Svenska som andraspråk, Göteborg

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Göteborg, Hotell Scandic Crown
16-17 sep 2019
09:30-12:00
3.795 kr

Pris
Pris t.o.m. 30 juni 2019: 3 495 kr exkl. moms
Pris mellan 1 juli - 31 augusti 2019: 3 795 kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 september: 4 995 kr exkl. moms

Fördjupningpass i digitala verktyg - FULLBOKAT! 
995 kr exkl. moms


På konferensen medverkar:

Carina Jahani, professor
Saman Abdoka, leg. matematiklärare och författare
Christina Hedman, professor
Daniel Sandin, leg. svensklärare och författare 
Hanne Uddler, leg. logoped
Pernilla Lundgren, utbildningskonsult

Konferensen berör bland annat:

• Aktuell praxisnära forskning om ämnet svenska som andraspråk.
• Ämnesövergripande samarbete för språkutveckling – svenska som andraspråk och matematik!
• Likheter och skillnader i persiska språk samt kontraster gentemot svenska.
• Vilka anpassningar krävs vid språkstörning och svagt arbetsminne?
• Talrädsla hos andraspråkselever – praktiknära exempel för att motverka oron.
• Bedömningsprocessen i svenska som andraspråk.

Separat fördjupningspass - FULLBOKAT!

Läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg!
Passet utgår ifrån undervisningen i svenska som andraspråk där de digitala verktygen blir ett stöd för ökad begriplighet, något som skapar goda förutsättningar för elevernas aktiva deltagande i klassrummet. Begränsat antal platser!

Fredrik Sandström, leg. svensklärare och grundare av Lektionsbanken.se.

Dag 1, måndag 16 september

08.45 Registrering med kaffe och smörgås

09.30 Svenska som andraspråk – omtvistat och obeforskat: Om behovet av praxisnära forskning 
Ta del av en föreläsning som diskuterar hur vi kan förstå debatten om skolämnet svenska som andraspråk i förhållande till begreppet likvärdighet. Diskussionen lyfter även frågor som varför så få studier av ämnet svenska som andraspråk är baserade i själva undervisningspraktiken och vad vi kan lära av sådana studier.

Som ett exempel på just sådan forskning presenteras resultat från ett praxisnära projekt. Under drygt ett år följdes undervisningen i svenska som andraspråk på olika gymnasieskolor. Projektet sökte svar på tre forskningsfrågor: elevernas uttryckta erfarenheter av undervisningen, vilken betydelse fokus på elevernas flerspråkighet har samt lärarnas olika legitimering av ämnet.

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Grundläggande översikt av persiska språk med fokus på kontraster gentemot svenska
Många av våra nyanlända elever har persiska språk som modersmål. Ju mer bekant du som lärare är med elevernas modersmål, desto bättre blir dina förutsättningar att lära ut svenska. Ta del av en föreläsning som förstärker dina förkunskaper om dessa språk.

• Fonologi, morfologi och syntax i de persiska språken.
• Iransk och afghansk persiska - skillnader och likheter.

Carina Jahani, professor i iranistik vid Uppsala universitet. Hon är en av världens ledande kännare av det baluchiska språket och medförfattare till ett flertal böcker.

12.30 Lunch

13.30 Ämnesövergripande samarbete för språkutveckling – svenska som andraspråk och matematik! 
Ta del av en ämnesövergripande föreläsning där praktiska erfarenheter av samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk och matematik presenteras. Genom kunskap om etnomatematik kan du knyta an till språkutvecklande arbetssätt, men hur?

• Kulturella skillnader inom matematik – påverkar det språket?
• Strategier och verktyg för kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt.
• Ämnesövergripande samarbete stärker undervisningen!

Saman Abdoka, legitimerad grund- och gymnasielärare i matematik, föreläsare och läromedelsförfattare, med flera års erfarenhet av att arbeta i mångkulturella klasser och med nyanlända elever.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Hur ser relationen mellan arbetsminne, språkinlärning och språkstörning ut?
Vi använder vårt språk till vardags i kommunikation, för kognitiva processer och när vi lär oss. Hur fungerar språket och hur ser det ut när språket inte fungerar? Ta del av en föreläsning som åskådliggör hur vi känner igen en elev med språkstörning och hur ett svagt arbetsminne påverkar den språkliga förmågan.

• Vad är språk och språkstörning?
• Vad är arbetsminne?
• Vilka anpassningar krävs vid språkstörning och svagt arbetsminne?

Hanne Uddling är leg. logoped och har arbetat med utredningar av språkförmåga samt läs- och skrivsvårigheter. Hon har lång erfarenhet av arbete med elever i språkklass, från förskoleklass till gymnasiet. Sedan 20 år driver hon företaget Logoped Hanne AB som konsult, utredare och föreläsare.

16.30 Avslutning dag ett


Dag två, tisdag 17 september

09.00 Bedömningsprocessen i svenska som andraspråk
Hur kan du få en balans i bedömningsarbetet så att du både kan skapa bedömningssituationer för att följa och främja elevernas kunskapsutveckling samtidigt som du säkerställer ett tillräckligt brett underlag till betygssättning eller till den skriftliga individuella utvecklingsplanen?

Ta del av en föreläsning som belyser, problematiserar och lyfter bedömningsarbetet i svenska som andraspråk!

• Vad innebär det att kunna bedömning som lärare?
• Hur formas en undervisning, utifrån skolans styrdokument, som genomsyras av ett formativt förhållningssätt?
• Från bedömning till betyg eller omdömen - hur värderar vi vårt underlag?

Pernilla Lundgren har lång erfarenhet av att arbeta med bedömnings- och betygsfrågor på Skolverket, inom Stockholms stad samt på Karlstads universitet. Pernilla är i grunden gymnasielärare och har mångårig praktisk lärarerfarenhet.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Talrädsla – bakomliggande faktorer och framgångsrik stöttning
Talrädsla är ett betydligt mer omfattande problem än vad många tror. En vanlig utlösande faktor är att någon gång ha utsatts för en jobbig språklig situation av något slag. Därför är det inte ovanligt att våra andraspråkselever erfar talrädsla. En känsla av underlägsenhet och bristande språkbehandling kan, när eleven förväntas redovisa muntligt inför andra, leda till oro, ångest och andra problematiska känslor som är förknippade med talrädsla. Ta del av en praktiknära föreläsning där talrädsla som fenomen definieras och förklaras, och där konkreta förslag på sätt att stödja och hjälpa de talrädda eleverna ges.

Daniel Sandin är gymnasielärare på Katedralskolan i Lund och författare till boken Talrädsla i skolan – att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala.

12.00 Konferensen avslutas med gemensam lunch

13.00 Separat fördjupningspass - FULLBOKAT!

13.00 Läs- och skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg – variation, motivation och engagemang!
Med berättelsens kraft i anekdoter, bilder och korta filmklipp kan undervisningen ledas från det elevnära till mer utmanande frågor där eleven utforskar sin inre och yttre värld. Genom några få digitala verktyg kan lektionerna varieras med olika textmöten och interaktiva aktiviteter, vilket höjer elevernas engagemang och motivation.

Passet utgår ifrån undervisningen i svenska som andraspråk där de digitala verktygen blir ett stöd för ökad begriplighet, något som skapar goda förutsättningar för elevernas aktiva deltagande i klassrummet.

Ta med en dator eller läsplatta. Begränsat antal platser!

Fördjupningen fokuserar på tre digitala användningsområden och du får flera praktiska exempel på hur du kan använda dem i din undervisning:

Bild- och filmhantering – med program som Youtube, Vimeo, skärmdumpar och Canva kan både lärare och elever arbeta med läs- och skrivutveckling på ett kreativt sätt. Du som pedagog kan skapa och spara undervisningsmaterial som går att dela med elever och kollegor.

Texthantering – ta hjälp av ett verktyg som strukturerar olika texter och ditt undervisningsmaterial. Låt eleverna bedöma texter och leta efter goda exempel i både sina egna och andras texter för att utveckla sina skriftliga förmågor. Praktiska exempel från Google som även fungerar för Office 365 presenteras.

Ljudinspelning – ett praktiskt verktyg när du som lärare inte har möjlighet att lyssna på flera elever samtidigt, till exempel vid högläsning eller resonerande gruppsamtal, är podcast. Genom några enkla knapptryck kan den färdiga inspelningen delas till valfria lyssnare. Snabbt och smidigt!

Fredrik Sandström, svensklärare på Gäddgårdsskolan i Arboga. Han är grundare av Lektionsbanken.se och en flitigt anlitad föreläsare om digitala verktyg i undervisningen. Fredrik driver den välbesökta bloggen fredrikarboga.wordpress.com och tilldelades 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.

14.15 Eftermiddagskaffe

14.45 Fördjupningspasset med Fredrik Sandström fortsätter

16.00 Fördjupningspasset avslutas

Övrig information:

Datum & plats
16-17 september 2019
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska som andraspråk på grundskolan eller gymnasiet.

Vägbeskrivning
Scandic Crown ligger 200 m från Göteborgs centralstation.

Pris
Boka senast den 30 juni 2019
Betala 3 495 kr exkl. moms

Boka senast den 31 augusti 2019
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller fr.o.m. den 1 september 2019

Fördjupningspass
995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji 08-562 268 16
mariam.gorji@skolporten.se