Farmakovigilans & biverkningsrapportering

För vem
Sjuksköterskor inom äldrevård, primärvård och slutenvård och andra speciellt intresserade.

Innehåll

Rapporter och insikter om misstänkta biverkningar fyller en viktig funktion i det löpande säkerhetsarbetet med godkända läkemedel. Vid godkännandet av nya läkemedel är de vanligaste biverkningarna kända via kliniska prövningar men kunskapen om mer ovanliga biverkningar kan vara begränsad. Det är viktigt med en effektiv biverkningsrapportering för att identifiera tidigare okända risker hos läkemedel. När läkemedlen är godkända tillkommer också nya patientgrupper och fler patienter jämfört med de tidigare utförda kliniska prövningarna. Vidare kan tidigare okända läkemedelsinteraktioner upptäckas. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända biverkningar samt biverkningar av läkemedel som är föremål för så kallad utökad övervakning till Läkemedelsverket. Biverkningsrapportering är ett gemensamt ansvar för legitimerad hälso och sjukvårdspersonal.

Under den här dagen kommer vi att ge Dig både verktyg och insikter runt detta viktiga arbete!

-       Från ax till limpa – ett läkemedels livscykel

-       Nytta/risk- värdering hos ett läkemedel

-       Vad är en biverkning?

-       Vad är definitionen för en allvarlig biverkning?

-       Interaktioner och biverkningar

-       Vad innebär ”utökad övervakning” för ett läkemedel?

-       Vad ska prioriteras i biverkningsrapporteringsarbetet?

-       Hur ska en biverkningsrapport bäst förmedlas/skrivas?

-       Vem gör vad i det multiprofessionella teamet?

-       Vad har svensk sjukvård respektive svenska konsumenter valt att biverkningsrapportera

-       För/nackdelar med spontanrapporteringen

-       Råd kring bra ”länksidor”

-       Praktiska övningar med diskussion/reflektion kring patientfall med biverkningsfokusLadda ner information
Farmakovigilians-HT18.pdf

Pris: 3.100,00 kr

För aktuella kursdatum
var vänlig kontakta oss genom att skicka ett mail till info@expomedica.se