16-17
september
Göteborg

Svenska som andraspråk, Göteborg

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg. Varmt välkommen!

19-20
september
Stockholm

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Pris: 4.995 kr
Fåtal platser kvar
Ordinarie pris: 4995 kr
Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till en fullmatad konferens för hela teamet med fokus på samverkan för elevhälsans viktiga uppdrag!
1-2
oktober
Stockholm

Specialpedagogik i förskolan

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär.
2
oktober
Stockholm

Fortbildning för gymnasielärare i religionskunskap

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr

Välkommen till Skolportens nya konferens för dig som undervisar i religionskunskap på gymnasiet! Under en heldag fokuserar vi på didaktik och ämnesspecifikt innehåll utifrån religionskunskapskurserna. Ta del av aktuell forskning och låt dig inspireras av exempel från praktiken!

3
oktober
Stockholm

Fortbildning för gymnasielärare i historia

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Ny konferens för dig som undervisar i historia på gymnasiet! Under en heldag fördjupar vi oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som kan inspirera dig i din egen undervisning. Lyssna på forskare och lärarkollegor som alla har fokus på historieämnets utveckling!
10-11
oktober
Stockholm

Fritidshemmet i fokus

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
I takt med att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats har planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Det förändrade uppdraget ställer krav på en förändrad praktik. Välkommen till en fördjupande konferens där vi fokuserar på fritidshemmets samtida uppdrag. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och goda exempel från praktiken.
18
oktober
Stockholm

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Pris: 2.495 kr
Fullbokat
Ordinarie pris: 2995 kr
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!
23
oktober
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr

Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som ger stora möjligheter att skapa en helhetsförståelse hos eleverna för ekonomiska samband i samhället.

Konferensen erbjuder aktuell forskning och intresseväckande praktikfall för att du som arbetar som ekonomilärare ska kunna utvecklas i dina ämneskunskaper och få didaktisk inspiration. Varmt välkommen att finna nya vägar till lärande och utveckling inom företagsekonomi!

24
oktober
Stockholm

Modersmål i fokus

Pris: 1.995 kr
Fåtal platser kvar
Ordinarie pris: 2495 kr
Ny konferens för dig som undervisar i modersmål! Under en heldag fördjupar vi oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet. Ta del av föreläsningar där aktuell forskning presenteras och låt dig inspireras av intresseväckande exempel från praktiken. Välkommen till en konferens med fokus på modersmålsundervisningen!   

6
november
Stockholm

En konferens om Språkstörning 2019

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?
7-8
november
Stockholm

Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Under två dagar fokuserar vi på dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!
12-13
november
Stockholm

Konferens för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.
21
november
Stockholm

Naturvetenskap i förskolan

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Välkommen till en konferens med fokus på de yngre barnens lärande i naturvetenskap och hållbar utveckling. Med hjälp av aktuell forskning och exempel från praktiken djupdyker vi i frågor som är aktuella för förskolans naturvetenskapsundervisning.
22
november
Stockholm

Rektor i förskolan

Pris: 2.595 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.
23
januari
Malmö

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!
28
januari
Stockholm

Källkritik i fokus

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!
28-29
januari
Göteborg

SO i fokus

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
SO-ämnenas djup, bredd och komplexitet är lika utmanande som utvecklande. Att undervisa i SO kräver ett kreativt förhållningssätt för att kunna erbjuda eleverna de kunskaper och förmågor som behövs för att leva i vår mångfacetterade värld. Välkommen till en konferens där vi fördjupar oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som kan inspirera dig i din egen undervisning.