SO i fokus

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Göteborg, Hotell Scandic Crown
28-29 jan 2020
09:30-14:00
3.495 kr

Pris
Pris t.o.m. 20 oktober 2019: 3 495 kr exkl. moms
Pris mellan 21 oktober-31 december 2019: 3 795 kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 januari 2020: 4 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Mikael Bruér, Malmö universitet
Jenny Berglund, Stockholms universitet
Thomas Nygren, Uppsala universitet
Torbjörn Lindmark, Umeå universitet
Annalotta Dessen Jankell, Stockholms universitet och Globala gymnasiet
Maria Wiman, Skapaskolan

Konferensen berör bland annat:

 • Hur kan du utveckla din prov- och bedömningspraktik i SO-ämnena?
 • Historiebruk - från ord till handling!
 • Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen - möjligheter och utmaningar.
 • Låt eleverna upptäcka och undersöka världen i geografin.
 • Interkulturellt förhållningssätt i religionskunskapsundervisningen.
 • Digital källkritik - vad innebär det i undervisningen?
 • Så skapar du motivation hos eleverna!

Dag 1, tisdag 28 januari

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Provkonstruktion och bedömning i SO-ämnena
Ett prov kan vara en möjlighet eller ett hinder. För en elev kan ett bra eller dåligt konstruerat prov vara skillnaden mellan möjligheten att få visa sina kunskaper eller att inte få göra det. Trots att prov är en stor del av lärarens yrkesvardag konstrueras de sällan utifrån vetenskapliga principer av konstruktion eller analys, än mer sällan hanteras frågan om hur proven kan utvecklas och förbättras.

 • Aktuell forskning om provkonstruktion och provanalys.
 • Hur kan du som SO-lärare utveckla din prov- och bedömningspraktik för att både konstruera bättre och mer effektiva prov som testar de olika sidorna av ämnenas innehåll.

Mikael Bruér är universitetsadjunkt vid Malmö universitet samt föreläsare och författare. Han har tidigare arbetat länge som högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Historiebruk från ord till handling
Ibland behandlas historia som om det bara handlar om dåtiden. Men det finns kopplingar till historien i allt från gatunamn till populärkultur. Historia används, medvetet och omedvetet, i många olika sammanhang och för många olika syften. Sedan 2011 har studiet om hur och varför historia används –historiebruk – varit en del av historieundervisningen i svensk skola.

Den här föreläsningen behandlar ämnet historiebruk utifrån ett klassrumsperspektiv och den praktiska undervisningen. Utgångspunkten tas i historieteori och landar i historiepraktik.

 • Hur kan man arbeta med historiebruk - vilka vägar är framkomliga?
 • Hur kan du som lärare göra för att eleverna inte bara ska lära om historia utan också lära av historia.

Mikael Bruér fortsätter 

12.30 Lunch

13.30 Interkulturellt förhållningssätt i religionskunskapsundervisningen 
I vår samtid är religion en globalt aktuell fråga, och Sveriges religiösa mångfald har aldrig varit större än den är idag. Samtidigt anses Sverige vara ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Denna situation ställer oss inför utmaningar där just religionsdidaktisk kompetens blir allt viktigare.

Religionsdidaktik inbegriper såväl studiet av religion i sammanhang som rör undervisning och lärande, liksom förmågan att på ett reflekterat sätt göra undervisningsval utifrån etiska, erfarenhetsbaserade och vetenskapligt förankrade bevekelsegrunder.

Ta del av en föreläsning som fokuserar på vad ett interkulturellt förhållningssätt i religionskunskapsundervisningen kan innebära –med utgångspunkt i undervisning om islam.

Jenny Berglund är professor i religionsdidaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot olika former av religionsundervisning, speciellt islamundervisning.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Digital källkritik – vad innebär det i undervisningen?
Den senaste forskningen visar att det finns svårigheter bland unga och vuxna att skilja på avsändare i vanliga dagstidningar, jämföra en hårt vinklad nyhet med en saklig rapportering, och svårigheter när det gäller att skilja på vetenskapliga bevis och pseudovetenskap. Under föreläsningen presenteras den senaste forskningen kring elevers nyhetsflöden och en färsk studie om elevers digitala källkritik.

 • På vilket sätt kan analoga och digitala material och metoder stödja och utmana elever att tänka kritiskt och se nya perspektiv utifrån aktuell forskning?
 • Exempel på konstruktiva sätt att stimulera digital källkritik i undervisningen.

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Uppsala universitet. Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, historiografi, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Hans aktuella forskningsprojekt undersöker elevers läskunnighet i nya medier, globalt medborgarskap i nio länder och kritiskt tänkande över ämnesgränser. Han har skrivit boken Fakta, fejk och fiktion (Natur och Kultur).

16.00 Konferensens första dag avslutas

Dag 2, onsdag 29 januari

09.30 Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen - möjligheter och utmaningar
Vissa frågor är omstridda i samhället och laddade i klassrummet. Vi har ofta olika uppfattningar om dessa frågors orsaker och hur problemen ska lösas. En forskargrupp vid Umeå universitet är intresserade av om och hur lärare i samhällsorienterande ämnen i årskurserna 7-9 hanterar kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen. I den här föreläsningen presenteras användbara resultat från två delstudier där några av nedanstående områden tas upp:

 • Vilka möjligheter och utmaningar finns det med dessa frågor i undervisningen?
 • Vilket förhållningssätt har lärarna till dessa frågor i undervisningen?
 • Vilka undervisningsstrategier använder sig lärarna av?
 • Vilken funktion kan dessa frågor bidra med i undervisningen?

Torbjörn Lindmark är ämnesdidaktiker i samhällskunskap, universitetslektor och pedagogisk ledare vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet. Han är även legitimerad lärare och utnämnd till excellent lärare vid Umeå universitet.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Att göra geografi - låt eleverna upptäcka och undersöka världen
Geografi är ett praktiskt och kreativt ämne. Den här föreläsningen ger dig didaktiska verktyg i form av tankeredskap och konkreta tips på hur du kan utforma din undervisning utifrån ett ”doing geography-perspektiv” som bjuder in eleverna att upptäcka och undersöka världen. Från mysterier och spår i närområdet till systemtänkande.

Lotta Dessen Jankell är förstelärare på gymnasiet och undervisar i geografi, biologi och naturkunskap. Hon är även doktorand inom geografididaktik på Stockholms universitet.

12.00 Lunch

13.00 Värdeskapande lärande - så skapar du motivation hos eleverna!
Med verkliga mottagare utanför skolan, ett inkluderande förhållningssätt och massor av jäklar anamma kan du som lärare skapa ett fördjupat lärande där eleverna blir aktörer och världsmedborgare. Genom värdeskapande pedagogik kommer engagemanget, mediakunnigheten och det källkritiska förhållningssättet av bara farten!

Föreläsningen blandar forskning med konkreta undervisningsexempel och visar på hur du som lärare med små hjälpmedel kan skapa motivation som spiller över och ger ringar på vattnet. Här får vi inte bara svar på frågan hur utan också för vem.

Maria Wiman är lärare i svenska och SO på Skapaskolan i Huddinge och prisbelönt för sitt arbete med att koppla samman undervisningen med verkliga mottagare i form av personer eller företag. I maj 2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

14.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
28-29 januari 2020
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

För vem?
Konferensen passar dig som undervisar i SO-ämnena i årskurs 6-9.

Vägbeskrivning
Scandic Crown ligger 200 m från Göteborgs centralstation.

Pris
Pris t.o.m. 20 oktober 2019: 3 495 kr exkl. moms
Pris mellan 21 oktober-31 december 2019: 3 795 kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 januari 2020: 4 995 kr exkl. moms

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se