6-7
mars
Stockholm

Rikskonferens för lärare i sfi

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Lärare i sfi har ett brett undervisningsområde och ska kunna sätta sig in i de flerspråkiga vuxna elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!

13-14
mars
Malmö

Förskolan

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!
15-16
mars
Malmö

Fritidshemmet

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Varmt välkommen till vår fördjupande tvådagarskonferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag! På konferensen får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel.
21-22
mars
Göteborg

Skolbibliotek 2018

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Konferensen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. Som central plats för kunskapsinhämtning och läsinspiration har biblioteket sin självklara plats. Under denna konferens fördjupar vi oss i det källkritiska uppdraget vilket följer som en röd tråd under båda dagarna. Välkommen till Skolportens årliga mötesplats för dig som är skolbibliotekarie!

9-10
april
Stockholm

Idrott och hälsa

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens som bjuder på aktuell forskning och praktiska exempel med fokus på idrott och hälsa. Under två fullmatade dagar tar vi oss an aktuella frågor där du får inspiration och ämnesfördjupning till din undervisning.
17-18
april
Stockholm

Konferens för dig som undervisar i Bild

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Skolportens bildkonferens är speciellt framtagen för dig som arbetar som bildlärare i grundskolan. Under två dagar lyfter vi högaktuella frågeställningar som påverkar din vardag som bildlärare. Ta del av givande och inspirerande föreläsningar om samtidskonst, normkritisk bildpedagogik och nyanländas lärande som varvas med handfasta råd och rekommendationer gällande betygsättningsprocessen och hur du kan arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i din bildsal.
25-26
april
Stockholm

Konferens för dig som undervisar i musik

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Musikämnet är mångfacetterat och kräver undervisning som behandlar en bred variation av områden. Ta del av en konferens med fokus på musikämnet där du får inspiration och ämnesfördjupning. Med föreläsningar som belyser aktuell forskning i musikpedagogik och ger dig praktiska exempel som du kan använda i din undervisning, hälsas du varmt välkommen!

 

26-27
april
Stockholm

Specialpedagogik 2018 - aktuell forskning och praktiska metoder, Stockholm

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär.
3-4
maj
Göteborg

Specialpedagogik 2018 - aktuell forskning och praktiska metoder, Göteborg

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär.
3-4
maj
Stockholm

Förskolechef 2018, Stockholm

Pris: 3.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Skolportens årliga konferens för dig som är förskolechef. Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen syftar till att belysa din yrkesroll från olika perspektiv. Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.
7-8
maj
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som är slöjdlärare! Med avstamp i såväl forskning som praktik belyser vi flera olika utmaningar i slöjdlärarens arbete. Ta del av två intressanta dagar som ger dig inspiration och fördjupad kunskap om slöjdens möjligheter!
16-17
maj
Göteborg

Förskolechef 2018, Göteborg

Pris: 3.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Skolportens årliga konferens för dig som är förskolechef. Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen syftar till att belysa din yrkesroll från olika perspektiv. Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet. 
17-18
september
Stockholm

Specialpedagogik för gymnasiet 2018

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området.

Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

19-20
september
Stockholm

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
I ett fungerande elevhälsoarbete möts eleverna där de är och har ett kompensatorisk uppdrag för att alla elever ska nå skolframgång och en god hälsa. Ledord i arbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två givande dagar med elevhälsoarbetet i fokus!
21
september
Stockholm

Temadag inkludering - tillgängligt lärande och inkluderande lärmiljöer

Pris: 1.795 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Hur kan skolan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer? Vilka strategier och processer fungerar för att skapa ett meningsfullt sammanhang för alla elever? Hur arbeta för en ökad måluppfyllelse och bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Skolportens temadag vill ge dig både teoretiska och praktiska perspektiv för att främja förutsättningarna för lärande. Välkommen!
3-4
oktober
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i spanska

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på spansk språkdidaktik och forskning! Som spansklärare står du inför utmaningen att skapa en verklighetsförankrad och varierad undervisning som ska motivera elevgruppen och bibehålla intresset för språket. Under två dagar får du ta del av föreläsningar både på spanska och svenska kring aktuella och intresseväckande områden. Konferensen ger dig även en möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel.
13-14
november
Stockholm

Konferens för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.