Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Hotel Birger Jarl Konferens
19-20 sep 2019
09:15-15:30
4.995 kr

Ordinarie pris 4 995 kr exkl moms

På konferensen medverkar:

 • Petra Runström Nilsson, specialpedagog och författare
 • Susanne Kreitz-Sandberg, docent i pedagogik
 • Maja Johansson Gaimer, sjukhuslärare, leg. lärare gr och gy
 • Hans Ek, fil. dr och psykoterapeuthandledare
 • Serine Gunnarsson, verksamhetsområdesansvarig TRIS
 • Anne-Sofie Nyström, forskare och universitetslektor
 • Christian Benedict, docent i neurovetenskap
 • Sissela Nutley, hjärnforskare
 • Malin Anniko, fil. dr och legitimerad psykolog
 • Christine Radell, beteendevetare

Konferensen berör bland annat:

 • Vilka är faktorerna som påverkar elevernas hälsa och lärande? Vad bör elevhälsans fokus vara?
 • Hur utnyttjar vi elevhälsans alla kompetenser rätt för att samverka och bli den viktiga brygga som länkar samman lärandet och hälsa?
 • Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan.
 • Adekvat samverkan! Skola, BUP och socialtjänst – åtgärder och kartläggning kring skolfrånvaro.
 • Hur och i vilken omfattning tar sig hedersrelaterat förtryck och våld uttryck bland unga idag?
 • Antipluggkultur? Unga män, identitetsförhandlingar och underprestation.
 • Vad säger hjärnforskningen om sömn och hur stärker den vårt immunförsvar och gör oss smartare och kreativare?
 • Sociala medier och hjärnan!
 • Stress och psykisk ohälsa hos unga, hur kan vi arbeta förbyggande?
 • Hur handskas du med krävande människor och svåra samtal?

 

Dag ett, torsdag 19 september

09.15 Registreringen öppnar

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Elevhälsa – summan av den fysiska, psykiska och pedagogiska hälsan
Oavsett bakgrund, förutsättningar eller behov har skolan en skyldighet att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära. Det finns en tendens i skolan att individualisera och kategorisera elevers svårigheter. I stället behöver skolan erbjuda olika former av stöd, beroende på elevernas bakgrund och förutsättningar. Vi vet idag att en fullgjord skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn för barn och unga, men är särskilt viktig för de individer som lever i någon form av utsatthet eller uppvisar svårigheter i lärandet.

 • Hur bygger vi lärmiljöer och undervisning som stödjer, uppmuntrar och utmanar elevernas olikheter och utveckling?
 • Vilka är faktorerna som påverkar elevernas hälsa och lärande? Vad bör elevhälsans fokus vara?
 • Hur utnyttjar vi elevhälsans alla kompetenser rätt för att samverka och bli den viktiga brygga som länkar samman lärandet och hälsa?

Petra Runström Nilsson, grundskollärare och specialpedagog med mångårig erfarenhet av undervisning och särskilt stöd i grundskola och gymnasiet. Petra har även bakgrund som adjunkt på Mälardalens högskola och är författare till böckerna Pedagogisk kartläggning-att utreda, dokumentera och analysera elevers behov av särskilt stöd samt Elevhälsa – samverka, förebygg och bygg.

11.30 Lunch

12.30 Elevhälsan i ett lärarperspektiv – intryck och avtryck i olika skolkulturer
Ett fungerande samarbete mellan lärare och elevhälsa är enligt Skolverket viktigt för att skapa förutsättningar för en god lärandemiljö samt gynna en allmän utveckling hos eleven. Ta del av en undersökning om hur lärare uppfattar samarbetet med elevhälsan. Maja Johansson Gaimer har genomfört en enkätstudie med lärare i skolor i Östergötland och Susanne Kreitz-Sandberg har intervjuat grupper av lärare i Sverige, Tyskland och Japan om hur de uppfattar samarbetet med olika professioner med elevvårdande uppdrag i och utanför skolan.

 • Vilket stöd kan lärarna i olika skolsystem få när de möter barn som utmanar beteendemässigt eller kunskapsmässigt?
 • Vad kan enligt lärarna underlätta eller försvåra samarbete kring elever i behov av särskilt stöd?
 • Vad kan vi lära oss om möjligheter av samarbete i skolan i allmänhet och med elevhälsan i synnerhet genom dessa studier?

Maja Johansson Gaimer, legitimerad lärare och arbetar vid sjukhusskolan på Linköpings universitetssjukhus. Maja är intresserad av det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet och hur det kan organiseras för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Hon har i sin magisteruppsats i pedagogiskt arbete undersökt hur lärare uppfattar samarbetet med elevhälsan. 

Susanne Kreitz-Sandberg, docent i pedagogik på institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Susanne är intresserad av frågor som rör inkludering i skolan och högre utbildning och har sedan 1990-talet arbetat med internationell jämförande pedagogisk forskning i Sverige, Tyskland, Japan.

13.30 Eftermiddagskaffe

14.00 Adekvat samverkan! Skola, BUP och socialtjänst – åtgärder och kartläggning kring skolfrånvaro
Vi vet att många av de ungdomar som inte går till skolan har både sociala och psykiatriska svårigheter. Den utsatthet som ungdomarna befinner sig i kan både vara svår att förstå och hantera. Det institutionella omhändertagandet är därför avgörande för elevens mående och skolgång, men hur kan samverkan ske mellan instanserna så att den blir adekvat?

 • Hur agerar samhället när inte skolplikten efterlevs?
 • Hur förstår och talar de olika myndigheterna om skolfrånvaro?
 • Vad kännetecknar det institutionella omhändertagandet av ungdomar som inte går till skolan? Och finns det några kritiska och problematiska moment i det? 

Hans Ek, fil. dr, socionom, leg. psykoterapeut och psykoterapeuthandledare med inriktning på KBT. Hans har disputerat i ämnet skolfrånvaro och skrivit ett flertal artiklar om ämnet. Sedan 20 år tillbaka arbetar han inom Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, med barn och ungdomar med ångest och depressionsproblematik samt som handledare. 

15.00 Kort paus

15.10 Ungas vardag och hälsa i en hederskontext
Föreläsningen kommer att handla om vardagsheder; om den hedersrelaterade värdegrundens uttryck i form av vardagliga begränsningar och förväntningar på unga som lever i en hederskontext.

 • Hur och i vilken omfattning tar sig hedersrelaterat förtryck och våld uttryck bland unga idag?
 • Hur påverkas unga personers hälsa av hedersrelaterade begränsningar?
 • Hur kan skolpersonal arbeta för att upptäcka och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld, t.ex. barn- och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning?

Serine Gunnarsson, verksamhetsområdesansvarig för metod och utbildning, TRIS, Tjejers rätt i samhället. TRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld.

16.10 Avslutning dag ett

Dag två, fredag 20 september

08.30 Antipluggkultur? Unga män, identitetsförhandlingar och underprestation.
Könsmönstren i utbildningsresultat har beskrivits som ett samhällsproblem och som problematiskt för enskilda pojkar och unga män. Föreläsningen lyfter forsknings- och elevperspektiv på pojkars relativa underprestationer. Det handlar om hierarkier i jämnåriggrupper, vuxnas förväntningar och de pedagogiska sammanhangen, men också om rädslan att göra fel.

 • Vad betyder maskulinitetsideal för pojkars utbildningsresultat och vad betyder utbildningsresultat för pojkars identiteter i olika kontexter?
 • Varför är det ofta riskabelt både att misslyckas och att plugga i skolan? Finns det även risker med att lyckas i skolan utan ansträngning?
 • Vad kan skolan göra lokalt för att utmana rådande normer och stödja enskilda elever?

Anne-Sofie Nyström, forskare och universitetslektor vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om jämlikhet i skola och högre utbildning, med fokus på medelklassmaskuliniteter, identitetsprocesser och självvärdesskyddande strategier. Hon är en väl anlitad föreläsare inom området och har även arbetat vid Skolverket.

09.30 Förmiddagskaffe med smörgås

10.00 Sömn = din skyddsängel  
Ta del av en presentation där hjärnforskaren Christian Benedict berättar om hur sömnen stärker ditt immunförsvar, hur djup- och drömnsömn gör dig till en smartare och kreativare person och hur den digitala revolutionen kan störa din inre klocka. Han tar upp viktiga frågor såsom: 

 • Varför sover jag dåligt? Hur farligt är det?
 • Kan en kort sömn ändå ge mig återhämtning? 

Christian Benedict, docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet och forskar om sömn sedan 15 år. Han har tilldelats flera utmärkelser för sin forskning, bland annat Oscarpriset från Uppsala universitet. Christian är författare av boken ”Sömn, sömn, sömn: Hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn ” (Bonnier fakta). 

11.00 Kort paus

11.10 Sociala medier och hjärnan!
Såväl elever som många vuxna kollar telefonen 150 gånger om dagen, vi bråkar om skärmtid, bekymrar oss över game:andets effekter, känner oss nere om våra statusuppdateringar inte får så många likes som vi förväntat oss och bränner ut oss som aldrig förr. I takt med en samtidsutveckling som exponerar oss för allt fler sinnesintryck, beslut och jämförelser med andra människor ställs allt högre krav på vår egen förståelse för hur vår omgivning påverkar vår hjärna och vårt mående. 

Vad händer egentligen i hjärnan när vi får en like på sociala medier? Vad är det för biologiska och psykologiska mekanismer som triggas av appar som Snapchat, Instagram och Facebook och vilka är riskerna? Hur kan vi förhålla oss till dessa, undvika de värsta fallgroparna och få en digital interaktion som främjar vårt mående? Detta och mycket mer diskuteras i denna forskningsbaserade föreläsning.

Sissela Nutley, har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hennes forskning har främst undersökt utvecklingen av de exekutiva funktionerna och om de går att påverka med exempelvis datoriserad träning eller genom vad vi ägnar oss åt på fritiden. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala medier. Sissela driver den ideella föreningen Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.

12.10 Lunch 

13.10 Stress och psykisk ohälsa hos unga: Vad är unga stressade över, när leder stress till psykisk ohälsa och hur kan vi arbeta förbyggande?
På senare år har flera olika rapporter kring den ökade stressen och psykiska ohälsan bland unga fått stor uppmärksamhet i samhället. Behovet av att arbeta förebyggande är stort men för att kunna bedriva effektivt förebyggande arbete behöver vi först förstå vilka de största källorna till stress är hos unga idag och hur dessa relaterar till utvecklingen av psykisk ohälsa. Ta del av en studie som undersökt effekterna av en internetbaserad förebyggande insats med högstadieungdomar.

 • Vad är högstadieelever idag stressade över?
 • Hur relaterar stress inom olika livsområden (ex. skola, familj, och kompisar) till utvecklingen av psykisk ohälsa?
 • Vad kan vi göra för att identifiera unga i riskzonen?
 • Hur kan vi arbeta förebyggande med stress-relaterad ohälsa?

Malin Anniko, universitetsadjunkt, institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.

14.10 Eftermiddagskaffe

14.40 Hur handskas du med krävande människor och svåra samtal? 
De finns där ute och de kan göra ditt liv motigt. Du kan aldrig hindra en människa från att vara besvärlig och krävande men du kan kontrollera och öka din personliga styrka så att du på ett bättre sätt kan sätta gränser och styra kommunikationen. 

 • Vad innebär ett samtal?
 • Hur genomför man ett samtal där fokus ligger på att nå ett gemensamt mål?
 • Hur sätter man gränser för människor som får en att koka över? Syns det hur min inre dialog påverkas när energitjuven pratar?

Målet med föreläsningen är att ge dig konkreta verktyg för att skapa trygghet, färdighet och kunskap i svåra samtal eller i situationer då det är viktigt att nå fram med din information.

Christine Radell, beteendevetare med kognitiv inriktning. Mindfulnessinstruktör sedan 2011 och vidareutbildad i UGL och FUGL under 2016. Christine är även lic. Myers-Briggs (MBTI)®-användare. Hennes beteendevetenskapliga och kognitiva utbildning tillsammans med 25 års yrkeserfarenhet har gett henne stor förmåga att nå fram på ett enkelt och motiverande sätt och hennes föreläsningar präglas aldrig av pekpinnar men med mycket hjärta, hjärna och humor.

15.40 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
19-20 september 2019
Hotel Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

För vem?
För dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor.

Vägbeskrivning
Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på 20–30 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana. Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan. Följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger på höger sida. Konferensavdelningen har adress Birger Jarlsgatan 61 A, men man kan även gå via hotellets huvudentré.

Pris
Boka-nu-pris 3495 kr
Gäller t.o.m. 29 mars

Boka-tidigt-pris 3795 kr ex moms
Gäller om du bokar senast 30 juni

Ordinarie pris 4995 kr ex moms
Gäller om du bokar från och med 1 juli

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller tel 08- 674 18 10.
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji 0760-386548
mariam.gorji@skolporten.se