Fartygsbefäl Klass VIII säkerhet

Innehåll
Kurslängd 2 dagar
Förkunskapskrav Inga
Kursinnehåll Enligt TSFS 2013:47

Del C1, Säkerhet, brandskydd
– Brandtriangeln
– Brandtyper, flambarhetsgränser
– Brandorganisationen ombord
– Brännbart material, bränders spridning
– Olika släckmedel och system
– Släckmetoder
– Brandmans utrustning
– Praktiska släckövningar

Del C2, Säkerhet, hälso- och sjukvård
– Grundläggande anatomi
– Cirkulations- och respirationssystem
– Diagnostisering
– ABC-sjukvård, omhändertagande av skadade
– Transport av skadade
– Hypotermi

Del C3, Säkerhet, personlig säkerhet
– Säkerhetsorganisationen ombord
– Vilka nödsituationer som kan uppstå, t.ex. brand, kollision och grundstötning och vilka åtgärder som ska vidtas i samband med dessa
– Personlig livräddningsutrustning
– Livbåtar och livflottars egenskaper och utrustning
– Flytvästars hantering
– Egenskaper och handhavande av pyroteknisk utrustning
– Olika typer av evakueringssystem
– Vikten och nyttan med regelbundna övningar
– Effekter olyckor kan ha på den marina miljön samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera dessa

Del C4, Passagerarsäkerhet
– Assistera passagerare till embarkeringsstation
– Undvika och begränsa panik bland passagerare och besättning
– Hjälpa passagerare med den personliga livräddningsutrustningen
– Använda passagerarlistor vid embarkeringssituationer
– Ge klara och koncisa order
– Genomsökning av fartyget
– Metoder för att assistera passagerare med handikapp

Del D, Nödåtgärder
– Olika kommunikationsmetoder
– Nödsignaler och nödtrafik inklusive avläggande av kunskapsprov för VHFcertifikat
– Åtgärder att vidta efter en kollision eller grundstötning; skadeinventering
– GMDSS:s funktion inklusive SAR
– SART och EPIRB

Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Personlig utrustning Oömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor
Logi  
I skolans kurs hotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu 
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är godkänd av Transportstyrelsen
För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu