Palliativ vård och omvårdnad inom äldrevården

Vårt mål

Syftet med dagen är att ge fördjupade kunskaper i vården och omvårdnaden i livets slutskede med stöd av palliativ vårdfilosofi för att ge dig bättre förutsättningar i mötet med patienter i livets slutskede. 

 

 För vem
Sjuksköterskor, undersköterskor. paramedicinsk personal och andra inom vård och omsorg och primärvård.

Innehåll

I livets slutskede vårdas äldre i hög utsträckning i allmänn palliativ vård, av undersköterskor och sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg -i hemmet, på särskilda boenden eller på korttidsboenden. Detta ställer krav på personalens kunskap och kompetens, inte minst när det gäller att tillgodose den äldres fysiska, psykiska, sociala och andliga/ existentiella behov i livets slutskede. 

Målsättningen med palliativ vård är att ge varje patient förutsättningar att uppnå optimal livskvalitet. Vi skall se till patientens hela situation och stödja närstående under vårdtiden. Det handlar både om formell kompetens och om lyhördhet, empati och god kommunikativ förmåga med patienter, närstående och kollegor. Livskvalitet i livets slutskede ska vara en central utgångspunkt och handlar till stor del om att tillgodose grundläggande mänskliga behov på ett, utifrån patienten, individuellt sätt. Detta inbegriper också en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal process.

 

 

 

 Göteborg 26 april Falun 3 maj
Göteborg 26 april
Ladda ner information
Palliativ_omvardnad_vt18.pdf

Pris: 2.100,00 kr

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Göteborg
Boka 26 apr

Kursdatum i Falun
Boka 03 maj