Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
7-8 nov 2019
09:15-15:45
4.995 kr

På konferensen medverkar:

Julia Uddén, Fil. dr
Johan Näslund, Universitetslektor
Karin Brocki, Professor
Milka Dinevik, Skolinformatör
Tina Trollefur, Specialpedagog
Markus Björnström, Leg. logoped
Anna Eva Hallin, Leg. logoped
Malin Larsson, Leg. gymnasielärare och specialpedagog

Konferensen berör bland annat:

 • Specialpedagogens roll i skolutveckling - från kunskap till förändring
 • Handledare i skolkontext – vilka olika former av makt och följder finns?
 • Hur fungerar ungdomars generella hjärnutveckling och hur bör undervisningen organiseras för att bäst bemöta eleverna?
 • Självregleringsförmåga och beteendeproblem - från förskoleåldern till tonåren
 • Identifiera och undervisa särskilt begåvade elever
 • Räknesvårigheter och dyskalkyli
 • Kognitiva och metakognitiva strategier för språkutveckling

Dag ett, torsdag 7 november

09.15 Registreringen öppnar

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Ansvar och makt i handledning
Utifrån forskning och praktisk erfarenhet av handledning diskuterar föreläsningen vad det innebär att vara handledare i en skolkontext. Vilka olika former av ansvar och följder finns? Nära begreppet ansvar finns även begreppet makt. Hur påverkar det specialpedagogens roll utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv?

Johan Näslund, universitetslektor vid Linköpings universitet samt verksam som konsult och handledare för yrkesverksamma hjälpare. Johans kunskapsintresse och forskning ligger inom grupp- och organisationspsykologi med inriktning på att studera dessa utifrån ett symboliskt tolkande perspektiv. Han har bland annat studerat handledningsgrupper inom utbildning, skola och behandling - hur stora och små grupper kan bete sig irrationellt i speciella situationer och hur beteenden och tankar kan spridas mellan grupper och organisationer.

11.30 Lunch

12.30 Ungdomars hjärnor – att lära eller inte lära sig kommunicera
Ta del av en forskningsbaserad föreläsning om ungdomars språkutveckling och kommunikativa beteenden. Hur fungerar ungdomars generella hjärnutveckling och hur kan undervisningen organiseras för att bäst bemöta eleverna?

 • Hjärnans kommunikativa utveckling om språkets evolution – vad visar forskningen?
 • Kommunikativa problem vid autism, schizofreni och ADHD.
 • Varför är det så svårt att lära sig förstå ironi?
 • Vad innebär diagnosen pragmatisk språkstörning?

Julia Uddén, forskare vid Stockholms universitet med en Ph.D. från Karolinska Institutet. Julia forskar och undervisar om språk, kommunikation och hjärnan, ofta med inriktning på ungdomars språkutveckling. Hon är också populärvetenskaplig författare och har bl.a. skrivit boken Den läsande hjärnan. 

13.45 Eftermiddagskaffe

14.15 Självregleringsförmåga och beteendeproblem - från förskoleåldern till tonåren
Modern forskning visar att förmågan att hålla fast vid framtida mål och arbeta hårt för att nå dem, även kallat ”grit”, är centralt för att nå skolframgång. Ur ett psykologiskt perspektiv är ”grit” beroende av självregleringsförmåga - medveten kontroll av tankar, känslor och handlingar. Ta del av en föreläsning som fokuserar på sambanden mellan självregleringsförmåga och eventuell beteendeproblematik.

 • Vilka tidiga utvecklingsmekanismer ligger bakom självregleringsförmåga?
 • Hur ser koppling ut mellan självregleringsförmåga och olika typer av beteendeproblem från förskoleåldern till tonåren? 
 • Vilken inverkan har olika mediavanor på självregleringsförmåga?

Karin Brocki är professor och universitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet. Karins forskning handlar om typisk och atypisk utveckling av självregleringsförmåga från spädbarnsåldern till tonåren. Hon har fått flera vetenskapliga utmärkelser för sina studier, bl.a. Svenska Nationalkommitténs pris till yngre forskare i psykologi. 

15.30 Avslutning dag ett

Dag två, fredag 8 november

09.00 Särskilt begåvade elever i gymnasieskolan – identifiera och tillgodose!
Många särskilt begåvade elever upptäcks aldrig i skolan och resultatet blir en elev som inte får möjlighet att prestera efter sin potential. Ta del av en föreläsning där du får mer kunskap om särskilt begåvade elever och deras skolgång och vardag.

 • Hur kan du som lärare identifiera särskilt begåvade elever?
 • Vad är 2e (twice exceptional) och hur påverkar det identifieringen av särskilt begåvade elever?
 • Hur är särskilt begåvade elever och vilka behov har de och hur kan dessa tillgodoses?

Milka Dinevik är medlem i Mensa och skolinformatör gällande särskild begåvning. Hon stöttar föräldrar och familjer med särskilt begåvade barn gällande skola och vardagsliv. Efter otaligt många konsultsamtal med föräldrar, informationsföreläsningar på skolorna och en utbildning i differentiering av undervisning för särskilt begåvade elever har Milka Dinevik samlat en bred erfarenhet inom ämnet.

09.50 Praktiska strategier för att undervisa särskilt begåvade elever i gymnasieskolan
Sverige – Nobelprislandet där jantelagen råder. Går det ihop? Den svenska skolan ska jobba inkluderande med alla elever och ändå finns det få handlingsplaner för elever som behöver större utmaningar än vad den ordinarie undervisningen ger. Är pedagogisk differentiering tillräckligt? Vad händer om eleven redan givit upp? 

 • Hur kan skolan förbereda sig på att ta emot särskilt begåvade elever?
 • Hur organiserar vi och arbetar praktiskt med acceleration, berikning och coachning för att skapa och bibehålla elevernas motivation?
 • Vilka hälsofrämjande strategier kan vi använda för att motverka psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro hos elever med särskild begåvning?

Tina Trollefur, specialpedagog på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Tina har bakgrund som gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk och har även varit svensklektor på Zagrebs universitet. Under de senaste åren har Tinas intresse för särskilt begåvade elever ökat och hon arbetar idag aktivt på individ-, grupp- och organisationsnivå för att inkludera dessa elever och ge dem förutsättningar att nå sin fulla potential.

10.35 Förmiddagskaffe med smörgås

11.00 Räknesvårigheter och dyskalkyli
Varför är matematik så svårt? Nästan var femte elev lämnar grundskolan utan ett godkänt betyg i matematik. På gymnasiet kvarstår de stora räknesvårigheterna och för många elever blir det ännu svårare att nå målen. Hur kan vi hjälpa de elever som har det allra jobbigast med matematiken? Få kunskap om vad som orsakar de stora räknesvårigheterna och konkreta förslag på åtgärder och insatser samt hur du ska hitta rätt avvägning mellan träning och kompensation.

 • Teoretisk orientering – vad innebär diagnosen dyskalkyli?
 • Senaste forskningen om räknesvårigheter och dyskalkyli – vad beforskas och vilka är resultaten?
 • Ta del av konkreta elevexempel och förslag på hur specifika räknesvårigheter kan upptäckas och bemötas i skolans miljö.

Markus Björnström, leg. logoped. De senaste åren har han arbetat som speciallärare i grundskolan med särskild inriktning mot läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Markus har även skrivit boken Värt att veta om dyskalkyli. Numera arbetar han som specialpedagog och behandlare vid PRIMA barn- och ungdomspsykiatri i Handen söder om Stockholm.

12.00 Lunch 

13.00 Kognitiva och metakognitiva strategier för språkutveckling
Forskning visar att såväl kognitiva som metakognitiva strategier är centrala för alla elevers lärande och kunskapsutveckling. Ta del av konkreta exempel på forskningsbaserade strategier som hjälper elever med språkstörning att utveckla sin muntliga och skriftliga uttrycksförmåga och förståelse.

 • Aktuell forskning om hur man framgångsrikt kan arbeta med kognitiva och metakognitiva strategier.
 • Hur kan vi stödja äldre elever att öka och stärka sitt ordförråd och förståelsen av bildliga uttryck?
 • Strategier för att utveckla elevernas läsförståelse och skriftliga uttrycksförmåga.

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped och Ph.D. från New York University. Hennes huvudsakliga inriktning är språk-, läs- och skrivutveckling samt språksvårigheter hos barn och ungdomar. Anna Eva driver språkforskning.se med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap inom dessa områden. Hon arbetar som forskare vid enheten för logopedi vid Karolinska Institutet där hon också undervisar på logopedprogrammet, och har sin kliniska tjänst på Röstkonsultens logopedmottagningar.

14.15 Eftermiddagskaffe

14.45 Specialpedagogens roll i skolutveckling - från kunskap till förändring
Alla elever ska få den ledning och stimulans de behöver och skolan ska bedriva utbildning som motverkar funktionsnedsättningars konsekvenser. Detta genom att undervisningen görs tillgänglig och differentieras. När stödinsatser så långt som möjligt kan ske inom den ordinarie undervisningen får specialpedagogen en viktig roll i skolutvecklingen.

 • Vad skiljer fortbildning från skolutveckling? 
 • Nyckelfaktorer i framgångsrik skolutveckling mot en inkluderande skola.
 • Hur ser specialpedagogiken och specialpedagogens roll i skolutveckling ut?
 • Hur påverkar olika organisationsstrukturer och olika perspektiv på utvecklingsprocesser specialpedagogens roll i skolutveckling?
 • Skolutveckling mot en förändrad praktik kan mötas av motstånd hos kollegorna. Vad kan det bero på och hur kan du hantera det?

Malin Larsson, legitimerad gymnasielärare och specialpedagog. Med över 20 år i skolans värld har Malin bred erfarenhet av arbete som lärare till att arbeta med skolutveckling på huvudmannanivå. Malin är föreläsare, handledare och processledare med lång erfarenhet av att driva skolutveckling genom pedagogisk utveckling, elevhälsa och tillgängliga lärmiljöer.

15.45 Konferensen avslutas
 

Övrig information:

Datum & plats
7-8 november 2019
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar som speciallärare eller specialpedagog på gymnasiet men även för dig som undervisar på introduktionsprogrammen.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Pris
4 995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.