18
oktober
Stockholm

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Pris: 2.995 kr
Fullbokat
Ordinarie pris: 2995 kr
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!
23
oktober
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2495 kr

Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som ger stora möjligheter att skapa en helhetsförståelse hos eleverna för ekonomiska samband i samhället.

Konferensen erbjuder aktuell forskning och intresseväckande praktikfall för att du som arbetar som ekonomilärare ska kunna utvecklas i dina ämneskunskaper och få didaktisk inspiration. Varmt välkommen att finna nya vägar till lärande och utveckling inom företagsekonomi!

24
oktober
Stockholm

Modersmål i fokus

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Ny konferens för dig som undervisar i modersmål! Under en heldag fördjupar vi oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet. Ta del av föreläsningar där aktuell forskning presenteras och låt dig inspireras av intresseväckande exempel från praktiken. Välkommen till en konferens med fokus på modersmålsundervisningen!   

6
november
Stockholm

En konferens om Språkstörning 2019

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?
7-8
november
Stockholm

Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Under två dagar fokuserar vi på dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!
12-13
november
Stockholm

Konferens för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.
21
november
Stockholm

Naturvetenskap i förskolan

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Välkommen till en konferens med fokus på de yngre barnens lärande i naturvetenskap och hållbar utveckling. Med hjälp av aktuell forskning och exempel från praktiken djupdyker vi i frågor som är aktuella för förskolans naturvetenskapsundervisning.
22
november
Stockholm

Rektor i förskolan

Pris: 2.595 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.
23
januari
Malmö

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!
28
januari
Stockholm

Källkritik i fokus

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!
28-29
januari
Göteborg

SO i fokus

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
SO-ämnenas djup, bredd och komplexitet är lika utmanande som utvecklande. Att undervisa i SO kräver ett kreativt förhållningssätt för att kunna erbjuda eleverna de kunskaper och förmågor som behövs för att leva i vår mångfacetterade värld. Välkommen till en konferens där vi fördjupar oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som kan inspirera dig i din egen undervisning.
4-5
februari
Stockholm

Fortbildning för gymnasielärare i samhällskunskap

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Samhällskunskap på gymnasiet är ett brett undervisningsämne. Med hjälp av delar från statskunskap, juridik, sociologi och nationalekonomi ska vi lära våra elever vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter vi har. I förlängningen handlar det om att forma ansvarsfulla individer som kan samarbeta och delta aktivt i samhället, för att skapa vår gemensamma framtid.
6
februari
Stockholm

Gymnasielärare i psykologi

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr

Välkommen till en konferensdag som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på psykologiämnet! Dagen erbjuder aktuell forskning om flera spännande områden inom psykologiämnet och ger dig möjlighet att möta andra psykologilärare från hela Sverige.

3
mars
Stockholm

Undervisning i förskolan

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
Förskolans undervisningsuppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen Lpfö 18. Under en heldag djupdyker vi i undervisningsbegreppet och förskolans undervisningsuppdrag utifrån aktuell forskning och praktiknära föreläsningar. Välkommen!
12-13
mars
Göteborg

Studie- och yrkesvägledare

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Omvärlden förändras i snabb takt, en stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar och samhällets digitalisering. I den processen har studie- och yrkesvägledare en central roll. Välkommen till två dagar med fokus på studie- och yrkesvägledningens viktiga uppdrag!
17-18
mars
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Samhället ställer allt högre krav på goda kunskaper i engelska. Samtidigt lär sig många unga språket på andra arenor än i skolan, vilket gör att vi måste fundera över undervisningens roll. Hur kan vi både stötta och utmana eleverna? Hur håller vi undervisningen modern och relevant? Konferensen riktar sig till dig som undervisar på högstadiet och gymnasiet och bjuder på aktuell ämnesdidaktisk forskning, praktiska exempel och gott om inspiration. Välkommen!
19-20
mars
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i svenska

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i kursplanerna sträcker sig från allt mellan argumentationsteknik och skönlitteratur till källkritik och språkriktighet. Som lärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar få ta del av en fortbildning som ger dig båda delarna!