Specialpedagogik i förskolan

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Essinge konferenscenter
1-2 okt 2019
08:00-15:00
3.495 kr

Boka-tidigt-pris t.o.m. 30 juni: 3.495 kr ex moms
Pris om du bokar plats 1 juli-31 augusti: 3.795 kr ex moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 sep: 4.995 kr ex moms

På konferensen medverkar:

 • David Edfelt, leg psykolog
 • Eva-Kristina Salameh, leg logoped och med. dr
 • Nina Rung, kriminolog, föreläsare och debattör
 • Bo Sundblad, tidigare lektor i pedagogik vid Stockholms universitet,
 • Gudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog, författare och föreläsare.
 • Marie-Louise Lundberg, leg. psykolog och fil. doktor.
 • Markus Björnström, leg. logoped

 

Konferensen berör bland annat:

 • Kartlägga, analysera och dokumentera särskilt stöd
 • Vi måste prata om anknytning!
 • Flerspråkighet och språkstörning
 • Normer, övergrepp och prevention
 • Hjärnan och förskolan
 • Flykt och trauma – bemötande och insatser
 • Räknesvårigheter och dyskalkyli

 

Dag 1, tisdag 1 oktober

 

09.00 Skolporten hälsar välkommen!

 

09.10 Räknesvårigheter och dyskalkyli

I grundskolan lämnar nästan var femte elev utan ett godkänt betyg i matematik. Varför är matematik så svårt? Den här föreläsningen handlar om de barn som har det allra jobbigast med matematiken - och hur förskolan kan hjälpa dem. Få kunskap om vad som orsakar de stora räknesvårigheterna och få konkreta förslag på åtgärder och insatser samt hur du ska hitta rätt avvägning mellan träning och kompensation.

 

* Teoretisk orientering – vad innebär diagnosen dyskalkyli?

* Ta del av senaste forskningen om räknesvårigheter och dyskalkyli – vad beforskas och vilka är resultaten?

* Hur ser sambanden ut mellan dyskalkyli och språkstörning?

* Ta del av konkreta elevexempel och förslag på hur specifika räknesvårigheter kan upptäckas och bemötas i förskolans miljö.

 

 

Markus Björnström, leg logoped, Prima barn- och vuxenpsykiatri, Stockholm. Markus har lång erfarenhet av utredning av barn och vuxna med stora matematiksvårigheter Markus har skrivit boken "Värt att veta om dyskalkyli”.

 


10.10 Förmiddagskaffe

 

10.40 Kartlägga, analysera & dokumentera särskilt stöd

• Hur uppmärksammar vi när stödinsatser behövs för enskilda barn?

• Att lyssna in vårdnadshavare och förstå situationen utifrån barnets perspektiv - hur då?

• Hur kartlägger vi utifrån ett relationellt perspektiv på organisations- och gruppnivå?

• Hur dokumenterar vi utredningar av barns behov av särskilt stöd och hur utarbetas handlingsplaner?

• Vad behöver vi tänka på när vi följer upp och utvärderar stödinsatserna?

 

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare. Hon är bland annat anlitad av kommuner, Skolverket, SPSM och vid nationella konferenser. Gudrun är även huvudförfattare till två av Skolverkets stödmaterial; ”Stödinsatser i utbildningen” och ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”.

 

11.40 Lunch

 

12.40 Vi måste prata om anknytning!
Att förstå och kunna möta 1-åringens behov av anknytning är en stor del av en erfaren förskollärares eller barnskötares tysta yrkeskompetens. Men vi behöver prata om anknytning för att omvandla denna tysta kunskap till formulerad kunskap. Det handlar om att kunna reda ut skillnaden mellan trygghet och anknytning och mellan omsorg och anknytning.

Vi behöver också reda ut vad det innebär att beprövad erfarenhet, forskning och Lpfö är helt eniga i att trygghet och lärande inte står i konflikt utan tvärt om förutsätter varandra. Vad säger egentligen forskningen om anknytningsteorin? Genom att gemensamt, regelbundet och systematiskt observera varje barn i termer av anknytning, ger vi hela yrkesgruppen kompetens att sätta ord på sin tysta kunskap och bli professionella.

 

Bo Sundblad, tidigare lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, har i olika projekt arbetat med redskap för systematisk observation av förskolebarn, precisering av förskolans uppdrag, kognitiv och språklig utveckling samt tidig läsning.

 

13.40 Eftermiddagskaffe

 

14.00 Normer, övergrepp och prevention
Ta del av en presentation som fokuserar på hur vi kan arbeta för att färre övergrepp sker, vad vi kan vara uppmärksamma på och hur vi kan bemöta barn som utsatts.

• Hur känner du igen signaler som vittnar om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp?

• Vilka konsekvenser kan sexuella övergrepp få för barn och deras psykiska hälsa?

• Hur kan du stötta barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp?

• Hur bör du agera när du misstänker att ett barn utsätts för sexuella övergrepp?

• Hur kan vi arbeta för att förbygga sexuella trakasserier?

Nina Rung, kriminolog, föreläsare och debattör. Nina har arbetat med frågor om sexuellt våld och prevention under flertalet år. Nina är utsedd till svensk expert inom EU-projektet Judex+ som tillsammans med fem andra EU-länder syftar till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem vid sexuella övergrepp.

 

15.20 Avslutning dag ett

 

Dag två, onsdag 2 oktober

 

09.00 Hjärnan och förskolan
Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. Som specialpedagog/speciallärare kan du påverka denna utveckling. Genom större förståelse för hur hjärnan fungerar kan du bidra till en miljö som främjar barnets utveckling, lärande och välmående.

 

Ta del av en föreläsning som handlar om barnet och hjärnans utveckling - hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter.

 

• Hur kan vi förstå något så komplext som hjärnan?

• Hur skapas den mest optimala miljön för barns utveckling?

• Hur kan vi göra för att barn inte ska bli stressade?

• Hur blir det för barn som inte får vara med i leken?

• Varför blir vissa barn så arga och riktar det utåt?

• Samspel och språklig utveckling – vad behöver du tänka på?

• Vad har känslor för funktion i vardagliga situationer?

 

David Edfelt är leg psykolog och arbetar med handledning och utbildning, bland annat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har stor kunskap om barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Han har tidigare arbetat som förskole- och skolpsykolog.

 

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Flerspråkighet och språkstörning
Många barn lever i miljöer där det ibland varken finns tillgång till kamrater på modersmålet eller kompetenta talare av andraspråket. Förskolan har stor betydelse för att flerspråkiga barn ska kunna utveckla båda sina språk.

 

För att kunna stödja barnen på bästa sätt behöver förskolepersonalen därför kunskaper om flerspråkig utveckling, och hur man skiljer mellan en sen andraspråksutveckling och en språkstörning. Det behövs också kunskaper om olika kulturers syn på hur barn lär sig språk, inte minst vår egen.

 

• Flerspråkig utveckling

• Olika typer av språklig socialisation

• Hur skiljer man på språkstörning och bristande exponering?

• Hur bedöma flerspråkiga barns språkutveckling?

• Hur kan förskolan stödja flerspråkiga barns språkutveckling på båda språken?

 

Eva-Kristina Salameh är leg logoped och med. dr. och har arbetat med flerspråkiga barn i många år. Hon har också forskat kring språkstörning och flerspråkighet.

12.30 Lunch

 

13.30 Flykt och trauma – bemötande och insatser

Vilka psykiska följdverkningar av krig och flykt kan vi se hos barn i förskoleåldern? Ta del av en föreläsning som handlar om:

- Små barn och trauma, beteendeförändringar hos traumatiserade små barn

- Barn till svårt traumatiserade föräldrar

- Praktiska strategier för bemötande i vardagen

Marie-Louise Lundberg är leg. psykolog och fil. doktor. Hon har arbetat med traumatiserade barn i 20 år. Hon anlitas ofta som föreläsare eller sakkunnig av Sveriges Television, Sveriges Radio, Rädda Barnen, Röda Korset m.fl.

 

15.00 Konferensen avslutas

Datum & plats


1-2 okt 2019, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar som specialpedagog med ansvar för förskola. Konferensen passar även dig som är förskollärare, förskolechef eller psykolog med intresse av barn i behov av särskilt stöd.

Pris

Boka-tidigt-pris t.o.m. 31 juni: 3.495 kr ex moms

Pris om du bokar plats 1 juli-31 augusti: 3.795 kr ex moms

Ordinarie pris fr.o.m. 1 sep 4.995 kr ex moms

I konferenspaketet ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med fikabröd

Anmälan


Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan


Avbokning

Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. Logi ingår ej i priset. 


Logi

Närmaste hotell är Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153.

Övrigt:

Vi reserverar oss för lokal- eller programändringar.