23
januari
Malmö

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Pris: 2.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!
28
januari
Stockholm

Källkritik i fokus

Pris: 2.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!
28-29
januari
Göteborg

SO i fokus

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
SO-ämnenas djup, bredd och komplexitet är lika utmanande som utvecklande. Att undervisa i SO kräver ett kreativt förhållningssätt för att kunna erbjuda eleverna de kunskaper och förmågor som behövs för att leva i vår mångfacetterade värld. Välkommen till en konferens där vi fördjupar oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som kan inspirera dig i din egen undervisning.
4-5
februari
Stockholm

Fortbildning för gymnasielärare i samhällskunskap

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Samhällskunskap på gymnasiet är ett brett undervisningsämne. Med hjälp av delar från statskunskap, juridik, sociologi och nationalekonomi ska vi lära våra elever vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter vi har. I förlängningen handlar det om att forma ansvarsfulla individer som kan samarbeta och delta aktivt i samhället, för att skapa vår gemensamma framtid.
6
februari
Stockholm

Gymnasielärare i psykologi

Pris: 2.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr

Välkommen till en konferensdag som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på psykologiämnet! Dagen erbjuder aktuell forskning om flera spännande områden inom psykologiämnet och ger dig möjlighet att möta andra psykologilärare från hela Sverige.

3
mars
Stockholm

Undervisning i förskolan

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
Förskolans undervisningsuppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen Lpfö 18. Under en heldag djupdyker vi i undervisningsbegreppet och förskolans undervisningsuppdrag utifrån aktuell forskning och praktiknära föreläsningar. Välkommen!
12-13
mars
Göteborg

Studie- och yrkesvägledare

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Omvärlden förändras i snabb takt, en stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar och samhällets digitalisering. I den processen har studie- och yrkesvägledare en central roll. Välkommen till två dagar med fokus på studie- och yrkesvägledningens viktiga uppdrag!
17-18
mars
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Pris: 3.795 kr
Fåtal platser kvar
Ordinarie pris: 4995 kr
Samhället ställer allt högre krav på goda kunskaper i engelska. Samtidigt lär sig många unga språket på andra arenor än i skolan, vilket gör att vi måste fundera över undervisningens roll. Hur kan vi både stötta och utmana eleverna? Hur håller vi undervisningen modern och relevant? Konferensen riktar sig till dig som undervisar på högstadiet och gymnasiet och bjuder på aktuell ämnesdidaktisk forskning, praktiska exempel och gott om inspiration. Välkommen!
19-20
mars
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i svenska

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i kursplanerna sträcker sig från allt mellan argumentationsteknik och skönlitteratur till källkritik och språkriktighet. Som lärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar få ta del av en fortbildning som ger dig båda delarna!

2-3
april
Malmö

Svenska som andraspråk

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!
28
april
Stockholm

Fortbildning i biologi

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2995 kr

Biologi är ett komplext och fascinerande ämnesområde. Det är inom biologin som den snabbaste utvecklingen inom naturvetenskapen sker, med flest publicerade vetenskapliga artiklar. Lärare i biologi och naturkunskap blir aldrig fullärda, det finns alltid något nytt och intressant att tränga in i. Välkommen till en konferens som bjuder på aktuell forskning samt rikligt med praktiknära exempel och inspiration för din undervisning! Konferensen vänder sig till som undervisar i biologi och naturkunskap på gymnasiet, men kan även vara intressant för dig som undervisar i NO på högstadiet.

28-29
april
Stockholm

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4 995 kr

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

 
5-6
maj
Stockholm

Skolbibliotek 2020

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Den nationella biblioteksstrategin slår fast att väl fungerande skolbibliotek är avgörande för att öka likvärdigheten i undervisningen. Dessutom bör skolbibliotekariens profession stärkas och samverkan med ledning och lärare öka. Som ett led i detta arbete bjuder vi in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!
7-8
maj
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av två dagar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.
12-13
maj
Göteborg

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

 

15-16
september
Stockholm

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till två fullmatade dagar med elevhälsoarbetet i fokus! 
1-2
oktober
Stockholm

Specialpedagogik i förskolan

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan! Konferensen innefattar både föreläsningar om aktuell forskning och ämnen av mer praktisk karaktär.

 
20-21
oktober
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i matematik

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens för dig som undervisar i matematik! Hur blir man egentligen en duktig problemlösare och när kan det passa att programmera i matematiken? Under två dagar presenteras aktuell forskning och praktiknära föreläsningar om bland annat ändringarna i kursplanen, digitala verktyg och programmering, matematiksvårigheter och elever som är särskilt begåvade i matematik.