Rektor i fokus

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
4-5 feb 2019
09:30-15:45
4.995 kr

Boka plats senast 31 december 2018: 3 795 kr
Ordinarie pris fr.o.m. 1 januari 2019: 4 995 kr

På konferensen medverkar:

Marianne Ekman Rising, professor
Elsemarie Hallqvist, rektor
Peyman Vahedi, rektor
Johan Hallberg, rektor
Anna Tebelius Bodin, pedagog och författare
David Edfelt, leg. psykolog
Ing-Marie Rundwall, sakkunnig, f.d. utbildningsdirektör
Peder Westman, rektor
Staffan Hjalmarsson, speciallärare
Johann Packendorff, professor

Konferensen berör bland annat:

• Från vart är vi på väg? Vilka dimensioner och metoder kan användas i en nulägesanalys?
• Förstärkt elevhälsa – för skolutveckling och resultat med rektor som pedagogisk ledare.
• Hur kan kunskaper om hjärnan bidra till ökad studiemotivation?
• Förändringsledarskap - vilka strategier och strukturer fungerar för en långsiktig förändring?
• Digitalisering 2.0 – vill du få något gjort eller ska du vara finkänslig?
• Hur organisera och planera för pulsträning på schemat?
• Att tänka strategiskt, att vara attraktiv och att rekrytera klokt.
• Nyckeln till bra kommunikation - att lyckas i svåra samtal och möten.

Dag 1, måndag 4 februari

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Från vart är vi på väg? Om nulägesanalys.
Allt förändringsarbete börjar i ett nuläge, men ofta glömmer man bort att göra en gedigen analys av nuläget. Det är mer intressant och spännande att diskutera visioner och förändringsstrategier. Risken är att man förändrar sådant som inte behöver förändras, eller att man använder förändringskoncept som är svagt kopplade till den lokala problembild man har. Nulägesanalysen måste också vara framåtriktad – de styrkor som tagit en till dagens position är kanske inte de styrkor som behövs för att ta nästa steg.

• Vilka dimensioner bör täckas in i en nulägesanalys, och hur analyserar man dem?
• Vilka metoder finns för involverande nulägesanalys, där alla personalgrupper kan delta?
• Hur gör man nulägesanalysen framåtriktad, konstruktiv och öppen för olika lösningar?

Johann Packendorff, professor i industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan. Johann är specialiserad mot projektledning och har forskat kring organisation och ledarskap i offentlig sektor i 25 år. För närvarande studerar han organisatoriskt förändringsarbete och professionsutveckling inom sjukvård, skola och högskola.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Förstärkt elevhälsa – för skolutveckling och resultat med rektor som pedagogisk ledare
Genom att involvera hela skolpersonalen i det hälsofrämjande arbetet har Malmaskolan i Kolsva möjliggjort att samtliga elever i skolområdet får gymnasiebehörighet. Ta del av erfarenheter av ett målinriktat arbete med elevhälsan i fokus.

• Vad har skolresultat med elevhälsa att göra?
• Hur kan en förstärkt elevhälsa förändra skolkulturen och elevernas prestationer?
• Elevhälsa och ”lärarhälsa”, hur ger en god elevhälsa lärare som trivs på sitt arbete?
• Hur ser vi vilka som mår dåligt och hur kan vi arbeta preventivt?
• Hur ser vi framgången med arbetet – vilka mätvärden kan användas?

Johan Hallberg, rektor i på Malmaskolan i Kolsva och har arbetat med utvecklingsfrågor kring värdegrund och elevhälsa, bl.a. på uppdrag av Skolverket.

12.30 Lunch

13.30 Studiemotivation - hur elever stimuleras att vilja tänka
Motivation är skört och kan betraktas som både lätt att upprätthålla och lätt att rasera. Det handlar om att undvika de största, men alltför förekommande misstagen. Det handlar också om att fokusera på de detaljer som gör skillnad. Lyckligtvis kan kunskaper om hjärnan bidra till att både elever och personal i skolan kan stärka tankar och beteenden som leder till högre studiemotivation.

• Hur stimuleras elever att känna lust inför sitt skolarbete?
• Vad gör belöningshormonet dopamin för motivationen att tänka och anstränga sig?
• Varför krockar kortsiktig stimulans med långsiktig framgång?

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare. Hon gör komplexa teorier om hjärnan till praktisk hjälp i vardagen. Anna har assisterat forskning under sina psykologistudier på Harvard University och har sedan föreläst i Sverige och utomlands och skrivit böcker om hjärnan och inlärning i över 10 år. Hennes föreläsningar ger både energi och insikter som förändrar - i vardagen och på arbetet.

15.00 Eftermiddagskaffe

15.30 Rydsbergsskolan i rörelse
På Rydsbergsskolan i Lerum har man arbetat med ”Puls för lärande” (pulsträning) på schemat sedan 2015. Med hjälp av elevinflytande och personalpåverkan i olika forum har man ökat rörelsen i skolan varje dag. Lyssna på en presentation om hur allt började, om resultat och vilka fallgropar man bör känna till.

• Hur arbetar vi med rörelse på hela skolan, under hela skoldagen?
• Hur organisera så att det inkluderar alla elever?
• Vilka effekter kan man se?
• Få exempel på nyckelfaktorer för framgång.

Peder Westman, rektor, och Staffan Hjalmarsson, speciallärare på Rydsbergsskolan i Lerum.

16.15 Avslutning dag ett

Dag två, tisdag 5 februari

09.00 Förändringsledarskap - hur organiserar man för utveckling och förändring?
Ta del av en föreläsning som behandlar olika aspekter av och modeller för att leda förändring och att arbeta med processer. Hur inför vi de nya arbetssätten och får dem att bli bestående och inte bara tillfälliga?

• Vilka strategier och strukturer fungerar för en långsiktig förändring?
• Hur skapar vi en medvetenhet och förståelse för planerade förändringar?
• Hur kan kritiska frågor och synpunkter från medarbetare användas i omställningsarbetet och inte tolkas som motstånd?

Marianne Ekman Rising, professor i arbetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning mot organisationsutveckling och ledarskap. Marianne har genomfört ett flertal nationella forsknings- och utvecklingsprogram i Skandinavien i syfte att etablera nya organisations- och ledningsformer inom hälsa-sjukvård, skola och näringsliv. Hennes senaste forskning är inriktad mot förändring inom akademin av dess profession och praktik.

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 ”Kan hon så kan jag!”
Att leda skolan in i digitaliseringen handlar inte om att utse duktiga och intresserade lärare på området utan att själv gå före. Lärarna gör inte som du säger utan som du gör. Ta del av konkreta exempel på hur du som skolledare i vardagen med enkla medel kan bidra till att få medarbetare och elever att känna att de arbetar i digitalisering.

• Hur arbetar du som skolledare med digitaliseringen i din vardag?
• Hur föregår du med gott exempel i din kommunikation och hur tydlig vågar du vara i dina förväntningar på medarbetarnas digitala kompetens?

Elsemarie Hallqvist, rektor Nytorpsskolan i Göteborgs stad. Elsemarie har lång erfarenhet som rektor och har tidigare bl.a. varit rektor på estetiska programmet på Karolinska gymnasiet i Örebro och därefter rektor på Komvux. Hon har även varit med och startat Karl Johans Skola i Örebro där hon arbetade som biträdande rektor och musiklärare.

11.15 Digitalisering 2.0 – vill du få något gjort eller ska du vara finkänslig?
Följ med på en digitaliseringsresa där hinder efter hinder flyttats för att skolpersonalens arbetsmiljö ska få stå i fokus. Inga strateger, IT-enheter eller konsulter har haft stafettpinnen på den här skolan. Digitaliseringen har letts av rektor med sin personal. Datadriven skolutveckling med fokus på juridiska bördan, oftast missuppfattat som den administrativa, visas upp.

Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan i Kramfors kommun. Peyman har tidigare varit biträdande rektor på Naturbruksgymnasiet Västernorrland, och dessförinnan undervisat i svenska och datorkunskap. Peyman blev under 2018 nominerad till Årets digitaliseringsledare av tidningen Chef.

12.00 Lunch

13.00 Att tänka strategiskt, att vara attraktiv och att rekrytera klokt
Hur kan du som rektor arbeta strategiskt i rekryteringsfrågor? Hur skapar du en välfungerande attraktiv skola med kompetent personal som stannar kvar?

• Vilken betydelse har rektor för skolans rykte, arbetsmiljö och driv?
• Vilken berättelse finns/ska finnas om just min skola?
• Alternativa vägar att finna nya medarbetare – praktiska råd om hur du kan använda sociala medier i rekryteringsprocessen.
• Att välja rätt person till rätt plats – så kan du arbeta med arbetsprov och referenstagning.
• Hur arbetar du strategiskt för att behålla kunnig och engagerad personal?
• Att ställa frågan - vilken fråga?

Ing-Marie Rundwall har lång gedigen erfarenhet från skolans värld med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Hon har arbetat som förskolechef samt som utbildningsdirektör i olika kommuner. Ing-Marie har arbetat aktivt för en inkluderande lär-och arbetsmiljö.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Nyckeln till bra kommunikation - att lyckas i svåra samtal och möten
Samtal och kontakt med personal och vårdnadshavare är en stor del av rektors uppdrag. Ofta fungerar det bra och känns lätt men ibland blir utmaningarna stora. Det kan snabbt skapa oro och stress vilket i sin tur kan leda till att man säger eller agerar på ett oprofessionellt sätt. Ibland blir hela skolan involverad i en gemensam negativ spiral. Samtalet är ett viktigt verktyg men vad är väsentligt för att det ska bli konstruktivt och leda framåt? Vad minskar risken för att relationen till vårdnadshavaren spricker? Varför blir en del relationer så svåra och vad kan du göra för att skapa en positiv utveckling?

• Den ömtåliga relationen – vad behöver du tänka på?
• Information och kommunikation i svåra lägen - telefon, mejl och samtal.
• Att förstå och hantera känslor såväl hos sig själv som hos andra.
• Viktigt att tänka på inför, under och efter ett planerat möte med personal eller vårdnadshavare.
• Kroppsspråk, gester och ordval – fallgropar och framgångsfaktorer.

David Edfelt är leg. psykolog och arbetar med handledning och utbildning till pedagoger i förskola, skola och andra verksamheter. Han har stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteende. Han har tidigare arbetat som förskole- och skolpsykolog, i barnpsykiatri och som samordnare för 15 utredningsteam inom Karolinska universitetssjukhuset och Sachsska barnsjukhuset. Han undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är författare till Utmaningar i förskolan - Att förebygga problemskapande beteenden samt medförfattare till Lågaffektivt bemötande och ett antal kommande publikationer.

15.45 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
4-5 februari 2019, Stockholm
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som är rektor, bitr. rektor eller skolledare antingen i grundskolan eller på gymnasiet.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Pris
Boka-nu-pris 3 495 kr exkl. moms
Boka senast den 31 oktober 2018

Boka-tidigt-pris 3 795 kr exkl. moms
Boka senast den 31 december 2018

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller from den 1januari 2019

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl - Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden - Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro - Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10 Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Linda Karlstedt 08-562 268 01
linda.karlstedt@skolporten.se