Basic Safety refresh Manila

Förkunskapskrav
Tidigare genomgången Basic Safety Grundkurs med Certifikat eller Påförd inteckning på behörigheten samt tre månaders tjänstgöring. Denna tjänstgöring skall intygas med utdrag ur sjötjänstutdraget.

Innehåll
Kurslängd3 dagar
Förkunskapskrav

Tidigare svenskt certifikat eller påteckning på behörighet om regel VI/1

utöver detta skall sjömannen ha minst tre månaders sjötjänstgöring de senaste 5 åren. Denna tjänstgöring skall intygas med utdrag ur sjötjänstutdraget

Ett godkänt läkarintyg enligt Manila för sjöfolk krävs för att få gå kursen

KursinnehållEnligt STCW Manila och TSFS 2013:47
Överlevnadsteknik
- Överlevnadsprinciper, inklusive
 • värdet av utbildning och träning
 • skyddskläder och skyddsutrustning
 • behovet av att vara förberedd vid nödsituationer
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid bemanning av livräddningsstationerna
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid fartygets övergivande
 • vilka åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
 • vilka åtgärder som ska vidtas ombord på en räddningsfarkost
 • vilka risker de överlevande kan utsättas för

Fortbildning brandskyddsutbildning
Del A, Brandskydd, teori - Släckövningar

Förebyggande brandförsvar
- Bränders uppkomst
- Brännbara ämnen
- Brandtyper
- Brandspridning
- Strålning
- Strömning
- Ledning
- Avsiktlig antändning
- Vårdslöshet
- Självantändning
- Kemisk tändning
- Antändning genom mekaniskt arbete
- Heta ytor

Brandlarm
- Uppbyggnad och funktion
- Detektorer
- rök
- värme
- infra

Släckmetoder - Kylning
- Kvävning
- Lämpning
- Inhibition


Del B, Släckövningar
Brandtyp
- Gasbränder
- Oljebränder
- Brand i
 • maskinrum
 • kontrollrum
 • hytter
 • kök
 • gasflaskor
 • fibrösa ämnen
Släckmetoder och släckmedel
- Handbrandsläckare
- samtliga typer
- laddning
- kontroll

Vattensläckning
- Strålrör
- Spridd och sluten vattenstråle
- Vattendimma

Skumsläckning
- Övningsskumvätskor motsvarande samtliga förekommande skummedel

Del C, Rökövningar

Rökdykning
– Praktisk övning i rök och värme i simulerad fartygsmiljö
– Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö

Första hjälpen
- Att bedöma olycksplats och behov av hjälp
- Kroppens uppbyggnad och funktioner
- Behovet att vidta omedelbara åtgärder vid en olycka, inklusive förmågan att
 • ställa diagnos
 • använda olika tekniker vid återupplivningsförsök
 • kontrollera och förhindra blödning
 • behandla chock med olika metoder
 • behandla bränn- och skållningsskador, inklusive skador orsakade av elektricitet
 • använda första hjälpen-utrustning och annat förbandsmaterial

Personlig säkerhet och socialt ansvar

a) Rutiner vid nödsituationer

– Typer av nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision, brand, förlisning
– Kunskap om beredskapsplaner för nödsituationer
– Nödsignaler och särskilda uppgifter som tilldelas besättningsmedlemmarna i mönstringslistan, mönstringsstationer, korrekt användning av personlig skyddsutrustning
– Åtgärder att vidta vid eventuella nödsituationer, inklusive brand, kollision, förlisning och inträngande vatten i fartyget
– Åtgärder vid olika nödsignaler
– Värdet av utbildning och övningar
– Kunskap om utrymningsvägar, intern kommunikation och Larmsystem

b) Marina miljön

– Grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening
– Grundläggande miljöskyddsåtgärder
– Grundläggande kunskaper i den marina miljöns komplexitet och Mångfald

c) Arbetsskydd

– Vikten och nödvändigheten av att upprätthålla en hög nivå på arbetsskyddet
– Använda tillgänglig skyddsutrustning
– Vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas innan stängda utrymmen beträds
– Förtrogenhet med internationella åtgärder för att förebygga olyckor och hälsa

d) Kommunikation ombord

– Förstå principerna för, och eventuella hinder mot, en effektiv kommunikation mellan individer och grupper ombord på fartyget
– Förmåga att skapa och upprätthålla en effektiv kommunikation

e) Mänskliga relationer ombord på fartyg

– Vikten av att upprätthålla goda mänskliga förhållanden och arbetsförhållanden ombord på fartyg
– Grundläggande principer och praxis för lagarbete, inklusive konfliktlösning
– Socialt ansvar, anställningsförhållanden, individuella rättigheter och skyldigheter, farorna med narkotika och alkoholmissbruk

f) Trötthet

– Vikten av att få nödvändig vila
– Effekter av sömn, scheman och dygnsrytmen på utmattningsgraden
– Effekter av fysiska stressfaktorer på sjöfolk
– Effekter mellan miljöpåverkande faktorer i och utanför fartyget och deras inverkan på sjöfolk
– Effekter av schema förändringar på sjöpersonals trötthet


ArbetsformerTeori och praktiska övningar
Personlig utrustningOömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor, simkläder, handduk och extra underkläder
Logi
I skolans Kurshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu 
MåltiderLunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
ÖvrigtKursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
DokumentationEfter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av Transportstyrelsen


Pris: 7.000,00 kr exkl. moms

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Rindö
Boka 21-23 okt
Boka 16-18 mar
Boka 30 mar-01 apr
Boka 20-22 apr
Boka 04-06 maj

Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 04-06 nov
Boka 18-20 nov
Boka 27-30 jan
Boka 02-04 mar