Gymnasielärare i svenska

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Göteborg, Folkets Hus
6-7 feb 2019
09:30-15:30
4.995 kr

Pris: 4 995 kr

På konferensen medverkar:

Per Måhl, utbildningskonsult
Karolina Wirdenäs, docent
Martin Ahlstedt, gymnasielärare i svenska
Maria Glawe, förstelärare och speciallärare
Anders Sigrell, professor
Ingrid Lindell, universitetslektor
Jenny Nilsson, docent

Konferensen berör bland annat:

• Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i svenska.
• Vägen till skönlitterärt läsande elever – framgångsfaktorer och utmaningar.
• Digital kompetens och kreativitet i svenskundervisningen.
• Retorik och skolans demokratiska uppdrag.
• Människan som flockdjur – om språklig variation och förändring.
• Som jag frågar får jag svar - litteraturundervisningens uppgiftskultur. 
• Nya vägar och möjligheter till skrivutveckling!

 

Dag 1, onsdag 6 februari

09.00 Registrering med kaffe och smörgås


09.30 Skolporten hälsar välkommen

09.35 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i svenska 
Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra? Och vad behöver du göra för att betygen ska bli likvärdiga?

Ta del av ett pass som erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning i svenska. Betygssättning är en process som börjar redan innan den första lektionen och som avslutas efter det att den sista lektionen är genomförd. Vilka väsentliga frågeställningar och hållpunkter i processen behöver du beakta?

• Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
• Vad är skillnaden mellan indikatorer och kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
• Vilken information ska en planering i svenska innehålla för att ge elever den information som skollagen kräver och motsvara Skolverkets allmänna råd?
• Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmall i svenska se ut?
• Hur ska kunskapskraven i svenska struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.


10.30 Förmiddagskaffe


11.00 Per Måhl fortsätter sin föreläsning 


12.00 Lunch


13.00 Som jag frågar får jag svar - litteraturundervisningens uppgiftskultur

På vilka sätt styrs litteraturintresse och undervisning av de uppgifter läraren delar ut? Hur kan jag som lärare utveckla min repertoar av hur jag skapar uppgifter och ställer frågor? Ibland hamnar både elever och lärare i en automatik där vi intar våra roller av gammal vana. Vi kan hamna i svårigheten att elever försöker svara vad de tror läraren vill höra, snarare än att de för ett fritt och reflekterande litteratursamtal. Genom att fundera över olika typer av uppgifter kan vi undersöka både litteratursyn, kunskapssyn och elevsyn samt finna nya vägar att undervisa i litteratur.

Ingrid Lindell är universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktik vid Göteborgs universitet. Hon är viceprefekt för lärarutbildning på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och är i grunden gymnasielärare i svenska.

14.30 Eftermiddagskaffe


15.00 Skönlitteratur – väck intresset hos eleverna 
Att väcka elevers intresse för skönlitteratur är i många fall en svår nöt att knäcka. Finns det knep att ta till för att göra dem mottagliga för läsning? I denna föreläsning tar vi del av praktiska erfarenheter från svenskundervisning på gymnasieskolans yrkesprogram med stort fokus på att väcka elevers intresse för skönlitteratur.

• Kan man få klassiker intressanta för läsovana elever?
• Hur kan boksamtal i klassrummet vara ett användbart grepp för att involvera eleverna i läsningen?
• Teater – kan det vara vägen till skönlitteratur?

Martin Ahlstedt, gymnasielärare i svenska vid Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg. Mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2016.


16.00 Avslutning dag ett

 

Dag två, torsdag 7 februari

09.00 Vi är flockdjur – om språklig variation och förändring
Beroende på ålder, kön, varifrån vi kommer och vilka vi vill vara varierar vårt språk. Dels varierar det mellan olika grupper, dels kan en enskild individ anpassa sitt språk efter samtalspartner och situation. Dessutom varierar och förändras språk över tid. Men varför gör vi människor såhär?

Ta del av en föreläsning där du får se och höra exempel från en rad olika samtalstyper, med särskilt fokus på hur ungdomar talar, hur de är drivande i språkförändring och varför vi människor är språkliga flockdjur.

Jenny Nilsson, docent i nordiska språk och forskare vid Institutet för språk och folkminnen. Jenny forskar om talspråk ur olika perspektiv – både hur språk varierar och förändras och hur samtal går till.

10.00 Förmiddagskaffe


10.30 Lärande i ett livslångt perspektiv - fokus på digital kompetens och kreativitet 
I samtidens och i framtidens komplexa samhälle är digital kompetens avgörande. Ta del av en föreläsning om ett holistiskt perspektiv på lärande, där elever engageras och blir medskapande i kreativa undervisningsmiljöer som fokuserar på lärande för hållbar utveckling. Praktiska erfarenheter och framgångsfaktorer direkt från svenskundervisningen presenteras.

• Hur designas tillgängliga lärmiljöer och demokrati i undervisningen som främjar lärande?
• Hur blir elever medskapare i sin egen utbildning och samtidigt aktiva världsmedborgare?
• Hur stärker vi elevers kompetens för ett livslångt lärande?

Maria Glawe är förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Hon arbetar även med förvaltningsövergripande utvecklingsarbete i Trelleborgs kommun. Maria har mottagit utmärkelsen Sveriges bästa lärare 2018 av Handelskammaren.


11.30 Lunch


12.30 Nya vägar och möjligheter till skrivutveckling!
 
Gymnasielärare i svenska möter flera olika utmaningar i arbetet med elevers skrivutveckling då skolans styrdokument kan ändras, elevsammansättningar växlar och samhällets krav på kunskaper förändras. Hur kan lärare finna inspiration och modeller för att utveckla elevernas skrivande i dagens skolsituation? Frågan diskuteras med avstamp från aktuell och konstruktiv forskning om skrivundervisning.

• Att tala om text – när, var, hur?
• Läsa för att skriva vetenskapligt.
• Mönster, modeller och metaspråk i skrivundervisningen.

Karolina Wirdenäs är docent i nordiska språk på Stockholms universitet. Utöver sin forskning om skrivutveckling och samtal i skolan, utvecklar Karolina lärarutbildningskurser i svenska samt är projektledare för modulen Utvecklande skrivundervisning i läslyftet.


13.30 Eftermiddagsfika


14.00 Retorik och skolans demokratiska uppdrag 
Alla lärare har ett dubbelt uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Arbetet med demokratiuppdraget har stundtals upplevts som problematiskt av t.ex. utvärderande myndigheter och lärare. Även retoriken är för många komplicerad då den inte ingått i allas lärarutbildning. Men kan det vara så att arbete med retorik kan underlätta och stärka demokratiuppdraget? Ja, det är vad detta föredrag kommer handla om.

Anders Sigrell är professor i retorik vid Lunds universitet och författare till bl.a. Retorik för lärare – konsten att välja språk konstruktivt.

15.30 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
6-7 februari 2019
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar som gymnasielärare i svenska.

Vägbeskrivning
Kollektivtrafik från Centralstationen: Ta spårvagn 1, 3, 9, 11 eller buss 60 från Drottningtorget vid Centralstationen. Resan till Järntorget tar cirka 10 minuter.
För ytterligare vägbeskrivning, karta och kontaktuppgifter, vänligen besök: http://folketshusgoteborg.se/

Pris
4 995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji
08-562 268 16
mariam.gorji@skolporten.se