Fritidshemmet i fokus

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
10-11 okt 2019
10:15-15:30
3.795 kr

Pris
Boka senast 12 september: 3 795 kr exkl. moms
Ordinarie pris från 13 september: 4 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Ann S. Pihlgren, fil.dr. i pedagogik
David Edfelt, leg. psykolog
Maria Bergqvist Ma/No-lärare
Sofia Kinell-Jerpenberg, lärare i fritidshem, skolledare
Linnéa Holmberg fil.dr. i barn- och ungdomsvetenskap
Erik Hall, bitr. rektor
Tikki Stanic, kurator

Konferensen berör bland annat:

 • Fritidshemmets samtida uppdrag – en heldag med föreläsningar och gruppdiskussioner ledd avAnn S. Pihlgren.
 • Hur ska fritidshemmets lärandeuppdrag tolkas i teori och praktik?
 • Vad behövs för att skapa en kvalitativ och intressant undervisning på fritidshemmet?
 • Vilka faktorer behöver vi utveckla i fritidshemmet för att stärka kvaliteten?
 • Hur kan man skapa en lyckad rastverksamhet?
 • Lågaffektivt bemötande – hur kan man hantera och förebygga problemskapande beteenden?
 • Fritidshem som frivillig men pliktfylld verksamhet.

Dag 1, torsdag 10 oktober

Konferensens första dag genomförs i samarbete med Ann S. Pihlgren.

Fritidshemmets samtida uppdrag
Fritidshemmets uppdrag har förändrats genom de senaste årens reformer och uppdaterade styrdokument. Det innebär att fritidshemmets lärandeuppdrag har förtydligats och att planering och uppföljning av undervisningen på fritidshemmet hamnat i fokus. Välkommen till en heldag där ni tillsammans med Ann S. Pihlgren får fördjupa er i hur fritidshemmets samtida verksamhet och uppdrag kan tolkas.

10.15 Registrering med kaffe och smörgås

11.00 Skolporten hälsar välkommen

11.05 Fritidshemmet – en arena för lärande?
Fritidshemmet är i högre grad en arena för ett målstyrt lärande än tidigare och det innebär att dess roll i skolverksamheten också förändras.

 • Hur ska fritidshemmets lärandeuppdrag tolkas i teori och praktik?
 • Hur ser nuläget ut?
 • Hur går vi vidare?

12.00 Lunch med diskussioner

13.00 Undervisning i fritidshemmet – vad är det?
Undervisningsbegreppet har tidigare inte använts inom ramen för fritidshemmets styrning. Samtidigt poängterar läroplanens del 4 att fritidshemmet ska komplettera grundskola och förskoleklass. Det är en undervisning som bygger på delvis andra grunder.

 • Hur kan fritidshemmet bidra till elevers lärande?
 • Vad behövs för att skapa en kvalitativ och intressant undervisning på fritidshemmet?

14.30 Gruppdiskussioner och kaffe

15.15 Det samtida fritidshemmet  hur bygger vi det?
Det förändrade uppdraget ställer också krav på en förändrad praktik, inte minst nu när behörighet för att undervisa i fritidshem kommer att krävas för att kunna ansvara för fritidshemmets undervisning.

 • Vilka faktorer behöver vi utveckla i fritidshemmet för att stärka kvaliteten?
 • Sammanfattande diskussion.

Ann S. Pihlgren är fil.dr. i pedagogik och har bland annat arbetat med att ta fram de allmänna råden och den reviderade läroplansdelen för fritidshem för Skolverkets räkning. Hon arbetar även som lärarutbildare vid Stockholms universitet samt med skolutveckling i flera kommuner. Hon har tidigare erfarenhet som studierektor vid fritidspedagogutbildningen och som lärare, skolledare, förvaltningsledare, skolpolitiker och kvalitetsutvecklare inom svensk skola. Hon har skrivit ett flertal böcker, den senaste är Fritidshemmets mål och resultat.

16.00 Konferensens första dag avslutas

Dag 2, fredag 11 oktober

09.00 Lågaffektivt bemötande på fritidshemmet  att hantera och förebygga problemskapande beteenden

För en del elever är vardagen i skolan fylld av utmaningar och misslyckanden. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. Ibland stiger ilskan till en nivå där eleven förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser elever som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Hur bör du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen?

 • Frustration, ilska och självstyrning – hur hör det ihop?
 • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn
 • Att hantera utbrott och utagerande beteenden – vad du gör i varje steg?
 • Ett praktiskt arbetssätt för att utvärdera stressiga och kaotiska situationer för att de inte ska uppstå igen.

David Edfelt är leg psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till pedagogisk personal i såväl förskolor som skolor och fritids. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och har bland annat skrivit Utmaningar i förskolan, Hjärna i förskolan, Beteendeproblem i förskolan och är medförfattare till boken Lågaffektivt bemötande.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Kollaborativt lärande och variationsteori som stöd för undervisningen på fritidshemmet
På Oxledsskolans fritidshem i Partille arbetar lärarna med att utveckla en kollaborativ undervisning med variationsteori som stöd i planering, undervisning och analys. På föreläsningen får ni ta del av erfarenheter och exempel från deras arbete - både utifrån ett lärarperspektiv och ett skolledarperspektiv.

 • Hur kan vi jobba med kollaborativ undervisningsutveckling på fritidshemmet med beprövad erfarenhet som vilar på vetenskaplig grund?
 • Hur kan vi använda variationsteorin som verktyg för att planera, utvärdera och analysera vår undervisning och se vad som är möjligt att lära i genomförd undervisning?
 • Vad ser vi för effekter på ämnesdidaktiskt kollegium för lärare i fritidshem samt för skolledare?

Maria Bergqvist är är utbildad Ma/No-lärare för årskurs 1-7 och verksam som förstelärare. Sofia Kinell-Jerpenberg har tidigare arbetat som lärare i fritidshem och arbetar idag som skolledare. De arbetar båda med undervisningsutveckling på såväl grundskola som fritidshem och har flera års erfarenhet av arbete med variationsteorin som stöd i och analys av undervisning.

12.00 Lunch

13.00 Ett måste för alla? Fritidshem som frivillig men pliktfylld verksamhet
Fritidshemmet är än så länge en frivillig del av utbildningssystemet. Det är inte obligatoriskt för barnen att närvara, det finns inte heller några kunskapskrav att uppnå, men verksamheten tycks i hög grad ändå vara pliktfylld. Statliga utbildnings- och fostransambitioner blir allt mer närvarande samtidigt som idén om demokratiskt medbestämmande är djupt förankrad i fritidshemspedagogiken.

Ta del av en föreläsning som problematiserar dilemmat kring hur fritidshemspersonal är ålagda att bedriva en skollagsreglerad utbildning i form av målstyrd undervisning med planerade aktiviteter som tydligt relaterar till specifika läroplansmål. Samtidigt som fritidshemmets uppdrag kretsar kring att erbjuda en meningsfull fritid som utgår från barnens intressen och initiativ.

 • Hur iscensätts detta i nationell utbildningspolitik? Exemplet Skolverket.
 • Hur hanteras detta i statlig granskning och kontroll? Exemplet Skolinspektionen.
 • Hur realiseras detta i lokalt genomförande? Exemplet fritidshemsråd.
 • Hur dokumenteras detta i professionell praktik? Exemplet systematiskt kvalitetsarbete.

Linnéa Holmberg är utbildad lärare samt doktor i barn- och ungdomsvetenskap. Våren 2018 disputerade hon med en avhandling om styrning av och i fritidshem. Hon är idag verksam som lektor och postdoktor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och undervisar i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt forskar om fritidshem och förskola.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Roligare raster – en viktig del i skolans trygghets- och hälsofrämjande arbete
Under de senaste åren har Visättraskolan gått från att ha varit en skola med dåligt rykte och svaga resultat till att bli en skola som både elever och vårdnadshavare söker sig till. En viktig del i skolans framgång är en prioriterad elevhälsa där deras rastverksamhet #roligareraster –är en hörnsten.

Ta del av hur skolan har arbetat med att skapa #roligareraster för eleverna och få konkreta tips på hur man kan lägga upp en lyckad rastverksamhet.

 • Vilka förutsättningar krävs för en lyckad rastverksamhet?
 • Hur kan rastverksamheten bli en viktig del av skolans elevhälsoarbete och systematiska kvalitetsarbete?
 • Synliggöra verksamheten - varför är det viktigt?
 • Konkreta exempel på aktiviteter.

Erik Hall är biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och Tikki Stanic är trygghetsansvarig/kurator och ansvarig för skolans rastverksamhet #roligareraster. Båda är verksamma på Visättraskolan i Huddinge kommun.

15.30 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
10-11 oktober 2019
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som är fritidspedagog, lärare i fritidshem och skolledare.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen.

Pris
Boka senast 12 september: 3 795 kr exkl. moms
Ordinarie pris från 13 september: 4 995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se