Specialpedagogik i förskolan

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Essinge konferenscenter
1-2 okt 2020
09:30-15:00
4.995 kr

Pris

Boka senast den 30 juni 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller fr.o.m. 1 juli 2020

På konferensen medverkar:

Carina Engström, leg. logoped
Maggie Dillner och Anna Löfgren, författare och handledare
Nelli Kalnak, leg. logoped och med.dr
Erik Rova, leg. psykolog
Madeleine Sjöman, fil.dr
Ann-Christina Kjeldsen, fil.dr
Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare
Maja Lindqvist, specialpedagog och författare

Konferensen berör:

 • Talängslan och selektiv mutism hos barn - så kan förskolan identifiera och stötta.
 • Speciella lekgrupper för barn som har svårigheter med lek och samspel.
 • VÄXA - ett stödmaterial för förskolan.
 • Språkstörning hos barn i förskoleåldern.
 • Barn utan diagnos som utmanar - vilken typ av stöd får de?
 • Systematisk språklek i förskolan för att förebygga läs- och skrivsvårigheter.
 • Kollegialt lärande – att handleda i förskolans värld.
 • Konstruktiva redskap för svåra föräldrasamtal.

Dag 1, torsdag 1 oktober

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

9.25 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Språkstörning hos barn i förskoleåldern – vad det är och möjliga orsaker
Barn utvecklar sitt språk i olika takt. När barns språkförmåga är tydligt nedsatt i jämförelse med jämnåriga kan språkstörning vara en förklaring. Ta del av en inledande föreläsning om vad språkstörning är och dess orsaker.

 • Vad är språkstörning hos barn? Hur kan vi identifiera en språkstörning?
 • Hur diagnostiseras språkstörning?
 • Vilka förklaringar finns det till språkstörning?
 • Hur utvecklas språkstörning över tid och vilka konsekvenser för det med sig?

Nelli Kalnak är leg. logoped och forskare vid Lunds universitet och Karolinska Institutet. Hon disputerade vid Karolinska Institutet med avhandlingen Family history, clinical marker and reading skills in children with Specific Language Impairment.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Talängslan och selektiv mutism hos barn
I varje barngrupp finns barn som inte är lika pratsamma som andra, men vad är det för skillnad mellan vanlig blyghet och problematisk talängslan? Föreläsningen hjälper dig att definiera selektiv mutism och bli observant på riskfaktorer, samt utvecklar din förmåga att identifiera och stötta dessa barn i förskolans talsituationer.

 • Hur skiljer du selektiv mutism från autism?
 • Vad kan förskolan göra för att förebygga talängslan?
 • Vilka strategier kan hjälpa ett barn som inte talar i förskolan?
 • Hur kan förskolans pedagoger samverka med logoped och psykolog?

Carina Engström är leg. logoped med lång erfarenhet av att behandla olika typer av kommunikationssvårigheter hos barn och ungdomar, med särskilt fokus på selektiv mutism. Hon handleder logopedstudenter och håller utbildningar om selektiv mutism för vårdgivare, skola och förskola. Carina har även skrivit boken Pratlust och talängslan.

12.30 Lunch

13.30-15.00 Speciella lekgrupper – för alla barns rätt att leka
På förskolan finns många barn som har stora utmaningar inom lek och samspel. Utifrån det behovet utvecklades Speciella lekgrupper, ett strukturerat och metodiskt sätt att arbeta med delaktighet, lek och samspel. Arbetssättet kan vara förskolans komplement till habiliteringens insatser för exempelvis barn med autism. Lekgrupperna fungerar också för barn som har svårt med lek och samspel av andra orsaker.

 • Hur kan vi förstå alla barns lek?
 • Hur kan förskolan jobba med delaktighet, lek och samspel?
 • Hur kan vi säkerställa inkludering för alla barn på förskolan?
 • Hur kan personalen på förskolan utveckla sitt arbete med lek och samspel?

Maggie Dillner och Anna Löfgren driver verksamheten Speciella sedan tio år. De föreläser, utbildar och handleder kring barn med autism, främst genom att utbilda specialpedagoger att bli handledare i Speciella lekgrupper. De har också skrivit boken Rätt att leka.

15.00 Eftermiddagskaffe

15.30-16.30 VÄXA – ett stödmaterial för förskolan
I förskolan uppstår ibland problemsituationer som behöver lösas, och allra helst förebyggas. VÄXA är ett stödmaterial som syftar till att skapa en inkluderande förskolemiljö och fungerar som en ledstång i förskolans vardag, via kartläggning och diskussionsunderlag till förebyggande insatser och åtgärder. VÄXA har tagits fram av en arbetsgrupp i Örnsköldsviks kommun bestående av rektorer, kvalitetsledare för förskolan, specialpedagoger och förskollärare tillsammans med psykologen Erik Rova. Ta del av materialets bakgrund och teoretiska bas samt tydliga exempel på hur VÄXA kan användas.

 • Hur kan vi bli mer systematiska i vårt arbete med problemsituationer?
 • På vilket sätt kan vi få till en problembeskrivning som leder framåt och skapar kreativitet?
 • Kan vi involvera barnen i problemlösning?
 • Hur kan vi bidra till konstruktiva och kreativa diskussioner i arbetslagen?

Erik Rova är leg. psykolog och arbetar med handledning och utbildning på förskolor och skolor. Han var handledare till Örnsköldsviks kommuns VÄXA-material för förskolan och medskapare till Umeå kommuns LEVLA-material för skolan och har stor erfarenhet av att utveckla verksamheter och implementera systematiskt arbetssätt. Erik är också medförfattare till uppskattade böcker om lågaffektivt bemötande.

16.30 Avslutning dag 1

Dag 2, fredag 2 oktober

09.00 Barn som utmanar i förskolan
Även om de flesta barn i förskolan inte har någon formell diagnos finns en relativt stor grupp som ändå är i behov av särskilt stöd. Dessa barn uppvisar beteendesvårigheter som ofta är en utmaning i förskolan, där majoriteten inte får tillräckligt stöd för att vara delaktiga och engagerade i verksamhetens vardag. Föreläsningen ger dig kunskap om vilka faktorer som har betydelse för engagemang, lärande och utveckling hos de så kallade ”gråzonsbarnen”.

 • Hur kan de enskilda barnens behov identifieras genom systematiska observationer?
 • Vilken ömsesidig påverkan finns mellan barnets beteende, personalens lyhördhet och samspelet inom barngruppen?
 • Hur kan stödinsatser planeras och utvärderas?

Madeleine Sjöman är fil.dr i specialpedagogik vid Jönköping University och medlem i forskningsmiljön CHILD. Hon har även lång erfarenhet som lärare och specialpedagog i de tidigare skolåren.

10.00 Förmiddagskaffe med smörgås

10.30 Språklek före läsning enligt Bornholmsmodellen
En betydande grupp ungdomar lämnar grundskolan utan tillfredställande läsförmåga, vilket kan innebära både social och samhällelig utslagning. I ett tioårigt forskningsprojekt på Åland följdes ett antal elever, som bedömdes vara i riskzonen för brister i en framtida funktionell läsförmåga, från förskola till årskurs nio. Syftet var att se om systematisk språklek enligt Bornholmsmodellen i förskolan kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Ta del av studiens intressanta resultat!

 • Vad är Bornholmsmodellen och vilken plats har den i internationell forskning?
 • På vilket sätt är resultaten av studien överraskande?
 • Hur kan resultaten implementeras och tillämpas i förskolan?

Ann-Christina Kjeldsen har en magister- och licentiatexamen i pedagogik och har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog. Hon är även fil.dr i logopedi efter att 2019 ha disputerat vid Åbo Akademi.

11.30 Lunch

12.30 Att hantera svåra föräldrasamtal
I läroplanen för förskolan betonas att personalen ska ”ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen”. Det är viktigt för barnet att samarbetet med hemmet fungerar bra, men ibland kan denna relation sättas på prov.

 • Hur kommunicerar du med en förälder som ställer orimliga krav och som har svårt att ta emot och förstå dina svar?
 • Vilka strategier finns för att lugna ett sådant påstridigt beteende?
 • Hur dämpar du förälderns oro?
 • Hur tar du hand om dig själv?

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och författare till böckerna Möta människor med rättshaveristiskt beteende, Handbok för yrkesverksamma samt Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken.

13.30 Eftermiddagskaffe

14.00 Att handleda i förskolan
En viktig del av specialpedagogens roll i förskolan är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare vid de utmaningar som uppstår i det pedagogiska arbetet. Genom din kompetens kan du hjälpa dina kollegor att utveckla arbetssätt som främjar lärande, men hur kan du strukturera dessa samtal så att teori och praktik möts? Föreläsningen ger dig verktyg att utveckla din handledarkompetens för att kunna bidra med professionalitet, utveckling och kvalitet i verksamheten.

Maja Lindqvist är leg. förskollärare och lärare, specialpedagog och handledare. Hon har lång erfarenhet av att leda utbildningar och skolutvecklingsfrågor samt att handleda yrkesverksamma skolledare och pedagoger. Maja är författare till böckerna Elevhälsoarbete för specialpedagoger – en handbok samt Kollegialt lärande – att handleda i skolans värld.

15.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
1-2 oktober 2020
Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar som specialpedagog, speciallärare, skolledare eller ingår i elevvårdsteam och möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Vägbeskrivning
Tvärbanan, med station Stora Essingen, stannar strax utanför ingången till Essinge konferenscenter. Tvärbanan går mellan T-bana Alvik och Sickla Udda med stationer som Liljeholmen, Globen, Gullmarsplan, pendeltågsstationen Årstaberg på vägen.

Pris

Boka senast den 30 juni 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller fr.o.m. 1 juli 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se