Svenska som andraspråk

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Malmö, Malmö Börshus
8-9 sep 2020
09:00-15:30
4.995 kr

Pris 1 jan - 3o juni 2020: 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris fr.o.m. 1 juli 2020: 4 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Hülya Basaran, författare och projektledare
Rickard Jonsson, professor
Qarin Franker, universitetslektor
Elisabeth Zetterholm, docent
Laid Bouakaz, universitetslektor
Maria Wiksten, författare och projektledare
Pär Sahlin, leg. lärare och författare
Monika Lindvall, leg. lärare och projektledare


Konferensen berör:

 • Tematiskt arbete med språkutveckling i fokus.
 • Språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser.
 • ”Ortensvenska” – fördomar och funktioner gällande ungdomars språkanvändning i flerspråkiga, urbana miljöer.
 • Grundläggande litteracitet för ungdomar som saknar eller har kort formell utbildning.
 • Uttalsundervisning i svenska som andraspråk – övningar och klassrumsnära exempel att använda i din undervisning.
 • Framgångsfaktorer i skolan för nyanlända ungdomar – vad leder egentligen till skolframgång och inkludering?
 • Lässtrategier i svenska som andraspråk – så kan du stötta dina elevers läsförståelse.
 • Kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen – en särskilt användbar metod i svenska som andraspråk.

Tisdag 8 september

08.20 Registrering med kaffe och smörgås 

9.00 Arbeta tematiskt med språkutveckling i fokus 

Språket är vårt främsta redskap för att lära, och nyanlända elever behöver både lära sig svenska och lära sig på svenska i alla ämnen. Genom att arbeta tematiskt och ämnesövergripande kan du och dina kollegor utveckla elevernas språk samtidigt som de fördjupar sina ämneskunskaper. Ta del av en föreläsning som beskriver ett tematiskt arbete om jämlikhet och relationer, där innehållet bygger på det centrala innehållet i svenska som andraspråk, samhällskunskap, historia, biologi, bild och i åk 4-6 och 7-9.

Monica Lindvall är lärare i svenska som andraspråk och medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever och att leda kompetensutveckling för verksamma ämneslärare och skolledare.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Språkutvecklande arbetssätt med digitala nycklar
Vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle där digitala verktyg och medier, internet och smarta telefoner har blivit en naturlig del av vår vardag. Detta syns även i de skrivningar som tillkom i skolans styrdokument i juli 2018, där syftet är att bidra till att barn och elever utvecklar digital kompetens. I föreläsningen ges exempel på hur digitala resurser kan användas för att främja flerspråkiga eleversspråk- och kunskapsutveckling.

Hülya Basaran arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, med uppdrag att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande. Hülya tilldelades Guldäpplejuryns särskilda pris 2016, för att ha förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar.

12.00 Lunch

13.00 ”Ortensvenska” – fördomar och funktioner
Ungdomars språkanvändning i flerspråkiga urbana miljöer har diskuterats flitigt i såväl klassrum som medier under de senaste trettio åren. Föreläsningen beskriver debatten kring den språkliga stil som kallats ”Rinkebysvenska”, "ortensvenska" eller ”förortsslang”. Föreläsningen ger exempel på stereotyper och fördomar som omger unga som talar förortsslang, men också på hur humorn i ungas språkanvändning både kan utmana stereotyper och slå fast den komiske ”andre”. 

Rickard Jonsson är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Genom etnografiska studier undersöker han maskulinitet, sexualitet och etnicitet i ungas vardagliga språkanvändning. Rickard är författare till böckerna Blatte betyder kompis och Värst i klassen.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Grundläggande litteracitet för ungdomar – så blir utvecklingen en kreativ och multimodal process
Elevgruppen i svenska som andraspråk är ofta komplex, där vissa elever saknar eller har mycket kort formell utbildning. Trots detta möter dessa elever samma krav och utmaningar som alla andra i dagens digitaliserade och informationstäta samhälle. Att komma till ett nytt land med nya miljöer innebär förväntningar på att snabbt kunna hantera texter av olika slag i vardagen och i skolan. Föreläsningen tar upp hur den grundläggande litteracitetsundervisningen, utifrån ett resursperspektiv, kan möta elevernas, skolans och samhällets krav och behov.  

 • Så stimulerar och stöttar du elevernas språk- och litteracitetsutveckling utifrån resursmodellen. 
 • Litteracitet genom fyra olika praktiker:betydelseskapande, kodknäckande, textanvändande och analyserande.
 • Betydelsen av att arbeta resursstärkande, kritiskt, multimodalt och digitalt redan från början.

Qarin Franker är universitetslektor vid institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet. Qarins forskningsinriktning är svenska som andraspråk, med fokus på sociolingvistiska och didaktiska aspekter på litteracitet och grundläggande språk- och litteracitetsundervisning i en flerspråkig kontext. 

16.00 Avslutning dag 1

Onsdag 9 september

09.00 Undervisning i svenskt uttal
Genom aktivt lyssnande kan du göra eleverna medvetna om de delar av uttalet som är av betydelse för att erövra ett funktionellt svenskt språk. Med ett nyfiket förhållningssätt till elevens tidigare språkkunskaper kan du hjälpa dem att uppmärksamma likheter och skillnader mellan språken. Främre rundade vokaler, konsonantkluster och prosodi är ibland en utmaning för elever som ska lära sig svenska. Ta del av övningar och klassrumsnära, praktiska exempel att använda i din uttalsundervisning.

Elisabeth Zetterholm är docent och lektor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Hon undervisar på lärarutbildningen och håller fortbildningskurser för verksamma lärare, framför allt inom uttalsundervisning i svenska som andraspråk. 

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Framgångsfaktorer i skolan för nyanlända ungdomar
Att komma som nyanländ tonåring till svenska skolan ställer höga krav, både på skolan och eleven. Målet är att eleven ska uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, men vilka faktorer leder egentligen till skolframgång och inkludering? Ta del av aktuell forskning gällande de villkor som påverkar nyanlända ungdomars möjligheter att lyckas

 • Så kan föräldrasamverkan bidra till förbättrade skolresultat.
 • Att organisera skolans mottagande - framgångsfaktorer och snedsteg att undvika.
 • Elevernas flerspråkighet - en resurs i klassrummet.

Laid Bouakaz är fil. dr i pedagogik vid Malmö universitet där han forskar om mångkulturella skolfrågor. Han har en bakgrund som språklärare och rektor.

12.00 Lunch

13.00 Lässtrategier – framgångsfaktorer och fallgropar
Vad gör egentligen skickliga läsare när de läser olika texttyper i olika ämnen? Ta del av en föreläsning som med utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt zoomar in på lässtrategier för att diskutera hur en undervisning som stöttar elevers läsförståelse kan se ut.

 • Vad säger forskningen om elevers läsförståelse kopplat till lässtrategier?
 • Vilka framgångsfaktorer och fallgropar bör du vara medveten om?
 • Vilka strategier fungerar för olika texttyper och i olika ämnen?

Maria Wiksten är medförfattare till böckerna Språkutvecklande SO-undervisning och Språkutvecklande NO-undervisning. Hon arbetar idag på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet där hon bland annat leder kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare i alla ämnen.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen
Att använda sig av den genrepedagogiska cirkelmodellen i skrivundervisningen är gynnsamt för alla elever, men har visat sig vara särskilt framgångsrikt för elever som lär sig svenska som andraspråk. Med utgångspunkt i cirkelmodellen får du tips på konkreta och kreativa metoder till din skrivundervisning. Metoderna fungerar för såväl yngre som äldre elever.

 • Hur får du eleverna att komma igång med sitt skrivande?
 • Hur får du dem att gestalta personer och miljöer i en spännande berättelse?
 • Hur gör du eleverna medvetna om olika texttypers uppbyggnad och språkliga stildrag så att de skriver rätt typ vid rätt tillfälle?
Pär Sahlin är lärare och författare. Han har skrivit läromedel för svenska som andraspråk och svenska, bland annat Fördel (åk 4-9), Skrivsuccé (åk 4-6), Fixa texten (åk 7-9) och Fixa svenskan (gy). Pär har även skrivit ett tiotal barn- och ungdomsböcker.

15.30 Konferensen avslutas 

Övrig information:

Datum & plats
8-9 september 2020, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska som andraspråk på grundskolan eller gymnasiet.

Vägbeskrivning
Malmö Börshus ligger granne med Malmö Centralstation.

För ytterligare vägbeskrivning, karta och kontaktuppgifter, vänligen besök www.malmoborshus.se

Pris

Boka senast den 31 december 2019
Betala 3 495 kr exkl. moms

Boka senast den 30 juni 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller från den 1 juli 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan

Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning

Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar

Frågor om programmet:

Nina Fahlén: 076 - 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se