Svenska som andraspråk, Stockholm

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
20-21 mar 2019
10:00-15:30
4.995 kr
Fullbokat

Pris: 4 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Anna Flyman Mattson, docent
Per Måhl, utbildningskonsult
Carina Aronsson, logoped
Liv Linjer Fridefors, logoped
Mikhael Mikalides, lärare
Ingegerd Enström, fil.dr i svenska språket
Charlotta Mosesson, förstelärare
Terese Andersson, förstelärare

Konferensen berör bland annat:

• Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i svenska som andraspråk.
• Språkstörning och flerspråkighet - hur arbeta framgångsrikt med eleverna?
• Skönlitteratur som medel för språkutveckling.
• Uttalsundervisning - praktiska övningar och verktyg.
• Språkinlärning som grund för språkundervisning.
• Konsten att undervisa om ord i svenska som andraspråk.
• Värdeskapande lärande som språkutvecklande arbetssätt!

 

Dag 1, onsdag 20 mars

09.15 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i svenska som andraspråk
Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra? Och vad behöver du göra för att betygen ska bli likvärdiga?

Ta del av ett pass som erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning i svenska som andraspråk. Betygssättning är en process som börjar redan innan den första lektionen och som avslutas efter det att den sista lektionen är genomförd. Vilka väsentliga frågeställningar och hållpunkter i processen behöver du beakta?

• Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
• Vad är skillnaden mellan indikatorer och kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
• Vilken information ska en planering i svenska som andraspråk innehålla för att ge elever den information som skollagen kräver och motsvara Skolverkets allmänna råd?
• Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmall i svenska som andraspråk se ut?
• Hur ska kunskapskraven i svenska som andraspråk struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Per Måhl fortsätter sin föreläsning

12.30 Lunch

13.30 Språkutveckling med hjälp av skönlitteratur
Genom skönlitteratur kan undervisningen i svenska som andraspråk förstärka elevernas språkutveckling. I arbetet med läsning behövs språklig stöttning och interaktion i klassrummet för att hjälpa eleverna till att reflektera och samtala kring de texter de möter. Ta del av en praktiknära föreläsning med språkutveckling och skönlitteratur i fokus. Väck elevernas läslust och skörda dess positiva effekt!

Terese Andersson är förstelärare i svenska som andraspråk på Hovsjöskolan i Södertälje. Terese är även medförfattare till läromedlet Jalla – raka vägen!.
Charlotta Mosesson är förstelärare med språkinriktning på Hovsjöskolan i Södertälje.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Språkstörning och flerspråkighet
Språkstörning förekommer i alla språk och kulturer. Det kan dock vara svårare att upptäcka eller definiera en språkstörning hos elever med flera språk och mångkulturell bakgrund. Hur språkstörningen ter sig och hur språket utvecklas är också beroende av språklig och social miljö. Ta del av en föreläsning om hur du kan synliggöra och hjälpa elever med språkstörning i din undervisning.

• Vad är språkstörning och hur upptäcker man den hos flerspråkiga elever?
• Hur skiljer man på språkstörning och bristande exponering?
• Framgångsrikt arbetssätt med flerspråkiga elever med språkstörning.

Carina Aronsson, leg. logoped och verksamhetschef på Logopedbyrån Dynamica. Carina har lång erfarenhet av att arbeta med barn med språkstörning i flerspråkiga och socialt utsatta områden. Hon är också med och driver ett antal utvecklingsprojekt tillsammans med förskolor och skolor i några av Stockholms förorter för att stärka kompetensen hos pedagoger och elevhälsoteam kring språkstörning och flerspråkighet.

16.30 Avslutning dag ett

Dag två, torsdag 21 mars 

09.00 Uttalsundervisning – praktiska övningar och verktyg
Att förlänga rätt ljud i betonade stavelser hör till det viktigaste vid inlärning av svenskt uttal. Hur kan vi rent konkret undervisa om detta, och vilka andra aspekter bör lyftas fram för att hjälpa eleverna att hitta ett lättbegripligt uttal?

Ta del av övningar och verktyg för en uttalsundervisning baserad på basprosodins principer om betoning och långa ljud och på en strukturerad inlärning av vokalljuden. I föreläsningen ges också exempel på hur man kan träna enskilda konsonantljud eller svåra konsonantkluster.

• Visuella modeller för vokalljud och betoningsmönster.
• Hur arbeta med basprosodi i språkundervisningen?
• Behjälpliga strategier vid uttalsövningar med eleverna.

Liv Linjer Fridefors är leg. logoped med vidareutbildning inom svenska som andraspråk. Hon arbetar med uttalsundervisning på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram, anlitas som konsult inom sfi och håller kursdagar för lärare. Hon medverkar i läromedlet Svenska så klart! och i Skolverkets Läslyftet i skolan samt tillverkar material för uttalsundervisning.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Konsten att undervisa om ord
Andraspråksinlärares och förstaspråkstalares ordförrådsutveckling ser inte likadan ut. Framförallt är den tillgängliga tiden för andraspråksinlärare mycket kortare och därför behöver de hjälp att hitta genvägar som underlättar, skyndar på och förbättrar utvecklingen mot ett större och rikare ordförråd. Det innebär att lärare behöver bedriva en effektiv, systematisk ordundervisning.

• Vilka kunskaper om ordförrådet behöver lärare ha för att kunna förenkla och effektivisera ordinlärningen?
• Vilka svårigheter kan vara förknippade med ordinlärning och med olika typer av ord?
• Hur kan man arbeta med ord på ett metodiskt och planmässigt sätt och undvika osystematisk undervisning av enstaka ord?

Ingegerd Enström, fil.dr i svenska språket och tidigare universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är det svenska ordförrådet och andraspråksinlärares ordinlärning. Hon är bl.a. författare till Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning, en bok som främst riktar sig till verksamma lärare och lärarstudenter.

12.00 Lunch

13.00 Värdeskapande lärande – väck motivationen hos eleverna!
Ta del av en praktiknära föreläsning om ett flerspråkigt klassrum där poesi och prosa tar plats. Genom värdeskapande lärande bedrivs poesi- och författarprojekt vilka väcker både lustfylld språkutveckling som skrivglädje hos eleverna.

• Hur påverkas elevernas motivation av att skapa värde för någon annan?
• Vilka effekter får det på resultatet?

Mikhael Mikalides är författare och lärare i årskurs 4-6 vid Vårbyskolan i Huddinge. Mikhael blev 2015 korad till Årets inspiratör på Framtidsgalan för sitt arbete med att stärka läs- och skrivkulturen i skolan. Huddinge kommun utsåg honom 2018 till Årets pedagog.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Språkinlärning som grund för språkundervisning
En viktig grund för en effektiv språkundervisning är att veta hur eleverna lär in. Forskning om andraspråksinlärning har av tradition ett mindre utrymme i språkundervisningen än pedagogiska teorier. Men hur skapar man god pedagogik utan kunskap om hur inlärare lär in? Föreläsningen lyfter fram språkinlärningsforskning som är nödvändig att känna till för den goda pedagogen, och frågor som bl.a. diskuteras är:

• hur påverkar modersmålet inlärningen av ett nytt språk?
• hur kan språkfel vara tecken på utveckling?
• hur påverkar lärarens återkoppling eleven?

Anna Flyman Mattsson, docent i svenska som andraspråk vid Lunds universitet. Annas forskning är framför allt inriktad på flerspråkighet, grammatisk utveckling och inlärning av svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv. Anna är författare till boken Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund.

15.30 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
20-21 mars 2019
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm 

För vem?
Konferensen passar dig som arbetar som grundskollärare eller gymnasielärare i svenska som andraspråk.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta: www.naringslivetshus.se
Kommunikationer: närmsta T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 20 min att promenera från T-centralen.

Pris
Pris 4 995 kr exkl. moms
I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji 08-562 268 16
mariam.gorji@skolporten.se