Fartygsbefäl Klass VIII

Innehåll
Kurslängd Enligt överenskommelse
Förkunskapskrav Inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:47) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.
Kursinnehåll Enligt TSFS 2011:116 bilaga 3

Del A1, Bryggtjänst, navigation

– Sjökort, nautiska publikationer, symboler och förkortningar
– Hydrografi och sjökorts tillförlitlighet
– Kurser och bäringar, rättning för deviation och missvisning
– Bestämmande av fartygs position genom utnyttjande av landmärken, sjömärken etc.
– Elektroniska navigationshjälpmedel, dess förmåga och begränsningar
– Meteorologi, väder- och väderinformationssystem
– Gällande svenska och internationella sjövägsregler
– Gällande svenska bestämmelser om bryggtjänstgöring och vakthållning
– Att planera och genomföra en resa inomskärs och i kustnära farvatten

Del A2, Bryggtjänst, radar
– Radarns principer
– Faktorer som påverkar radarns prestanda
– Praktisk förmåga att kunna utnyttja radar:
– För positionsbestämning
– Vid gång i farled
– För att bestämma andra fartygs sanna kurs, fart och närmsta passageavstånd i syfte att förhindra kollision
– Praktiska övningar på verklig utrustning alternativt simulator

Del B, Miljö- och fartygsteknik
– Grundläggande stabilitetsbegrepp
– Placering av last- och passagerare och dess inverkan på fartygets stabilitet
– Faktorer som påverkar mindre fartygs manövrering med tonvikt på inre farvatten
– Åtgärder till skydd för den marina miljön
– Åtgärder vid partiell förlust av flytbarhet
– Manöver- och maskinsystem ombord

Del C1, Säkerhet, brandskydd
– Brandtriangeln
– Brandtyper, flambarhetsgränser
– Brandorganisationen ombord
– Brännbart material, bränders spridning
– Olika släckmedel och system
– Släckmetoder
– Brandmans utrustning
– Praktiska släckövningar

Del C2, Säkerhet, hälso- och sjukvård
– Grundläggande anatomi
– Cirkulations- och respirationssystem
– Diagnostisering
– ABC-sjukvård, omhändertagande av skadade
– Transport av skadade
– Hypotermi

Del C3, Säkerhet, personlig säkerhet
– Säkerhetsorganisationen ombord
– Vilka nödsituationer som kan uppstå, t.ex. brand, kollision och grundstötning och vilka åtgärder som ska vidtas i samband med dessa
– Personlig livräddningsutrustning
– Livbåtar och livflottars egenskaper och utrustning
– Flytvästars hantering
– Egenskaper och handhavande av pyroteknisk utrustning
– Olika typer av evakueringssystem
– Vikten och nyttan med regelbundna övningar
– Effekter olyckor kan ha på den marina miljön samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera dessa

Del C4, Passagerarsäkerhet
– Assistera passagerare till embarkeringsstation
– Undvika och begränsa panik bland passagerare och besättning
– Hjälpa passagerare med den personliga livräddningsutrustningen
– Använda passagerarlistor vid embarkeringssituationer
– Ge klara och koncisa order
– Genomsökning av fartyget
– Metoder för att assistera passagerare med handikapp

Del D, Nödåtgärder
– Olika kommunikationsmetoder
– Nödsignaler och nödtrafik inklusive avläggande av kunskapsprov för VHFcertifikat
– Åtgärder att vidta efter en kollision eller grundstötning; skadeinventering
– GMDSS:s funktion inklusive SAR
– SART och EPIRB

Del E, Rättskunskap
– Gällande sjömanslag och svensk sociallagstiftning
– Gällande svensk sjösäkerhetslagstiftning
– Gällande svensk miljölagstiftning
– 1, 6, 18 och 20 kap. sjölagen (1994:1009)

Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Personlig utrustning Oömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor
Logi  
I skolans kurs hotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu 
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.
Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är godkänd av Transportstyrelsen
För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu