Kombinationsrefresh Basic Safety, AFF, Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Förkunskapskrav

Tidigare genomgången Basic Safety Grundkurs med Certifikat eller Påförd inteckning på behörigheten med A-VI/1 samt tre månaders tjänstgöring i relevant tjänstgöring. 
Denna tjänstgöring skall intygas med utdrag ur sjötjänstutdraget.
Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar grundkursInnehåll

 

Kurslängd4dagar
FörkunskapskravSe avsnitt Kort beskrivning av kursen
KursinnehållEnligt STCW Manila och TSFS 2013:47
Överlevnadsteknik

 

- Överlevnadsprinciper, inklusive

 • värdet av utbildning och träning
 • skyddskläder och skyddsutrustning
 • behovet av att vara förberedd vid nödsituationer
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid bemanning av livräddningsstationerna
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid fartygets övergivande
 • vilka åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
 • vilka åtgärder som ska vidtas ombord på en räddningsfarkost
 • vilka risker de överlevande kan utsättas för

 

Fortbildningbrandskyddsutbildning

Del A, Brandskydd, teori - Släckövningar

 

 

Förebyggande brandförsvar

 

- Bränders uppkomst

- Brännbara ämnen

- Brandtyper

- Brandspridning

- Strålning

- Strömning

- Ledning

- Avsiktlig antändning

- Vårdslöshet

- Självantändning

- Kemisk tändning

- Antändning genom mekaniskt arbete

- Heta ytor

 

 

Brandlarm

 

- Uppbyggnad och funktion

- Detektorer

- rök

- värme

- infra

 

Släckmetoder- Kylning

- Kvävning

- Lämpning

- Inhibition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del B, Släckövningar
Brandtyp

 

- Gasbränder

- Oljebränder

- Brand i

 

 • maskinrum
 • kontrollrum
 • hytter
 • kök
 • gasflaskor
 • fibrösa ämnen
Släckmetoder och släckmedel

 

- Handbrandsläckare

- samtliga typer

- laddning

- kontroll

 

Vattensläckning

- Strålrör

- Spridd och sluten vattenstråle

- Vattendimma

 

 

Skumsläckning

 

- Övningsskumvätskor motsvarande samtliga förekommande skummedel

 

 

Del C, Rökövningar

 

 

Rökdykning

– Praktisk övning i rök och värme i simulerad fartygsmiljö

– Sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö

 

Första hjälpen

- Att bedöma olycksplats och behov av hjälp

- Kroppens uppbyggnad och funktioner

- Behovet att vidta omedelbara åtgärder vid en olycka, inklusive förmågan att

 • ställa diagnos
 • använda olika tekniker vid återupplivningsförsök
 • kontrollera och förhindra blödning
 • behandla chock med olika metoder
 • behandla bränn- och skållningsskador, inklusive skador orsakade av elektricitet
 • använda första hjälpen-utrustning och annat förbandsmaterial

 

Personlig säkerhet och socialt ansvar

 

 

a) Rutiner vid nödsituationer

 

– Typer av nödsituationer som kan uppstå, t.ex. kollision, brand, förlisning

– Kunskap om beredskapsplaner för nödsituationer

– Nödsignaler och särskilda uppgifter som tilldelas besättningsmedlemmarna i mönstringslistan, mönstringsstationer, korrekt användning av personlig skyddsutrustning

– Åtgärder att vidta vid eventuella nödsituationer, inklusive brand, kollision, förlisning och inträngande vatten i fartyget

– Åtgärder vid olika nödsignaler

– Värdet av utbildning och övningar

– Kunskap om utrymningsvägar, intern kommunikation och Larmsystem

 

 

b) Marina miljön

 

– Grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening

– Grundläggande miljöskyddsåtgärder

– Grundläggande kunskaper i den marina miljöns komplexitet och Mångfald

 

 

c) Arbetsskydd

 

– Vikten och nödvändigheten av att upprätthålla en hög nivå på arbetsskyddet

– Använda tillgänglig skyddsutrustning

– Vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas innan stängda utrymmen beträds

– Förtrogenhet med internationella åtgärder för att förebygga olyckor och hälsa

 

 

d) Kommunikation ombord

 

– Förstå principerna för, och eventuella hinder mot, en effektiv kommunikation mellan individer och grupper ombord på fartyget

– Förmåga att skapa och upprätthålla en effektiv kommunikation

 

 

e) Mänskliga relationer ombord på fartyg

 

– Vikten av att upprätthålla goda mänskliga förhållanden och arbetsförhållanden ombord på fartyg

– Grundläggande principer och praxis för lagarbete, inklusive konfliktlösning

– Socialt ansvar, anställningsförhållanden, individuella rättigheter och skyldigheter, farorna med narkotika och alkoholmissbruk

 

 

f) Trötthet

 

– Vikten av att få nödvändig vila

– Effekter av sömn, scheman och dygnsrytmen på utmattningsgraden

– Effekter av fysiska stressfaktorer på sjöfolk

– Effekter mellan miljöpåverkande faktorer i och utanför fartyget och deras inverkan på sjöfolk

– Effekter av schema förändringar på sjöpersonals trötthet

 

 

 

ArbetsformerTeorioch praktiska övningar
Personlig utrustningOömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor, simkläder, handduk och extra underkläder
Logi
I skolans Kurshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu 
MåltiderLunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
ÖvrigtKursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
DokumentationEfter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av Transportstyrelsen

 

 

Kurslängd2 dagar
FörkunskapskravGrundläggande Brandskydd
KursinnehållEnligt STCW Manila och TSFS 2013:47

 

Del A, Brandskydd, teori

Brandbekämpning ombord

- Fartygs säkerhetsorganisation

- Räddningsledartaktik

- Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna

- Samarbete med extern räddningsstyrka

- Brandbekämpning till sjöss och i hamn

- Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering

- Kontroll av bränsle- och elsystem

- Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat

- Särskilda risker vid brandbekämpning beredskapsplaner och brandskyddsövningar

- Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer

- Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning

- Gällande svenska bestämmelser

- Rapporter

- Lägeskontroll och övervakning av skadade personer

 

Del B, Praktiska övningar

 

Handbrandsläckare

- Laddning

- Kontroll

- Släckövningar

 

Rökdykning

- Apparatkännedom

- Luftladdning

- Rökdykning

 

Rök- och släckövningar

- Maskinrum

- Gasbränder

- Gasflaskor i brand

- Skumsläckning

- Brand i kläder

 

Kemskydd

- Tätning

- Neutralisering

 

 

ArbetsformerTeorioch praktiska övningar
Personlig utrustningOömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor, handduk och extra underkläder
Logi I skolans Kurshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Petter på 031-976596 eller petter@omc.nu
MåltiderLunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
ÖvrigtKursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
DokumentationEfter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av Transportstyrelsen

 

Innehåll
Innehåll

Kurslängd1dag
FörkunskapskravRäddningsfarkoster och beredskapsbåtar grundkurs
KursinnehållEnligt STCW Manila, TSFS 2013:47

 

Handhavande av farkoster och båtar

 

- Konstruktion och utrustning av livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar och deras specifika utrustning

- Särskilda egenskaper och inrättningar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar

- Olika typer av utrustning som används för att sjösätta livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar

- Metoder för att sjösätta livräddningsfarkoster i grov sjö

- Metoder för att ta upp livräddningsfarkoster

- Åtgärder som ska vidtas efter att fartyget övergivits

- Metoder för sjösättning och upptagande av beredskapsbåtar i grov sjö

- Faror som är förknippade med användning av "on-load release" enheter

- Kunskap om underhåll

 

Hantering av utrustning och överlevande

 

- Hantering av räddningsfarkost i hårt väder

- Användning av painter, drivankare och all annan utrustning

- Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster

- Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster

- Metoder för helikopterräddning

- Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta. Användning av skyddsutrustning såsom räddningsdräkter och termiska skydd

- Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet

 

 

Nödsignaler

 

- Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART

- Pyrotekniska nödsignaler

 

 

 

ArbetsformerTeorioch praktiska övningar
Personlig utrustningOömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor
LogiI skolans Kurshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Petter på 031-976596 eller petter@omc.nu
MåltiderLunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
ÖvrigtKursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
DokumentationEfter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av Transportstyrelsen

 Pris: 13.500,00 kr exkl. moms

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i Rindö
Boka 09-12 dec
Boka 16-19 mar
Boka 30 mar-02 apr
Boka 20-23 apr
Boka 04-07 maj

Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 16-19 dec
Boka 07-10 jan
Boka 20-23 jan
Boka 10-13 feb
Boka 24-27 feb
Boka 23-26 mar
Boka 21-24 apr
Boka 04-07 maj
Boka 01-04 jun