Fortbildning för gymnasielärare i historia

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
3 okt 2019
08:30-16:30
2.495 kr

Pris: 2 495 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Helén Persson, Högskolan Kristianstad
Joakim Altervall, S:t Petri skola
Eva Henriksson Garatea, S:t Petri skola
Lo Söllgård, S:t Petri skola
Mathias Blomberg, Fryshusets gymnasium
Line Ekman, Fryshusets gymnasium
Anna Karlefjärd, Karlstad universitet
Thomas Nygren, Uppsala universitet

Konferensen berör bland annat:

 • Digital källkritik – vad innebär det i undervisningen?
 • Hur kan man undervisa i historiebruk – erfarenheter från en Learning study
 • Vad innebär det att bli bättre i historia?
 • Vems historia är det som berättas i klassrummet?
 • Bedömning och betygssättning inom historieämnet

Torsdag 3 oktober 2019

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.15 Skolporten hälsar välkommen

09.20 Vad innebär det att bli bättre i historia?
Människan har ett historiemedvetande. Hon söker kunskap om det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. Hur kan historieämnet bidra till att historiemedvetandet utvecklas?

Ta del av en föreläsning om:

 • Hur historiemedvetandet kan utvecklas i skolans historieämne.
 • Hur progression i historia kan definieras och identifieras i ett ämne som handlar om både kunskap om det förflutna och djupt existentiella frågor.

Helén Persson är historiker och lärarutbildare. Hon började sin yrkesbana för tjugo år sedan som gymnasielärare i svenska och historia på den kommunala vuxenutbildningen. Därefter har Helén arbetat på Högskolan Kristianstad och på Lunds universitet, med fokus på historiefilosofi, didaktik och lärarutbildningsfrågor. Hon disputerade hösten 2018 med avhandlingen Historia i futurum: Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012.

10.20 Förmiddagskaffe

10.50 Historiebruk i klassrummet
Historiebruk har sedan Gy11 blivit en central del av historieämnet på gymnasiet. Men vad är historiebruk och hur kan man undervisa i historiebruk? Under läsåret 2018/2019 genomförde historielärarna på S:t Petri skola i Malmö en Learning study där de undersökte och utvecklade undervisningen gällande historiebruk. Ta del av erfarenheterna från studien för att få inspiration till din undervisning kring historiebruk! Under föreläsningen presenteras studien och de undervisningsmodeller som blev resultatet av arbetet.

Joakim Altervall är ämnesansvarig i historia på S:t Petri skola i Malmö, och leder utvecklingsarbetet kring ett lokalt kursprov som ersätter det nationella provet för historia 1 på skolan. Eva Henriksson Garatea är verksam som förstelärare på S:t Petri skola och leder Malmö Stads centrala ämnesgrupp i historia för de kommunala gymnasieskolorna. Lo Söllgård är historielärare och ämnesansvarig för svenska på S:t Petri skola.

11.35 Kort paus

11.45 Vems historia är det som berättas i klassrummet?
Forskning inom det historiedidaktiska fältet visar att det ofta är ett nationellt eller eurocentriskt narrativ som dominerar undervisningen. Vår erfarenhet är att detta blir problematiskt i en skolvardag präglad av etnisk och kulturell mångfald. Syftet med vår studie har varit att utveckla och testa metoder som flyttar fokus från dominerande historiska narrativ, för att på så sätt synliggöra alternativa perspektiv och främja ett mer interkulturellt medvetet historieberättande.

Ta del av ett pass där vi diskuterar:

 • Hur kan ett sådant undervisningsupplägg se ut?
 • Vad är det eleverna förväntas utveckla?
 • Vilka kritiska aspekter behöver undervisningen överbrygga?

Mathias Blomberg och Line Ekman arbetar som lärare på Fryshusets gymnasium i Stockholm och har bedrivit forskning inom ramen för Stockholm teaching and learning studies (STLS).

12.30 Lunch

13.30 Det centrala innehållet och lärares friutrymme  bedömning och betygssättning inom historieämnet
Ta del av en föreläsning som handlar om hur vägen från styrdokument till betyg ser ut i praktiken.

 • Gymnasieskolans historiekurser är kända för att ha ett stofftungt centralt innehåll. Vilka möjligheter och friutrymmen finns det när du organiserar undervisningen?
 • Hur formas en undervisning som genomsyras av ett formativt förhållningssätt?
 • Hur gör du en bedömning så att den på bästa sätt skapar goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling?

Anna Karlefjärd har sin bakgrund som gymnasielärare men är idag anställd vid Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har tidigare skrivit licentiatuppsatsen Att rymmas inom sitt friutrymme (2011) och har sedan dess föreläst runt om i landet om styrdokument, bedömning, betygssättning och systematiskt kvalitetsarbete. Anna är känd från bland annat Skolverkets webbkurser om bedömning och betyg samt filmen om betyg riktat till vårdnadshavare. Hon anlitas ofta av Skolverket, senast inom ramen för Samverkan för bästa skola och som referens till Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning. Hon har även varit med i den grupp som arbetat fram mallen för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

15.00 Kaffe

15.30 Digital källkritik – vad innebär det i undervisningen?
Den senaste forskningen visar att det finns svårigheter bland unga och vuxna att skilja på avsändare i vanliga dagstidningar, jämföra en hårt vinklad nyhet med en saklig rapportering, och svårigheter när det gäller att skilja på vetenskapliga bevis och pseudovetenskap. Under föreläsningen presenteras den senaste forskningen kring elevers nyhetsflöden och en färsk studie om elevers digitala källkritik.

 • På vilket sätt kan analoga och digitala material och metoder stödja och utmana elever att tänka kritiskt och se nya perspektiv? Med historiedidaktisk forskning som utgångspunkt.
 • Exempel på konstruktiva sätt att stimulera digital källkritik i historieundervisningen.

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Uppsala universitet. Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, historiografi, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Hans aktuella forskningsprojekt undersöker elevers läskunnighet i nya medier, globalt medborgarskap i nio länder och kritiskt tänkande över ämnesgränser. Han har skrivit boken Fakta, fejk och fiktion (Natur och Kultur).

16.30 Konferensens avslutas

Övrig information:

Datum & plats
3 oktober 2019
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i historia på gymnasiet.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar cirka 30 minuter att promenera från centralen.

Pris
Ordinarie pris 2 495 kr exkl. moms
Från och med 1 september

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se