Barn, unga & trauma

Vårt mål

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.För vem

Denna är en kurs för yrkesverksamma inom barn - och ungdomspsykiatrin och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola - och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.Innehåll
Att drabbas av svåra påfrestningar och traumatiska händelser i barndomen är potentiellt skadligt för de flesta. Tidig utsatthet och upprepade situationer innehållande t ex våld i olika former, sexuella övergrepp, förluster av närstående och erfarenheter av krig och flykt kan påverka barns fortsatta utveckling på ett genomgripande sätt. Utifrån forskning och aktuella teorier om traumatiska påfrestningar, neuropsykologi, anknytning och utveckling ger föreläsningen en god grund för förståelse av konsekvenserna samt för hur stöd och behandling kan utformas.

Ur kursinnehållet
- Översikt gällande generell traumateori, olika typer av trauma
- Risk- och skyddsfaktorer vid potentiellt traumatiserande händelser
- Särskilda riskgrupper för utsatthet av olika slag
- Tecken på och bedömning av traumatisering
- Traumamedveten omsorg - vad alla svårt påfrestade behöver- Akuta insatser och långsiktigt stöd
- Stöd och bemötande – grundprinciper för evidensbaserad praktik
- Modeller för specialiserat stöd och behandling med stöd i forskning

Föreläsningen innehåller illustrationer med exempel och filmklipp. 

Föreläsare: ANNA NORLÉN, är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stödinsatser och behandling av barn och unga som utsatts för våld och övergrepp i olika former. Hon har arbetat med utsatta barn inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, frivilligorganisation privat praktik och institutionsvård. Anna Norlén har bred erfarenhet av insatser för barn och unga i akutfas liksom i mer långsiktigt utformad behandling. Numera är Anna Norlén verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm, en högskola med klinisk verksamhet och forskning med fokus på psykoterapi för barn och unga.  Hon är också doktorand vid Karlstad universitet och forskar inom området traumabehandling för barn i åldern 0-6 år. Tidigare var hon enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling. Anna Norlén anlitas ofta som föreläsare för yrkesverksamma inom exempelvis socialtjänst, BUP, skolhälsa, institutioner och andra verksamheter för barn och unga. Ladda ner information
Ladda ner kursinbjudan här

Pris: 2.495,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se