Refresh vecka

Förkunskapskrav

Tidigare genomgången grundkurs Basic Safety A-VI/1-1,4

eller Påförd inteckning på behörigheten samt tre månaders tjänstgöring.
Denna tjänstgöring skall intygas med utdrag ur sjötjänstutdraget.
Tidigare genomgången Advanced Firefighting grundkurs A-VI/3
Tidigare genomgången Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar A-VI/2-1,Innehåll

Kurslängd

5 dagar

Förkunskapskrav

Basic Safety. AFF. Räddningsfarkoster och beredskapsbåt

Kursinnehåll

Enligt STCW Manila och TSFS 2013:47

Överlevnadsteknik
- Överlevnadsprinciper, inklusive

 • värdet av utbildning och träning
 • skyddskläder och skyddsutrustning
 • behovet av att vara förberedd vid nödsituationer
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid bemanning av livräddningsstationerna
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid fartygets övergivande
 • vilka åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
 • vilka åtgärder som ska vidtas ombord på en räddningsfarkost
 • vilka risker de överlevande kan utsättas för


Fortbildningbrandskyddsutbildning
, Brandskydd, teori - Släckövningar

Förebyggande brandförsvar
- Bränders uppkomst
- Brännbara ämnen
- Brandtyper
- Brandspridning
- Strålning
- Strömning
- Ledning
- Avsiktlig antändning
- Vårdslöshet
- Självantändning
- Kemisk tändning
- Antändning genom mekaniskt arbete
- Heta ytor

Brandlarm
- Uppbyggnad och funktion
- Detektorer
- rök
- värme
- infra

Släckmetoder - Kylning
- Kvävning
- Lämpning
- Inhibition


Släckövningar

Brandtyp
- Gasbränder
- Oljebränder
- Brand i

 • maskinrum
 • kontrollrum
 • hytter
 • kök
 • gasflaskor
 • fibrösa ämnen

Släckmetoder och släckmedel
- Handbrandsläckare
- samtliga typer
- laddning
- kontroll

Vattensläckning
- Strålrör
- Spridd och sluten vattenstråle
- Vattendimma

Skumsläckning
- Övningsskumvätskor motsvarande samtliga förekommande skummedel

- , Rökövningar

Rökdykning
– Praktisk övning i rök och värme i simulerad fartygsmiljö
– Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö

 

- praktiska övningar i ledning och insats

 


Fartygs säkerhetsorganisation

- Räddningsledartaktik samt strategier

- Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna, erfarenheter från

- tidigare olyckor

- Samarbete med extern räddningsstyrka, praktiska exempel från verkligheten

- Brandbekämpning till sjöss och i hamn

- Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering

- samt av bränsle- och elsystem

- Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat

-

- Särskilda risker vid brandbekämpning beredskapsplaner

- och brandskyddsövningar

- Användning av vatten för brandsläckning ombord och

- dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer

- Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning

- Gällande svenska bestämmelser

- Rapporter

- Lägeskontroll och övervakning av skadade personer


Första hjälpen
- Att bedöma olycksplats och behov av hjälp
- Kroppens uppbyggnad och funktioner
- Behovet att vidta omedelbara åtgärder vid en olycka, inklusive förmågan att

 • ställa diagnos
 • använda olika tekniker vid återupplivningsförsök
 • kontrollera och förhindra blödning
 • behandla chock med olika metoder
 • behandla bränn- och skållningsskador, inklusive skador orsakade av elektricitet
 • använda första hjälpen-utrustning och annat förbandsmaterial


Personlig säkerhet och socialt ansvar

a) Rutiner vid nödsituationer


– Typer av nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision, brand, förlisning
– Kunskap om beredskapsplaner för nödsituationer
– Nödsignaler och särskilda uppgifter som tilldelas besättningsmedlemmarna i mönstringslistan, mönstringsstationer, korrekt användning av personlig skyddsutrustning
– Åtgärder att vidta vid eventuella nödsituationer, inklusive brand, kollision, förlisning och inträngande vatten i fartyget
– Åtgärder vid olika nödsignaler
– Värdet av utbildning och övningar
– Kunskap om utrymningsvägar, intern kommunikation och Larmsystem

b) Marina miljön


– Grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening
– Grundläggande miljöskyddsåtgärder
– Grundläggande kunskaper i den marina miljöns komplexitet och Mångfald

c) Arbetsskydd


– Vikten och nödvändigheten av att upprätthålla en hög nivå på arbetsskyddet
– Använda tillgänglig skyddsutrustning
– Vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas innan stängda utrymmen beträds
– Förtrogenhet med internationella åtgärder för att förebygga olyckor och hälsa

d) Kommunikation ombord


– Förstå principerna för, och eventuella hinder mot, en effektiv kommunikation mellan individer och grupper ombord på fartyget
– Förmåga att skapa och upprätthålla en effektiv kommunikation

e) Mänskliga relationer ombord på fartyg


– Vikten av att upprätthålla goda mänskliga förhållanden och arbetsförhållanden ombord på fartyg
– Grundläggande principer och praxis för lagarbete, inklusive konfliktlösning
– Socialt ansvar, anställningsförhållanden, individuella rättigheter och skyldigheter, farorna med narkotika och alkoholmissbruk

f) Trötthet


– Vikten av att få nödvändig vila
– Effekter av sömn, scheman och dygnsrytmen på utmattningsgraden
– Effekter av fysiska stressfaktorer på sjöfolk
– Effekter mellan miljöpåverkande faktorer i och utanför fartyget och deras inverkan på sjöfolk
– Effekter av schema förändringar på sjöpersonals trötthet

Arbetsformer

Teorioch praktiska övningar

Personlig utrustning

Oömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor, simkläder, handduk och extra underkläder

Logi

I skolans Kurshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu  

Måltider

Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår

Övrigt

Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras

Dokumentation

Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkändPris: 18.700,00 kr exkl. moms

För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu