Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
17-18 sep 2020
09:00-14:30
3.795 kr

Pris

Pris 1 jan-30 juni 2020: 3 795 kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 juli 2020: 4 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Anna Tebelius Bodin, pedagog och författare
Jens Dietrichson, fil.dr
Anna Aldenius Isaksson, specialpedagog
Daniel Sandin, leg. gymnasielärare och författare
Fredrik Zimmerman, universitetslektor
Ingmar Karlsson, fil.dr
Eva Pettersson, fil.dr
Kenth Hedevåg, NPF-pedagog

Konferensen berör: 

 • Studiemotivation – hur elever stimuleras att vilja tänka.
 • ”Läsklar” – en läsinlärningsmetod som gör skillnad för barn i riskgrupper.
 • Talrädsla – bakomliggande faktorer och framgångsrik stöttning.
 • Pluggkultur för alla - så får vi fler pojkar att lyckas i skolan.
 • Matematiksvårigheter – att skapa meningsfullhet och förståelse för lågpresterande elever.
 • Elever med särskild begåvning – så identifierar du och bemöter dem.
 • Elever med NPF-diagnoser – fördjupad kompetens och pedagogiska strategier.

Dag 1, torsdag 17 september

08.15 Registrering med kaffe och smörgås 

9.00 Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan?
Pojkar har under flera decennier presterat sämre än flickor i skolan, och betygsgapet ökar. Vad beror det på? Ta del av en föreläsning som ger en översikt av de olika fenomen som bidrar till detta likvärdighetsproblem, och få konkreta förslag på hur du kan få fler pojkar att lyckas. Föreläsningen innehåller

 • orsaker till varför pojkar presterar sämre i skolan
 • exempel på arbetssätt från skolor som lyckats vända trenden och skapa en pluggkultur hos pojkar
 • reflektioner från både pojkar och flickor som fått prova dessa nya arbetssätt.

Fredrik Zimmerman är forskare inom barn- och ungdomsvetenskap och verksam som universitetslektor på sektionen för förskollärar- och lärarutbildning vid Högskolan i Borås.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 ”Läsklar” – en läsinlärningsmetod för elever i riskgrupper
Trots att läsning är en grundläggande färdighet lämnar många elever grundskolan med stora brister i läsförståelse. Läsinlärningsmetoden ”Läsklar” är en tidig insats som riktar sig till elever med risk att hamna i lässvårigheter. Metoden genomförs i små grupper, bygger på multisensoriska inlärningsmetoder och fokuserar på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud och bokstäver. Föreläsningen tar upp

 • bakgrunden till metoden och hur den genomförs
 • exempel på hur skolor arbetar med metoden och vilka resurser som behövs
 • resultat från ett fältexperiment där metoden testats.

Anna Aldenius Isaksson är specialpedagog och har utvecklat ”Läsklar”. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn i riskgrupper. Jens Dietrichson är fil. dr och forskare på VIVE-The Danish Center for Social Science Research. Han forskar primärt om effekten av insatser i skola och förskola för barn i riskgrupper.

12.00 Lunch

13.00 Talrädsla – bakomliggande faktorer och framgångsrik stöttning
Dagens skola ställer höga krav på kommunikativa förmågor, men för många elever är talrädsla ett problem som hindrar dem från att visa sina kunskaper på bästa sätt. När eleven förväntas redovisa muntligt inför andra leder det till oro, ångest och undvikandestrategier. Ta del av en praktiknära föreläsning där talrädsla definieras och förklaras, och där du får konkreta förslag på hur du kan hjälpa och stötta de elever som inte tycker om att tala inför grupp.

Daniel Sandin är gymnasielärare på Katedralskolan i Lund och författare till boken Talrädsla i skolan – att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Studiemotivation - hur elever stimuleras att vilja tänka
Motivation är skört och kan betraktas som både lätt att upprätthålla och lätt att rasera. Det handlar om att undvika de största, men alltför vanligt förekommande misstagen. Det handlar också om att fokusera på de detaljer som gör skillnad. Lyckligtvis kan kunskaper om hjärnan bidra till att både elever och personal i skolan kan stärka tankar och beteenden som leder till högre studiemotivation.

 • Hur stimuleras elever att känna lust inför sitt skolarbete?
 • Vad gör belöningshormonet dopamin för motivationen att tänka och anstränga sig?
 • Varför krockar kortsiktig stimulans med långsiktig framgång?

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare. Hon utbildades vid Harvard University och har sedan dess gett över 700 föreläsningar om psykologin bakom hur vi lär. Med vetenskapligt fokus delar hon med sig av praktiska insikter som gör skillnad i vardagen. 

16.00 Avslutning dag 1

Dag 2, fredag 18 september

9.00 Orsaker bakom låga prestationer i matematik
I genomsnitt 10 procent av de svenska eleverna i årskurs 9 går ut grundskolan utan godkänt betyg i matematik. I en aktuell avhandling från Lunds universitet har elever och lärare på högstadiet givit sin syn på vad detta beror på, och de har inte riktigt samma uppfattning. Ta del av studiens resultat och lär dig mer om orsakerna bakom, och vägen ut ur, matematiksvårigheter. 

 • Vad anser elever, lärare samt svensk och internationell forskning att matematiksvårigheterna beror på?
 • Har alla elever som inte blir godkända i matematik dyskalkyli, eller finns det andra förklaringar?
 • Hur uppkommer matematikängslan, och hur kan vi förebygga och lindra den?
 • Hur skapar vi meningsfullhet och förståelse i matematiken?

Ingmar Karlsson är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning matematikdidaktik vid Lunds universitet. Han har en bakgrund som matematiklärare, lärarfortbildare och föreläsare i matematikdidaktik. Ingmar forskar om förklaringar till låga prestationer i matematik och disputerade i september 2019.

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 Elever med särskild begåvning – vilka är de och hur möter vi dem?
Elever med särskild begåvning förvånar och fascinerar ofta sin omgivning. Dessa barn och ungdomar är nyfikna och vetgiriga, men inte alltid ordentliga och duktiga. De är elever med olika styrkor och svagheter, möjligheter och utmaningar, och de behöver få ett individuellt, positivt och givande bemötande. Hur kan vi arbeta för att elever med särskild begåvning ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin potential? 

Eva Pettersson är prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola och fil.dr i matematik med didaktisk inriktning. Hennes forskning och författarskap rör främst studiesituationen för barn med särskilda förmågor inom matematik. Eva är koordinator och medförfattare till Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever, samt vetenskaplig expert vid Skolinspektionens kvalitetsgranskningar om undervisning för högpresterande elever. 

12.00 Lunch

13.00 En mall som stämmer bättre
Föreläsningen bygger vidare på innehållet i Kenth Hedevågs bok ”När mallen inte stämmer”, som fokuserar på de elever som inte riktigt följer skolans norm. Vissa har NPF-diagnoser, medan andra saknar diagnos men har stora svårigheter ändå. Du får fördjupad kompetens och pedagogiska strategier som du kan sprida till dina kollegor.

 • Relationspedagogik som en framgångsfaktor
 • Funktioner och förmågor som behövs för att klara kunskapskraven
 • Hur kan vi bättre förstå elever inom autismspektrat?
 • Att hantera utbrott och sammanbrott
 • Vad innebär egentligen inkludering? Är rättvist lika för alla?

Kenth Hedevåg har lång erfarenhet som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam inom BUP och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han är också författare till boken När mallen inte stämmer.

14.30 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats

17-18 september

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som är speciallärare eller specialpedagog på grundskolan, samt till annan skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

Vägbeskrivning
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Kommunikationer: Närmsta T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 20 min att promenera från T-centralen.

Vägbeskrivning och karta: 
www.naringslivetshus.se. 

Pris

Boka senast den 31 december 2019
Betala 3 495 kr exkl. moms

Boka senast den 3o juni 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller from den 1 juli 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan

Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning

Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi

Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser i Stockholm. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8

Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal - eller programändringar

Frågor om programmet:

Nina Fahlén 076-321 62 99 

nina.fahlen@skolporten.se