Studie- och yrkesvägledare

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Göteborg, Folkets Hus
14-15 mar 2019
09:30-15:00
3.795 kr

Pris

3 795 kr exkl. moms
Gäller om du bokar senast 31 jan

Ord pris 4 495 kr exkl. moms
Gäller från och med 1 februari

På konferensen medverkar:

Leif Andergren, studie- och yrkesvägledare
Frida Wikstrand, fil.dr.
Charlotta Granath, förstelärare
Sofia Rasmussen, omvärldsanalytiker
Marie-Hélène Ahnborg, särskild utredare
Agnetha Kronqvist, undervisningsråd
Lina Forsberg, studie- och yrkesvägledare
Aggie Öhman, föreläsare och grundare Prestationsprinsen

Konferensen berör bland annat:

 • Hur kan samverkan och ansvarsfördelning kring prao se ut?
 • SYV och lärare – samarbete i praktiken
 • Frånvaro och skolavhopp - hur kan vi arbeta med eleverna i riskzonen?
 • Framtidens arbetsmarknad och den unga generationens arbetslivsvärderingar
 • Vikten av normkritisk vägledning
 • Studie - och yrkesvägledning av nyanlända –  när teori och etik möter praktik
 • Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning – resultaten presenteras
 • Vägledningssamtal i fokus – så kan vi stödja elever till självständiga och väl underbyggda studie- och yrkesval

Dag 1, torsdag 14 mars

08.45 Registrering med kaffe och smörgås

09.30 Skolporten hälsar välkommen

09.35 Vägledningssamtal i fokus – att stödja elever till självständiga och väl underbyggda studie- och yrkesval
För att människors väljande av framtid ska ske på så solid grund och vara så hållbart som möjligt bör det bygga på individens förståelse. Ju större förståelse av såväl sig själv, som av omvärlden, desto mer hållbart blir det som individen väljer att göra.

Ett framgångsrikt samtal handlar mycket om att stödja sin samtalspartner att se och förstå sin egen situation för att därefter kunna hitta lösningar för att gå vidare.

 • Vi uppfattar och lär på olika sätt. Hur kan du genom att använda metaforer, musik och bilder utveckla samtalet?
 • Hur kan du genom att fördela ansvaret i samtalet tydliggöra vad ni vill åstadkomma gemensamt?
 • Konkreta tips och beprövade metoder för att utveckla din samtalskompetens.

Leif Andergren är utbildad studie- och yrkesvägledare och lärare. Han har skrivit flera böcker om samtal och vägledning och är en väl anlitad föreläsare och inspiratör.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Så kan vi tala om arbetslivet – normkritisk vägledning
Ta del av en föreläsning om hur normkritik kan användas som ett sätt att utmana egna och andras föreställningar om arbete, yrken och framtid.

 • På vilket sätt påverkar normer vägledningen av elever?
 • I vilket utsträckning styr kön och social bakgrund ungas yrkesval?
 • Konkreta tips och redskap för ett normkritiskt förhållningssätt i det vägledande samtalet

Frida Wikstrand är fil.dr. i arbetsvetenskap och lektor på studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö universitet. Hon har tillsammans med Mia Lindberg utvecklat metodmaterialet ”Tala om arbetslivet” där fokus ligger på normer och normkritik.

12.00 Lunch

13.00 SYV och lärare – ett framgångsrikt samarbete
Studie- och yrkesvägledning stärker samtliga av skolans ämnen och har en viktig roll i att förbereda elever för kommande yrkesliv. Ett aktivt och medvetet samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare stärker elevernas lärande då lärare och SYV bidrar med olika infallsvinklar och perspektiv i elevernas utbildning.

Ta del av exempel och erfarenheter från undervisning och projekt där lärare och SYV samarbetat framgångsrikt. Hur kan ett gott samarbete bidra till att studie- och yrkesvägledningsperspektivet blir synligt i skolan, både i och utanför undervisningen?

 • Studie- och yrkesvägledningens uppdrag och ansvar berör hela skolan!
 • Hur kan ett hållbart samarbete mellan SYV och lärare realiseras?
 • Ta del av aktuella utbildningssatsningar där lärare och SYV kan samarbeta
 • Samarbete i praktiken - undervisningsexempel med SYV-perspektiv och projekt där SYV har en naturlig del.
Charlotta Granath är förstelärare i SO-ämnen på Viktor Rydbergs högstadieskola (från och med hösten 2018). Hon är verksam på lärarutbildningen vid Södertörns högskola och skriver för närvarande på en bok om SYV-uppdraget som hela skolans ansvar för Sanoma Utbildning.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Framtidens arbetsmarknad och den unga generationens arbetslivsvärderingar
Ta del av en föreläsning, utifrån både svenska och globala analyser, om trender och insikter om morgondagens arbetsmarknad. Vilka kompetenser krävs och vad kommer att avgöra arbetsgivares attraktivitet? Resultat från undersökningen Ungdomsfokus från 2015 till 2018 kommer också att presenteras. I undersökningen har drygt 10 000 personer svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv.

 • Vad vill 15-29 åringarna få ut av livet och arbetslivet?
 • Hur ser förebilderna ut?
 • Vilka är deras huvudsakliga drivkrafter och farhågor när det gäller det framtida arbetslivet?

Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och VD för Rasmussen Analys AB. Hon har i drygt ett decennium arbetat med att undersöka trender på arbetsmarknaden samt den unga generationens värderingar och livsstilar. Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och har tidigare arbetat internationellt med kvinnors mänskliga rättigheter inom UNIFEM.

16.00 Konferensens första dag avslutas

Dag 2, fredag 15 mars

09.00 Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning
Hösten 2017 tillsatte regeringen en utredning med syfte att föreslå åtgärder för att ge alla elever möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval samt minska betydelsen av kön, social bakgrund och funktionsnedsättning vid elevernas val. Utredningen avslutas under hösten 2018.

 • Ta del av resultaten – vad har utredningen kommit fram till?
 • Hur påverkar utredningen dig som studie- och yrkesvägledare?

Marie-Hélène Ahnborg är särskild utredare för utredningen En utvecklad studie- och yrkesvägledning. Hon är vd för Ifous som är ett fristående forskningsinstitut som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete på utbildningsområdet

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 Aktuellt om studie- och yrkesvägledning
Prao ska enligt de nya bestämmelserna omfatta minst tio dagar sammanlagt för elever i årskurs 8 och 9 samt i specialskolan.

 • Hur kan samverkan och ansvarsfördelning kring prao se ut?
 • Ta del av goda exempel
 • Andra nyheter inom vägledningsområdet

Agnetha Kronqvist är utbildad studie- och yrkesvägledare och undervisningsråd på Skolverket.

11.30 Lunch

12.30 Studie- och yrkesvägledning av nyanlända – när teori och etik möter praktik
Med fötterna stadigt i yrkesvardagen och en blick mot teori och forskning vill den här föreläsningen inspirera till ingångar för vägledning av nyanlända elever i olika skolformer. Utgångspunkten är alla individers rätt att äga sin egen historia och sina egna drömmar, och att hitta vägar för vägledning att bidra till det.

 • Vad skiljer nyanländas övergångar i livet från andra elevers?
 • Hur kan studie- och yrkesvägledning verka kompensatoriskt för nyanlända?
 • Hur kan en språkmedveten studie- och yrkesvägledning skapas tillsammans med övrig personal på skolan?
 • Hur kan man hitta en balans mellan elevers behov och resursen studie- och yrkesvägledning?
 • Konkreta tips och idéer för kreativ vägledning av nyanlända.

Lina Forsberg är studie- och yrkesvägledare på folkhögskola, tidigare Sfi och gymnasieskola. Hon har ett stort intresse för mötet med personer som är nya i landet, att med nyfikenhet och öppenhet förstå mer om sig själv och samhället genom att möta andra.

13.30 Eftermiddagskaffe

14.00 Frånvaro och skolavhopp – hur kan vi arbeta med eleverna i riskzonen?
Det finns många olika bakgrundsfaktorer till att elever inte kommer till skolan. Hur kan vi identifiera elever med ökande frånvaro i ett tidigt skede, innan det gått för långt?

 • Varningssignaler frånvaro och avhopp
 • Att kartlägga orsaker – de vanligaste riskfaktorerna
 • Förebygga och sätta in rätt åtgärder
 • Uppföljning av frånvaroarbete

Aggie Öhman driver Prestationsprinsen där hon arbetar med ungas psykiska hälsa, ofta med fokus problematisk skolfrånvaro. Hon ger kurser, föreläser, handleder och opinionsbildar inom ämnet. Hon har skrivit rapporten ”Skolans tomma stolar, om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan”.

15.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
14-15 mars 2019
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet.

Vägbeskrivning
Kollektivtrafik från Centralstationen: Ta spårvagn 1, 3, 9, 11 eller buss 60 från Drottningtorget vid Centralstationen. Resan till Järntorget tar cirka 10 minuter.
För ytterligare vägbeskrivning, karta och kontaktuppgifter, vänligen besök: http://folketshusgoteborg.se/

Pris

3 795 kr exkl. moms
Gäller om du bokar senast 31 jan

Ord pris 4 495 kr exkl. moms
Gäller från och med 1 februari

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe båda dagarna samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
För logi, se www.hotels.com.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se