Kampanjerbjudande
19-20
september
Stockholm

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Pris: 4.995 kr
Nu 25% rabatt! Använd bokningskod UPPSTART vid anmälan.
 
I ett fungerande elevhälsoarbete möts eleverna där de är och har ett kompensatorisk uppdrag för att alla elever ska nå skolframgång och en god hälsa. Ledord i arbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två givande dagar med elevhälsoarbetet i fokus!
Kampanjerbjudande
21
september
Stockholm

Temadag inkludering - tillgängligt lärande och inkluderande lärmiljöer

Pris: 2.495 kr
Fåtal platser kvar
Nu 25% rabatt! Använd bokningskod UPPSTART vid anmälan.
 
Hur kan skolan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer? Vilka strategier och processer fungerar för att skapa ett meningsfullt sammanhang för alla elever? Hur arbeta för en ökad måluppfyllelse och bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Skolportens temadag vill ge dig både teoretiska och praktiska perspektiv för att främja förutsättningarna för lärande. Välkommen!
13
september
Malmö

Nyanländas lärande

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2495 kr

Välkommen till en konferens med fokus på nyanlända elevers lärande och skolgång! Ta del av intressanta föreläsningar och exempel från praktiken med fokus på hur skolan kan erbjuda nyanlända elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Konferensen vänder sig till dig som möter nyanlända elever på grundskolan och gymnasiet.

17-18
september
Stockholm

Specialpedagogik för gymnasiet 2018

Pris: 4.995 kr
Fullbokat

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området.

Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

2-3
oktober
Stockholm

Specialpedagogik i förskolan 2018

Pris: 3.795 kr
Fåtal platser kvar
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens med fokus på barn i behov av särskilt stöd i förskolans lärmiljö. Vi lyfter aktuell forskning och praktiska exempel på hur förskolan kan arbeta för att stödja alla barn att nå sin fulla potential.
3-4
oktober
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i spanska

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på spansk språkdidaktik och forskning! Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden. Konferensen ger dig även en möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel.
9-10
oktober
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i tyska

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på tysk språkdidaktik och forskning! Ta del av föreläsningar kring bland annat bedömning och planering, digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Få ett språkbad och lyssna på föreläsningar både på tyska och svenska kring forskning och intresseväckande områden. Herzlich willkommen!
9-10
oktober
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i franska

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på fransk språkdidaktik och forskning! Ta del av föreläsningar kring bland annat bedömning och planering, motivation, digitala verktyg samt hur du kan stimulera till muntlig aktivitet i klassrummet. Lyssna på föreläsningar både på franska och svenska kring forskning och intresseväckande områden. Bienvenue!

18-19
oktober
Malmö

Svenska som andraspråk, Malmö

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!
23
oktober
Stockholm

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Undervisar du i matematik på vux? Kombinera då gärna med temadagen Matematik inom vuxenutbildningen den 24 oktober!
24
oktober
Stockholm

Matematik inom vuxenutbildningen

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr

Varmt välkommen till en heldag med ett vuxenperspektiv på matematiklärande! Skolportens temadag är speciellt framtagen för dig som undervisar i matematik inom vuxenutbildningen. Dagen innehåller både praktiska klassrumsnära inslag och teoretiska bidrag för att inspirera dig i ditt arbete. Här får du möjlighet att under en dag ta del av föreläsningar med vuxenutbildning som ramverk och matematik i fokus!

Kombinera gärna temadagen med vår vux-konferens den 23 oktober: Vuxenutbildning i fokus – stöd dina elever till en andra chans!

8-9
november
Göteborg

Lärande, samverkan och utveckling i fritidshemmet

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Varmt välkommen till vår fördjupande tvådagarskonferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag! På konferensen får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel.
13-14
november
Stockholm

Konferens för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.
15
november
Stockholm

En konferens om Språkstörning

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig
och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden 
en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?
16
november
Stockholm

Konferens för dig som undervisar i Psykologi

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Varmt välkommen till en konferensdag som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på psykologiämnet! Dagen erbjuder föreläsningar kring flera aktuella och intresseväckande områden och ger dig möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel.
29-30
november
Göteborg

Förskolechef 2018, Göteborg

Pris: 3.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Skolportens årliga konferens för dig som är förskolechef. Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen syftar till att belysa din yrkesroll från olika perspektiv. Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet. 
29-30
januari
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i matematik

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Konferensen för dig som undervisar i matematik! Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Ta del av föreläsningar kring prov och bedömning, programmering, begreppskartor samt hur du som lärare kan stimulera till studiemotivation.

14-15
mars
Göteborg

Studie- och yrkesvägledare

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Välkommen till en konferens med fokus på att stärka vägledningen! Forskning visar att en kvalificerad studie- och yrkesvägledning verkligen har effekt och hjälper eleverna att göra medvetna val. En stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och samhällets digitalisering. Det gör att studie- och yrkesvägledningen är av större betydelse än någonsin.

20-21
mars
Stockholm

Svenska som andraspråk, Stockholm

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!