En god start i förskoleklass

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Hotel Birger Jarl Konferens
31 jan 1 feb 2019
09:30-14:20
4.995 kr


Pris 4 995 kr exkl. moms 

På konferensen medverkar:

Lina Lago, lektor
Hanna Palmér, docent
Susanne Edvardsson, leg. förskollärare
Eleonor Andersson, leg. förskollärare
Liselott Drejstam, skolbibliotekarie
David Edfelt, leg. psykolog
Tarja Alatalo, universitetslektor och docent
Maria Hammarsten, universitetsadjunkt och doktorand

Konferensen berör bland annat:

 • Hitta språket – kartläggning i språklig medvetenhet
 • Matematik med problemlösning som utgångspunkt
 • Hur kan vi erbjuda digitalt lärande på ett kreativt och lustfyllt sätt?
 • Lågaffektivt bemötande - att hantera och förebygga utagerande beteende och utbrott
 • Vilka effekter kan det ge att börja undervisa i källkritik tidigt?
 • Hur kan vi stärka elevernas förmåga att kommunicera i tal och skrift?
 • Elevernas perspektiv som utgångspunkt i undervisningen
 • Utomhuspedagogik året runt med förskoleklassen

Torsdag 31 januari

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Det unika året i förskoleklass!
Samtidigt som förskoleklassen firar 20 år som skolform genomgår den en rad förändringar - förskoleklassen har fått en egen läroplanstext och blivit obligatorisk. Det innebär att etablerade arbetssätt och arbetsformer nu måste omprövas. En viktig utgångspunkt för förskoleklassens undervisning är enligt läroplanen ”elevernas behov och intressen". I denna föreläsning diskuteras förskoleklassen med fokus på elevers perspektiv som utgångspunkt för undervisningen.

Lina Lago är lektor med inriktning mot yngre barns lärande vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet. Hon har medverkat i flera forskningsprojekt om förskoleklass, bland annat det pågående projektet Förskoleklassen i en brytningstid och avhandlingsprojektet Mellanklass kan man kalla det.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Matematik i förskoleklassen – med problemlösning som utgångspunkt
De erfarenheter barn får av matematik påverkar vilken matematik de ges möjlighet att lära men även deras uppfattningar om vad matematik är och hur matematik lärs. I läroplanen för förskoleklassen framhålls att eleverna ska utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

Följande frågor problematiseras under föreläsningen:

 • Vilka erfarenheter av matematik ska barn få i förskoleklassen?
 • Hur designas en matematikundervisning på förskoleklassens villkor med problemlösning som utgångspunkt?
 • Hur kan förskoleklassens matematikundervisning bli en bro mellan förskolans och skolans matematikmål?

Hanna Palmér är docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon har de senaste åren genomfört praktiknära forskning och kompetensutveckling tillsammans med lärare i förskoleklass.

12.30 Lunch

13.30 Digitalt lärande i förskoleklass
På vilket sätt kan vi stärka elevernas digitala kompetens redan i förskoleklassen? Under den här föreläsningen kommer ni få ta del av konkreta tips och exempel på hur digitala verktyg kan bli ett naturligt inslag i undervisningen i förskoleklass.

 • Hur kan vi erbjuda digitalt lärande i förskoleklass på ett kreativt och lustfyllt sätt?
 • Hur kan vi genom programmering och digitalt berättande få barnen att bli producenter istället för konsumenter av IKT?

Susanne Edvardsson och Eleonor Andersson är båda leg. förskollärare och arbetar på Guldgruvans kreativa återanvändningscenter i Töreboda, ett resurscenter som binder samman näringsliv, utbildning och skapande. Med hjälp av kreativt återanvändningsmaterial och digital teknik kan barn och vuxna tillsammans utveckla sitt intresse och sina kunskaper inom naturvetenskap, teknik, matematik, programmering och skapande i olika former.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 “Källa – en sådan har vi i vårt hus!” Att arbeta med källkritik i förskoleklass
Regeringens beslut om stärkt digital kompetens i skolans styrdokument fokuserar bland annat på att stärka elevernas källkritiska förmåga. Det är viktigt att det arbetet påbörjas redan i förskoleklass.

 • Hur kan man introducera ett kritiskt tänkande i förskoleklass?
 • Läsförståelse och källkritik hör ihop!
 • Vilka effekter kan det ge att börja undervisa i källkritik tidigt?

Liselott Drejstam är skolbibliotekarie i Linköpings kommun. Hon har flera års erfarenhet av arbete med källkritik i förskoleklass. Tillsammans med läraren Emma Lund har hon skrivit boken Källkritik med källspanarna F-3.

16.00 Avslutning dag ett

Fredag 1 februari

09.00 Lågaffektivt bemötande i förskoleklassen - att hantera och förebygga utagerande beteende och utbrott
För en del elever är vardagen i skolan fylld av utmaningar och misslyckanden. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. Ibland stiger ilskan till en nivå där eleven förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser elever som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Hur bör du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen?

 • Frustration, ilska och självstyrning – hur hör det ihop?
 • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn
 • Att hantera utbrott och utagerande beteenden – vad du gör i varje steg?
 • Ett praktiskt arbetssätt för att utvärdera stressiga och kaotiska situationer för att de inte ska uppstå igen

David Edfelt är leg psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till pedagogisk personal i såväl förskolor som skolor och fritids. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och har bland annat skrivit böckerna Utmaningar i förskolan, Hjärna i förskolan, Beteendeproblem i förskolan och ett kapitel i Lågaffektivt bemötande.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Läs- och skrivförberedande undervisning i förskoleklassen
Vilka didaktiska val är viktiga i förskoleklassens undervisning för att gynna elevers läs- och skrivförberedande förmågor?

Ta del av hur undervisningen i förskoleklass med ett lekpedagogiskt fokus kan stärka elevernas förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften. I en läs- och skrivförberedande undervisning behöver läraren planera, genomföra och utvärdera aktiviteter som främjar alla elevers

 • intresse för och förmåga att samtala med andra,
 • ordförrådsutveckling och förmåga att förstå text,
 • intresse för och kunskaper om bokstäver och språkljud samt
 • förmåga att urskilja språkets ljud.

Tarja Alatalo är universitetslektor och docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Tarja har lång erfarenhet från undervisning i förskoleklass och de tidigare skolåren. Hennes forskning fokuserar språk-, läs- och skrivdidaktik i förskoleklass och i skolan. Hon forskar också om språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. Högskolan Dalarna har haft Skolverkets uppdrag att ta fram kartläggningsmaterialet Hitta språket - kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet.

11.40 Hitta språket – kartläggning i språklig medvetenhet i förskoleklass
I den här föreläsningen presenteras Hitta språket - kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet, som från och med höstterminen 2018 är obligatoriskt för förskoleklassen.

Kartläggningen är ett stöd för lärare att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som ska uppnås i senare årskurser i skolan, men även elever som kommit längre i sin språkliga utveckling.

I föreläsningen får du ta del av hur elevens förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften kan kartläggas genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll:

 • att berätta och beskriva,
 • att lyssna och samtala,
 • att kommunicera med symboler och bokstäver och
 • att urskilja ord och språkljud.

Tarja Alatalo fortsätter.

12.10 Lunch

13.10 Det är väl inne att lära ute? Utomhuspedagogik året runt med förskoleklassen!
Under föreläsningen kommer du få ta del av mängder med lärandeaktiviteter som du tillsammans med din förskoleklass kan genomföra under olika årstider.

 • Hur kan du sätta utomhuspedagogiska avtryck i förskoleklassens praktik?
 • Hur kan du bedriva pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning på en slaskig skolgård eller på andra lärandearenor utomhus?

Maria Hammarsten är universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik på Jönköping University och masterutbildad utomhuspedagog .

14.10 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
31 januari-1 februari 2018
Hotel Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar i förskoleklass.

Vägbeskrivning
Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på 15–20 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana. Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan. Följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger på höger sida. Konferensavdelningen har adress Birger Jarlsgatan 61 A, men man kan även gå via hotellets huvudentré.

Pris
4 995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se