjukligheten mellan psykiatrisk sjukdom och substansberoendesyndrom hos ungdomar.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Samsjuklighet och behandling av personer med komplexa vårdbehov. - Psykiatriska diagnoser och beroendesjukdom

Utbildningsdagen ger dig fördjupad kunskap om mötet med klienter som har såväl komplexa psykiatriska diagnoser som en beroendeproblematik. Vad säger den senaste forskningen på området? Vad behöver vi tänka på när det gäller bemötande och behandling för dessa personer?


Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Sjukskrivningens praktik

Välkommen till en kursdag om läkarens roll i sjukskrivningsprocessen.  Syftet med dagen är att ge en grundläggande kunskap om försäkringsmedicin och sjukskrivning och med målsättning att man som läkare skall känna sig bekväm i potentiellt svåra sjukskrivningssituationer. Utbildningen är interaktiv och utgår från falldiskussioner i mindre grupper..    


Kursavgift 5.900 kr
Inga datum

Skuld och skam - integrationsprocessens hörnstenar

Varför går det bra för vissa ungdomar och varför blir tillvaron besvärlig för andra? Utbildningen innehåller en genomgång av hur skuld- och skambeteenden grundläggs redan tidigt i livet. Utbildningen kommer att förklara och ge viktiga verktyg i arbetet med ungdomar som har beteenden som har sitt ursprung i skam. Vad är den stora skillnaden mellan uttryck för skam och uttryck för skuld? Hur kan skambeteenden bli ett hinder och skuldbeteenden en tillgång för ungdomars framtid oberoende av om de får stanna i Sverige eller får avslag?


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Smärtbehandling i livets slutskede

I livets slutfas är smärta mycket vanligt. Smärtlindringen har i ökad utsträckning blivit en uppgift inte enbart för geriatriken utan även för primärvården. Detta är en uppdateringsdag som behandlar nya läkemedel och annan smärtbehandling.

Kursavgift 3.900 kr
Inga datum

Smärtbehandling i livets slutskede

I livets slutfas är smärta mycket vanligt. Smärtlindringen har i ökad utsträckning blivit en uppgift inte enbart för geriatriken utan även för primärvården. Detta är en uppdateringsdag som behandlar nya läkemedel och annan smärtbehandling.

Kursavgift 3.200 kr
Inga datum

Stora Fotvårdsdagarna

Två dagar, utställning, många intressanta seminarier och möjlighet att nätverka!

Under två heldagar i oktober bjuder vi in till en mötesplats för alla fotterapeuter.

Kursavgift 1.495 kr
Inga datum

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism eller Aspergers syndrom

Ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) stöter på fler hinder i vardagen än andra. De lever ofta med en hög stressnivå och upplever stressen på ett annorlunda sätt. Långvarig stress och otillräcklig återhämtning ökar risken för beteendeproblem, ångeststörningar och annan psykisk ohälsa.

Vad är det som är speciellt i deras sätt att uppleva och reagera i stress- och kravsituationer? Vilken stressnivå är lagom? Hur kan vi hjälpa ungdomar med AST att hitta motivationen till att testa nya förhållningssätt? I vilka lägen behövs psykiatrisk bedömning?

Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Suicid hos äldre - Förstå, förebygga och hindra.

Självmord är folkhälsoproblem både i Sverige och i världen. I vårt land dör 1000 män och 400 kvinnor av egen hand varje år. Många av de som tar livet av sig är 65 år eller äldre. Det betyder att 6000 närmast anhöriga drabbas av denna traumatiska förlust.

Åldrandet är en förändringsprocess, våra roller i samhället, familjen och vänskapskretsen blir inte lika självklara. Umgänget krymper, kroppslig hälsa sviktar, inte sällan blir vi nedstämda eller deprimerade. Känsla av ensamhet, hopplöshet och förtvivlan uppstår. Äldre som brottas med dödsönskan tar livet av sig.

 


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Syn-, yrsel- & näsproblematik i primärvården

I primärvården ställs man inför patienter med ibland svårgripbara problem inom ögon- och önh-området såsom olika synstörningar, näsproblem och yrsel. Det är viktigt att kunna ställa en riktig diagnos för att kunna hjälpa patienten och vid behov remittera till rätt instans.

Syftet med kursen är att ge kunskap och ökad trygghet kring dessa diagnoser och därmed ett förhållningssätt samt praktiska verktyg för att bättre kunna ta hand om dessa patienter.


Kursavgift 3.600 kr
Inga datum

Telefonrådgivning - det goda samtalet och juridiken

En utbildningsdag för sjuksköterskor och andra som arbetar med rådgivning och
patientkontakt via telefon med målsättning att göra dig trygg och professionell i mötet med patienter och anhöriga. Vi kommer under dagen att fokusera på två viktiga områden för dig i din roll som telefonrådgivare – samtalsprocess och metodik samt medicinsk lagstiftning.

Kursavgift 2.295 kr
Inga datum

Telefonrådgivning - det goda samtalet.

Välkomna till en utbildningsdag som kommer att ge dig redskap som underlättar i arbetet med telefonrådgivning och ger förutsättningar för gott bemötande och säkra medicinska bedömningar.

Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Telefonrådgivning - det goda samtalet.

Välkomna till en utbildningsdag som kommer att ge dig redskap som underlättar i arbetet med telefonrådgivning och ger förutsättning för gott bemötande och säkra medicinska bedömningar.

Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Telefonrådgivning - det goda samtalet.

Välkomna till en utbildningsdag som kommer att ge dig redskap som underlättar i arbetet med telefonrådgivning och ger förutsättning för gott bemötande och säkra medicinska bedömningar.

Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Telefonrådgivning - det goda samtalet..

Välkomna till en utbildningsdag som kommer att ge dig redskap som underlättar i arbetet med telefonrådgivning och ger förutsättning för gott bemötande och säkra medicinska bedömningar.

Kursavgift 2.300 kr
Inga datum

Telefonrådgivning-det goda samtalet.

Välkomna till en utbildningsdag som kommer att ge dig redskap som underlättar i arbetet med telefonrådgivning och ger förutsättning för gott bemötande och säkra medicinska bedömningar. Denna dag kan med fördel kombineras, till ett rabatterat pris, med kursdagen "Engelska för sjukvården - bli tryggare i telefon och mötet" 8 november.

 


Kursavgift 2.600 kr
Inga datum

Temadag - Att främja en god äldrevård

Välkommen till en högst aktuell och spännande temadag som vänder sig till all vårdpersonal inom äldrevården och inom hemtjänsten. Vi vill inspirera och belysa en del av de åtgärder man kan göra, ofta med befintliga medel, för att skapa en så god omvårdnad som möjligt. Många konkreta tips och idéer kommer under dagen att lämnas av våra föreläsare.

Kursavgift 1.995 kr
Inga datum

TEMADAG - NARCISSISM & PSYKOPATI

Välkommen till en efterfrågad temadag om hur socialtjänsten kan upptäcka och bemöta en förälder med narcissistiska/psykopatiska personlighetsdrag.
Barn som växer upp med föräldrar som har sådana personlighetsstörningsdrag beskriver ofta i vuxen ålder hur samhällets naivitet och brist på kunskap om problematiken blir ytterligare en traumatisk upplevelse. Så hur kan vi upptäcka vad som pågår!? Hur kan vi hjälpa dessa barn? Hur kan socialtjänsten upptäcka och bemöta en förälder med narcissistiska/psykopatiska drag i en vårdnadstvist? Hur hjälper vi barnet på bästa sätt? Hur bemöter vi den andre föräldern? Hur hanterar vi de känsloreaktioner som väcks inom oss själva? Nyckeln är att skaffa sig kunskap om problematiken och få konkreta verktyg i hur vi bör agera i detta manipulativa maktspel.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Temadag Hjärtsvikt- med primärvårdsinriktning

Hjärtsvikt är ett av de vanligaste allvarliga medicinska tillstånden inom sjukvården, såväl inom primärvården som inom den slutna vården. Vi ser också en succesiv ökning av antalet hjärtsviktpatienter bland framför allt de äldre. Bland de över 80 år räknar vi med att närmare 10% drabbas av symptomgivande hjärtsvikt.

Under dagen kommer vi att fördjupa oss i etiologi, symptom, diagnostik och behandling av hjärtsviktspatienter med ett speciellt fokus på de äldre och multisjuka.


Kursavgift 3.200 kr
Inga datum

Temadag KOL

De nya nationella riktlinjerna vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL)
Dagen kommer att ägnas åt genomgång av riktlinjerna, en vetenskaplig bakgrund till dem samt hur vi skall kunna arbeta för att följa dem.

 


Kursavgift 2.450 kr
Inga datum

Temadag Mindfulness i vård och ledarskap

Med mindfulness kan du lära dig att få mer gjort, med mindre stress. Du kan bli mer fokuserad, mer produktiv och få ökad arbetsglädje. Med regelbunden träning kan du lära dig att se saker klarsynt, bli bättre på att prioritera och fatta klokare beslut. Under denna får du en gedigen introduktion i mindfulness, i både teori och praktik.

Kursavgift 2.350 kr
Inga datum

Temadag Multisjuka äldre

Välkommen till en aktuell temadag om multisjuka äldre, en allt större grupp och en tuff utmaning för hälso- och sjukvården. En dag om hur vi bäst kan hjälpa denna stora målgrupp  som har ett stort och omfattande behov av vård och omsorg.


Kursavgift 2.200 kr
Inga datum

Temadag om Det svåra samtalet

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? När vi möter de svåra samtalen kan vi få tankar som: Tänk om jag inte säger rätt saker? Tänk om jag ställer fel frågor? Det kan göra att vi börjar prata om något annat eller helt enkelt flyr undan. 


Kursavgift 2.350 kr
Inga datum

Temadag om infektionssjukdomar

Infektionssjkudomar utgör en av de vanligaste diagnosgrupperna inom såväl öppen som slut somatisk vård. Under dagen kommer vi att fördjupa oss i olika område som har stor relevans för primärvård och  kanske även företagshälsovård samt andra specialiteter som berörs av dessa frågor.

Kursavgift 3.200 kr
Inga datum

Temadag om infektionssjukdomar med primärvårdsinriktning.

Infektionssjukdomar utgör en av de vanligaste diagnosgrupperna inom såväl öppen som sluten somatisk vård. Det stora flertalet infektionssjukdomar handläggs i primärvården. Globala infektioner, fästingburna infektioner och den svårt sjuka infektionspatienten är tre block som vi under dagen fördjupar oss i med teori, patientfall och diskussion.

Kursavgift 3.200 kr
Inga datum

Temadag om Psykopati

Med denna dagen vill vi ge en både bred och fördjupad bild av psykopati som fenomen och vilka olika konsekvenser detta kan leda till.

Kursavgift 2.200 kr
Inga datum

Temadag om självskadebeteende

En utbildningsdag om självskadebeteenden och andra
självdestruktiva beteenden för dig som i ditt arbete möter
patienter/klienter med dessa problem.

Kursavgift 1.995 kr
Inga datum

Temadag om självskadebeteende

En utbildningsdag om självskadebeteenden och andra
självdestruktiva beteenden för dig som i ditt arbete möter
patienter/klienter med dessa problem.

Kursavgift 1.995 kr
Inga datum

Temadag om självskadebeteende

En utbildningsdag om självskadebeteenden och andra
självdestruktiva beteenden för dig som i ditt arbete möter
patienter/klienter med dessa problem.

Kursavgift 1.995 kr
Inga datum

Temadag Personlighetsstörningar

Under en heldag får du möjlighet att lyssna till två föreläsare; Helena Bingham och Maria Bauer. Vi kommer att belysa särskilda svårigheter och utmaningar i behandling och vård av personer med personlighetstörningar. Hur kan vi identifiera specifika risksituationer och hur kan vi planera insatser och samtal för att undvika hotfulla situationer?

Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Trauma och psykisk ohälsa hos flyktingar

Välkommen till en kursdag om behov, stöd, samtal och bemötande av traumatiserade flyktingar.
Utbildningsdagen är särskilt framtagen för dig som kommer i kontakt med traumatiserade människor i ditt arbete. Föreläsningen tar upp olika förutsättningar för hur ett gott möte skall kunna uppstå och hur man kan förhålla sig i olika situationer. Dagen ger kunskaper och verktyg som stärker dig i ditt dagliga arbete.

Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Traumafokuserad missbruksvård

Utbildningsdagen bygger på tanken att orsaken till missbruk är att missbrukaren har outhärdliga känslor som hen medicinerar bort genom drogen, samt att dessa känslor orsakas av trauma. Vidare att utagerande har sin bakgrund i att traumat aktiveras i s.k. flashbacks.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Tumörsjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv

Att ställa cancerdiagnos tidigt är grundläggande för att identifiera rätt åtgärd så att väntetiden minimeras och behandlingen kan starta. Primärvården är ofta patientens första kontakt och denna kontakt fortsätter under sjukdomstiden. Syftet med dagen är bland annat att ge verktyg för att minimera att vi missar att identifiera denna patientgrupp.

Kursavgift 0 kr
Inga datum

UNGA MED DEMENSSJUKDOM

UNGA MED DEMENSSJUKDOM

- Om sjukdomsförloppet, behandlingsmetoder samt vikten av adekvata bedömningar och insatser i tidigt skede.

Utbildningsdagen ger dig fördjupad kunskap om personer under 65 år som drabbats av demenssjukdom. Du får bland annat lära dig om hur sjukdomsförloppet ser ut, vad som händer i hjärnan samt vilka behandlingsmetoder som är lämpligast för målgruppen. Dagen kommer även att tillföra kunskap om hur vi kan utforma ett bra stöd som fungerar under alla sjukdomsåren, inklusive för anhöriga till yngre drabbade.


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Update Dermatologi

Merparten av patienter med hudåkommor omhändertas inom primärvården. Den medicinska utvecklingen inom dermatologin är snabb och det föreligger ett ständigt behov av kontinuerlig vidareutbildning inom detta område för läkare och personal som arbetar inom primärvården.

Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Update Reumatologi

En kursdag om utredning och behandling av de vanligast förekommande reumatiska led- och systemsjukdomarna. Rörelseorganens sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och sjukfrånvaro i Sverige. De medför stora samhällsekonomiska kostnader för bland annat sjukvård. läkemedel och sjukersättning.

Kursavgift 2.900 kr
Inga datum

Uppdaterad diabetesutbildning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i
diabetes både generellt och för din yrkesroll
som fotterapeut. Sjukvården kan i vissa fall
ställa krav på fördjupade kunskaper i detta
ämne därför kan det vara klokt att gå denna
kurs.

Kursavgift 4.800 kr
Inga datum

Uppdaterad diabetesutbildning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i
diabetes både generellt och för din yrkesroll
som fotterapeut. Sjukvården kan i vissa fall
ställa krav på fördjupade kunskaper i detta
ämne därför kan det vara klokt att gå denna
kurs.

Kursavgift 4.800 kr
Inga datum

Uppdaterad diabetesutbildning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i
diabetes både generellt och för din yrkesroll
som fotterapeut. Sjukvården kan i vissa fall
ställa krav på fördjupade kunskaper i detta
ämne därför kan det vara klokt att gå denna
kurs.

Kursavgift 4.550 kr
Inga datum

Uppdaterad diabetesutbildning för fotterapeuter

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i diabetes både generellt och i din yrkesroll som fotterapeut. Sjukvården kan i vissa fall ställa krav på fördjupade kunskaper i detta ämne därför kan det vara klokt att gå denna kurs. Kursens längd är 2 dagar och är förlagd på en helg. Kursen leds av Sveriges klart ledande expert på diabetesfötter - Dr Jan Apelqvist

Kursavgift 4.100 kr
Inga datum

Uppdaterad diabetesutbildning för fotterapeuter

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i diabetes både generellt och i din yrkesroll som fotterapeut. Sjukvården kan i vissa fall ställa krav på fördjupade kunskaper i detta ämne därför kan det vara klokt att gå denna kurs. Kursens längd är 2 dagar och är förlagd på en helg. Kursen leds av Sveriges klart ledande expert på diabetesfötter - Dr Jan Apelqvist

Kursavgift 3.200 kr
Inga datum

Uppdaterad diabetesutbildning för fotterapeuter

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i diabetes både generellt och i din yrkesroll som fotterapeut. Sjukvården kan i vissa fall ställa krav på fördjupade kunskaper i detta ämne därför kan det vara klokt att gå denna kurs. Kursens längd är 2 dagar och är förlagd på en helg. Kursen leds av Sveriges klart ledande expert på diabetesfötter - Dr Jan Apelqvist

Kursavgift 3.200 kr
Inga datum

Utställare Fokus på foten

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

Utställare Fokus på huden

Ingen kursbeskrivning är angiven

Kursavgift Ej angivet
Inga datum

Vanmaktens barn

Djupa känslor av vanmakt ligger bakom några av våra tids viktigaste samhällsproblem såsom våld mot kvinnor, gängvåld, auktoritära ideologier, terrorism och attacker mot blåljuspersonal. Inom politiken är det nu högsta mode att bjuda över varandra när det gäller straffskärpningar för dessa brott. Ändå vet vi att sådana åtgärder inte leder till resultat. Istället måste man adressera de underliggande problemen, och det är vad denna utbildningsdag handlar om.

 

 


Kursavgift 2.495 kr
Inga datum

Våld under barndomen och psykisk ohälsa. -Hur hänger det ihop?

Denna utbildningsdag ger dig som yrkesverksam ökade kunskaperna om vad våldsupplevelser innebär för den psykiska ohälsan både under barndomen och i ett längre perspektiv samt vilka faktorer som gynnas respektive missgynnar psykisk och psykosocial hälsa. Du får också mer insikter om vilken betydelse de insatser som erbjuds har för barnens hälsa och på vilket sätt arbetet med att stödja dessa barn kan förbättras.

Kursavgift 2.995 kr
Inga datum

Äldre & Läkemedel

Hur kan vi öka kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning?
Temadagen vänder sig till allmänläkare och läkare inom geriatriken, äldrevården och primärvården samt särskilt intresserade sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med läkemedelshantering för äldre. Syftet med dagen är att belysa och bidra till en bättre läkemedelsanvändning, så att äldre får rätt läkemedel, att biverkningar minimeras och att uppföljningen av ordinerade läkemedel fungerar.

Kursavgift 3.400 kr
Inga datum

Äldre & Läkemedel - temadag för sjuksköterskor

Välkommen till denna temadag med sy