Basic Safety Training - Grundläggande säkerhet

Innehåll
Kurslängd 5 dagar
Förkunskapskrav

Ett godkänt läkarintyg enligt Manila för sjöfolk krävs för att få gå kursen

Kursinnehåll Enligt STCW Manila och TSFS 2013:47
Överlevnadsteknik
- Vilka nödsituationer kan uppstå
- Genomgång av livräddningsutrustning
- Livbåts- och livflottsutrustning
- Personlig livräddningsutrustning
- Överlevnadsprinciper, inklusive
 • värdet av utbildning och träning
 • skyddskläder och skyddsutrustning
 • behovet av att vara förberedd vid nödsituationer
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid bemanning av livräddningsstationerna
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid fartygets övergivande
 • vilka åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
 • vilka åtgärder som ska vidtas ombord på en räddningsfarkost
 • vilka risker de överlevande kan utsättas för

Grundläggande brandskyddsutbildning
Del A, Brandskydd, teori - allmän del

Förebyggande brandförsvar
- Bränders uppkomst
- Brännbara ämnen
- Brandtyper
- Brandspridning
- Strålning
- Strömning
- Ledning
- Avsiktlig antändning
- Vårdslöshet
- Självantändning
- Kemisk tändning
- Antändning genom mekaniskt arbete
- Heta ytor

Brandlarm
- Uppbyggnad och funktion
- Detektorer
- rök
- värme
- infra

Släckmetoder - Kylning
- Kvävning
- Lämpning
- Inhibition

Släckmedel, mobila och fasta anläggningar och tillhörande släcktekniker
- Vatten
- Gasformiga släckmedel
- Pulver
- Lätt-, mellan- och tungskum samt filmbildande skum
- Lättvatten

Brandventilation
- Allmänt om ventilation
- Röksugsystem
- Rökventilatorer (över- och undertrycksventilation)

Kemskydd - Personligt skydd
- Sanering av skyddsutrustning

Andningsskydd
- Andningsapparatens konstruktion och funktion
- Säkerhetsbestämmelser
- Risker vid användandet
Del B, Brandskydd, teori - fartygsdel

Inbyggt brandskydd
- Materialprovning
- Brandisolering
- Klassindelning
- Zonindelning
- Ventilationssystem

Transportabel släckutrustning
- Allmänt
- Handbrandsläckare
- Brandslangar och munstycken
- Personlig skyddsutrustning
- Brandstationer och deras utrustning

Fasta släcksystem
- Allmänt
- Brandpostsystem
- Koldioxidsystem
- Atmosfäriska inertgaser
- HFC-gaser
- Pulversläckning vid pannor
- CO2 i kökstrummor

Brandsäkerhetsorganisationen
- Lättskumanläggning
- Vattenspridningssystem
- Evakueringsskydd
- Allmänt
- Brand- och säkerhetsplaner
- Symboler

Del C, Släckövningar
Brandtyp
- Gasbränder
- Oljebränder
- Brand i
 • maskinrum
 • kontrollrum
 • hytter
 • kök
 • gasflaskor
 • fibrösa ämnen
Släckmetoder och släckmedel
- Handbrandsläckare
- samtliga typer
- laddning
- kontroll

Vattensläckning
- Strålrör
- Spridd och sluten vattenstråle
- Vattendimma

Skumsläckning
- Övningsskumvätskor motsvarande samtliga förekommande skummedel

Del D, Rökövningar

Rökdykning
– Praktisk övning i rök och värme i simulerad fartygsmiljö
– Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö

Första hjälpen
- Att bedöma olycksplats och behov av hjälp
- Kroppens uppbyggnad och funktioner
- Behovet att vidta omedelbara åtgärder vid en olycka, inklusive förmågan att
 • ställa diagnos
 • använda olika tekniker vid återupplivningsförsök
 • kontrollera och förhindra blödning
 • behandla chock med olika metoder
 • behandla bränn- och skållningsskador, inklusive skador orsakade av elektricitet
 • använda första hjälpen-utrustning och annat förbandsmaterial

Personlig säkerhet och socialt ansvar

a) Rutiner vid nödsituationer

– Typer av nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision, brand, förlisning
– Kunskap om beredskapsplaner för nödsituationer
– Nödsignaler och särskilda uppgifter som tilldelas besättningsmedlemmarna i mönstringslistan, mönstringsstationer, korrekt användning av personlig skyddsutrustning
– Åtgärder att vidta vid eventuella nödsituationer, inklusive brand, kollision, förlisning och inträngande vatten i fartyget
– Åtgärder vid olika nödsignaler
– Värdet av utbildning och övningar
– Kunskap om utrymningsvägar, intern kommunikation och Larmsystem

b) Marina miljön

– Grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening
– Grundläggande miljöskyddsåtgärder
– Grundläggande kunskaper i den marina miljöns komplexitet och Mångfald

c) Arbetsskydd

– Vikten och nödvändigheten av att upprätthålla en hög nivå på arbetsskyddet
– Använda tillgänglig skyddsutrustning
– Vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas innan stängda utrymmen beträds
– Förtrogenhet med internationella åtgärder för att förebygga olyckor och hälsa

d) Kommunikation ombord

– Förstå principerna för, och eventuella hinder mot, en effektiv kommunikation mellan individer och grupper ombord på fartyget
– Förmåga att skapa och upprätthålla en effektiv kommunikation

e) Mänskliga relationer ombord på fartyg

– Vikten av att upprätthålla goda mänskliga förhållanden och arbetsförhållanden ombord på fartyg
– Grundläggande principer och praxis för lagarbete, inklusive konfliktlösning
– Socialt ansvar, anställningsförhållanden, individuella rättigheter och skyldigheter, farorna med narkotika och alkoholmissbruk

f) Trötthet

– Vikten av att få nödvändig vila
– Effekter av sömn, scheman och dygnsrytmen på utmattningsgraden
– Effekter av fysiska stressfaktorer på sjöfolk
– Effekter mellan miljöpåverkande faktorer i och utanför fartyget och deras inverkan på sjöfolk
– Effekter av schema förändringar på sjöpersonals trötthet


Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Personlig utrustning Oömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor, simkläder, handduk och extra underkläder
Logi I skolans Kurshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu 
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av Transportstyrelsen


Pris: 11.000,00 kr exkl. moms

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 28 okt-01 nov
Boka 09-13 dec
Boka 03-07 feb
Boka 30 mar-03 apr