Konferens för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
12-13 nov 2019
09:00-15:00
3.795 kr

Pris

Boka plats senast 5 oktober: 3 795 kr
Ordinarie pris 4 995 kr från den 6 oktober

På konferensen medverkar:

Marie-Louise Franke, pedagogisk handledare
Frida Lygnegård, universitetslektor
Sara Gustavsson, speciallärare, inriktning utvecklingsstörning
Sara Tofte, musiklärare
Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog och förstelärare
Johan Lindmark, specialpedagog, inriktning syn och hörsel
Eva Savilathi, speciallärare, specialpedagog och förstelärare
Eszter Trautmann, speciallärare
Anna Bergström, lärare, speciallärare och förstelärare
Nathalie Simonsson, sexualupplysare, utbildare och författare

Konferensen berör bland annat:

 • Hur kan man utveckla en kommunikativ miljö med hjälp av PODD?
 • Autism och intellektuell funktionsnedsättning – från utmaning till tillgång.
 • Digitalisering, programmering och kompensatoriska verktyg – så kan vi utmana elever på olika utvecklingsnivå med hjälp av digitala verktyg!
 • Hur får vi en tillgänglig undervisning för elever med syn- eller hörselnedsättning?
 • Sex- och samlevnadsundervisning – hur kan man arbeta med kroppen och känslor i undervisningen?
 • Ämnesövergripande undervisning – konkreta exempel från grundsärskolans praktik.
 • Ungdomars röster om delaktighet.
 • Motiverande undervisning i särskolan – att visualisera förmågor utifrån läroplanen.

Dag 1, tisdag 12 november

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Autism och intellektuell funktionsnedsättning – från utmaning till tillgång
Vi skapar oss en mening och förståelse som hjälper oss orientera, hantera och agera i vardagen utifrån sammanhang och tidigare erfarenheter. Om min förståelse istället skapas utifrån detaljer i tillvaron kan jag ha svårt att förbereda mig och förstå vardagens alla möten och händelser. För elever vars kognitiva stil bygger på detaljer före sammanhang och helhet erbjuder skoldagen troligen en hel del utmaningar.

Under föreläsningen ges konkreta exempel på hur vi som pedagoger kan möta upp, kompensera och anpassa i syfte att tydliggöra och underlätta i skoldagen.

 • Hur kan vi skapa förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull skoldag utifrån autism och intellektuell funktionsnedsättning?
 • Hur behöver vi tänka kring hjälpmedel och anpassning för att möta upp en detaljorienterad kognitiv stil?

Marie-Louise Franke är utbildad handledare med specialpedagogiska högskole- och universitetsstudier. Hon har under flera år arbetat som pedagog inom den kommunala vuxenutbildningen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt varit pedagogisk handledare inom tränings- och gymnasiesärskolan. Idag arbetar Marie-Louise med handledning, föreläsningar och utbildning för personal inom vård, skola och omsorg. Marie-Louise är också förälder till en vuxen dotter med intellektuell funktionsnedsättning och autism

11.30 Förmiddagskaffe

12.00 Ungdomars röster om delaktighet
Ta del av en föreläsning baserad på en avhandling om ungdomars egna upplevelser av delaktighet i vardagen, med fokus på hem, skola och kompisar. Studien är den första långtidsstudien i Sverige som också inkluderar ungdomar som följer grundsärskolans läroplan.

 • Varför räcker det inte med en diagnos för att få veta hur en person fungerar i sin vardag?
 • Vad påverkar upplevelsen av delaktighet?
 • Förändras delaktighet över tid?

Frida Lygnegård arbetar som lektor vid Hälsohögskolan på Jönköping University. Hennes undervisning och forskning  rör bland annat barn och ungdomars delaktighet och hälsa och barns rättigheter i ett nationellt och internationellt perspektiv.

13.00 Lunch

14.00 Ämnesövergripande undervisning – en undervisning med känsla av sammanhang
Det är viktigt att lära med alla sinnen, om undervisningen blir mer varierad är chansen stor att även måluppfyllelsen ökar. Med ämnesövergripande undervisning har vi sett att inlärningen blir mer lustfylld hos eleverna. De får lättare att se helheten och lärarna får större möjlighet att arbeta tillsammans.

Ämnesövergripande undervisning:

 • teoretisk bakgrund
 • vårt arbetssätt
 • konkreta exempel
 • ökad måluppfyllelse
 • arbetsglädje

Sara Gustavsson är utbildad fritidspedagog och legitimerad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Sara undervisar i ämne och ämnesområde i en 4-6 klass. Sara Tofte är legitimerad musiklärare i grundskolan och grundsärskolan. Sara undervisar i ämne och ämnesområde år 1-9. Sara och Sara undervisar på grundsärskolan i Eslöv.

14.45 Eftermiddagskaffe

15.15 Motiverande undervisning i särskolan – att visualisera förmågor utifrån läroplanen
Med ett medvetet arbetssätt kan vi utveckla elevens förmågor och aktivera tänkandet. Det är först när eleverna förstår vad de förväntas lära sig som de blir motiverade och ett lärande sker. Förmågecirkeln och de fem förmågekorten är verktyg som hjälper eleverna att få syn på vad lärandet egentligen handlar om för skolan och för livet.

Ta del av en föreläsning med konkreta verktyg och praktiska tips som inspirerar till att utveckla undervisningen och skapa meningsfullt lärande.

 • Hur gör vi våra elever delaktiga i sitt lärande?
 • Hur får vi dem att känna lust och motivation?
 • Vilka kunskaper och förmågor ska de utveckla utifrån innehåll i läroplan och kursplaner?

Marie Nilsson Nordfors är specialpedagog och förstelärare på Häggviks gymnasium i Sollentuna. Hon undervisar i en klass på det individuella programmet. Marie har en fil. mag. i specialpedagogik och jobbar även med läromedelsutveckling samt som fortbildare. Marie har precis gett ut boken Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan på Gothia fortbildning.

16.15 Konferensens första dag avslutas

Dag 2, onsdag 13 november

09.00 Att uppfatta sin undervisning – hur man än ser eller hör
Skolans ljus- och ljudmiljö är avgörande för att ett lärande över huvud taget ska ske. Kunskaper om elevers eventuella syn- eller hörselnedsättning gör att vi vet om vi arrangerar en tillgänglig undervisning.

 • På vilket sätt påverkar utvecklingsstörning hur man uppfattar sin omvärld visuellt och auditivt?
 • Hur behöver vi göra för att stärka det visuella och det auditiva?

Johan Lindmark arbetar i Haninge kommun som kommunövergripande specialpedagog inriktning syn och hörsel. Johan har tidigare undervisat i teckenspråkig grundsärskola samt elever som läst enligt gymnasiesärskolans kursplan integrerad i gymnasieskolan. Idag stöttar han personal och ledning i grundsär- och gymnasiesärskoleverksamheter i Haninge kommun i deras arbete med elever med syn- eller hörselnedsättning samt med att utveckla deras ljus- och ljudmiljöarbete.

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 "Ska alla vara tysta när vi går ut?” – Att utveckla en kommunikativ PODD:ande miljö för elever som läser ämnesområden
Enligt kursplanen i ämnesområdet kommunikation ska eleven ges möjlighet att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och samhället. På Heldagsskolan Rullen går grund- och gymnasiesärskoleelever som läser ämnesområden. För drygt tio år sedan startade ett utvecklingsarbete mot en kommunikativ "poddande" miljö. Utvecklingsarbetet pågår än idag. Föreläsningen fokuserar på Rullens resa med att implementera PODD som AKK för alla elever och medarbetare.

 • Vad är PODD?
 • Vilka strukturer underlättar implementeringen av ett kommunikationsverktyg?
 • Vilka möjligheter och utmaningar har Rullen upplevt?
 • Hur används PODD i undervisning, på raster och på fritids?
 • Praktisk övning i att kommunicera med PODD.

Eva Savilahti är speciallärare, specialpedagog och förstelärare på Heldagsskolan Rullen med stor erfarenhet att arbeta med elever inom som läser ämnesområden. Eszter Trautmann är speciallärare på Heldagsskolan Rullen och arbetar med elever både i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

11.30 Lunch

12.30 Digitalisering, programmering och kompensatoriska verktyg
Lärplattor, datorer, robotar, Office 365 och interaktiva tavlor är självklara inslag i undervisningen på Skellefteås grundsärskola. Ta del av konkreta exempel på hur pedagogerna på skolan använder de digitala verktygen för att utveckla undervisningen.

 • Hur kan vi utmana elever på olika utvecklingsnivå med hjälp av digitala verktyg?
 • På vilket sätt kan vi inspirera eleverna att själva fortsätta använda sina kunskaper på egen hand?
 • Så använder vi Office 365 på särskolan – är det möjligt att använda Class Notebook?

Anna Bergström undervisar i slöjd, estetisk verksamhet och svenska på grundsärskolan i Skellefteå. Hon är legitimerad lärare och speciallärare samt förstelärare i digitalt lärande och nominerades till Guldäpplet 2018.

13.30 Eftermiddagskaffe

14.00 Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan
Att ta upp sexualitetsfrågor i ett klassrum kan kännas svårt och många känner sig osäkra på hur de ska gå tillväga.

 • Hur kan man arbeta med kroppen, känslor och sex i undervisningen?
 • Vad står i skolans styrdokument?
 • Hur utvecklar man undervisningen i den egna verksamheten?

Nathalie delar med sig av sina erfarenheter och ger praktiska tips på hur man kan lägga upp undervisningen. Hon presenterar också Privatliv, ett kostnadsfritt läromedel i sex och samlevnad som utgår från det centrala innehållet i årskurs 7-9 och gymnasiesärskolan (www.mittprivatliv.se).

Nathalie Simonsson är sexualupplysare, utbildare, författare och en av initiativtagarna bakom Privatliv. Hon har skrivit stödmaterialet Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan åt Skolverket och böckerna Världens viktigaste bok och Viktigast av allt (Ordfront förlag).

15.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
12-13 november 2019
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar på grund- eller gymnasiesärskolan. Konferensen riktar sig även till dig som arbetar som elevassistent, fritidspedagog eller för att stärka den pedagogiska verksamheten.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen.

Pris
Boka-tidigt-pris 3 795 kr exkl. moms
Boka senast den 5 oktober

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms från den 6 oktober

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se