Användarnamn

Lösenord

Kurser
Nedan visas de grundutbildningar som Strukton erbjuder. Söker du andra utbildningar
som t.ex. periodisk fortbildning, klicka på ”Kursöversikt” för mer information.
Utbildningen ger en djupgående förståelse för vad risker är och hur du hanterar dem utifrån ISO 31000 Riskhantering – vägledning.

Affärsmässigt ledarskap som ges i form av tre separata dagar med gruppcoaching mellan tillfällena.

Kursen riktar sig i första hand till platschefer.

Kursen sträcker sig över 6 månader med tre heldagar

Datum meddelas senare
 

En översiktlig genomgång av OneNote

SL ställer stora krav på RÅA. Kursen utgår ifrån SSÄ SÄB-0466 och SSÄ INS-0487 vilka reglerar RÅA:s arbete i SL:s anläggningar.
Kursen kommer även att ta upp samarbetet mellan Råa och Utredarjouren.
För er som arbetat en tid i Navision och vill lära er lite mer kring inköpsorder och leverantörsfakturor.

Under 2018 har Strukton haft ett stort fokus på minska och utbilda kring våra övertidstimmar. Vi är nu på upploppet av detta och vi ser att det blir tuffare att nå målen desto längre in på året vi kommer.

Detta initiativ är initierat av Struktons ledningsgrupp och ett bolagsövergripande mål 2018.

En utbildning som under två timmar skapar skapa goda förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och hjälpa till att förebygga exempelvis arbetsrelaterade belastningsskador.

Säkerhet och hantering av röjsåg

En distanskurs som effektivt ger dig verktyg för att lyckas bättre i medarbetarsamtalet

Dag 2 är uppdelad i två grupper:

Grupp 2A kl 12:30 14:30

Grupp 2B kl 14:30-16:30

SL MOPS utbildning är ett krav för att få framföra spårgående arbetsredskap i SL:s spåranläggningar.

Utbildningstillfällen kommer inom kort!

Ekonomimodell, Årshjul, Prognoser/SVA, Nyckeltal, Likviditet

Rapporter i Navision, Ekonomiska nyckeltal och begrepp.

 

En distanskurs med 3 träffar på 2 timmar per gång där bland annat du får lära dig om kommunikationskanaler och hur man håller möten på distans.

Dag 2 är uppdelad i två grupper:

Grupp 1A kl 08:00-10:00

Grupp 1B kl 10:00-12:00

Grundläggande ekonomi och förstå ekonomi på en grundläggande nivå i företaget. Ex varför ska man kontera en inköpsfaktura i tid och på rätt kst, varför ska man kontera kundfakturor löpande och inte boka som uppl intäkt etc.

 Kursen ”Affärsdrivna möten” syftar till att öka deltagarnas förmåga att hantera kundrelationen och samtidigt driva en så bra affär som möjligt för Strukton. Ofta blir det antingen eller. I kursen får deltagarna bättre förståelse för hur man lättare kan skapa en win-win situation till kunden.
Kursen vänder sig till chefer med underställd personal och är en praktisk förberedelse i att hålla svåra samtal.
En distanskurs med 3 träffar på 2 timmar per gång där bland annat du får lära dig om kommunikationskanaler och hur man håller möten på distans.

Dag 2 är uppdelad i två grupper:

Grupp 2A kl 12:30-14:30

Grupp 2B kl 14:30-16:30


Kursen vänder sig till chefer med underställd personal och är en praktisk förberedelse i att hålla svåra samtal.
En kurs om hur man hanterar konflikter, både de man själv är inblandad i och de som sker i arbetsgruppen
En distanskurs som effektivt ger dig verktyg för att lyckas bättre i medarbetarsamtalet

Dag 2 är uppdelad i två grupper:

Grupp 1A kl 08:00-10:00

Grupp 1B kl 10:00-12:00

Kursen leder till en behörighet som Tillsyningsman A-skydd och vägvakt vid plankorsning på anläggning i Trafikeringssystem R på Trafikverkets anläggningar.

Deltagarna kommer att inledningsvis få en allmän orientering om broar och förregling

samt genomgång av hur kraftanläggningen fungerar vid såväl normal kraft som vid reservkraft.

 

 

En kurs om hur man hanterar konflikter, både de man själv är inblandad i och de som sker i arbetsgruppen
En kurs för alla tjänstemän som tycker att tiden inte räcker till.

Denna utbildning är ett krav för alla som ska arbeta inom SLs spåranläggningar.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING Klicka på länken:  SL Periodisk fortbildning Spår- och tunnelbehörighet Kat 19

All verksamhet på spåren präglas av höga säkerhetskrav. Det innebär att all personal som ska vistas i eller i närheten av spår måste uppfylla vissa hälsokrav samt genomgå en grundutbildning i Spår- och tunnelbehörighet, kategori 19.

VIKTIG INFORMATION! Använd SL:s blanketter för hälsodeklaration och alkohol- och drogtest!

Räkna med att läkarutlåtande och svar på alkohol- och drogtest tar cirka 2 veckor att få. Dessa måste vara oss tillhanda 7 dagar innan kursstart och får inte vara äldre än 6 månader!

Information om läkarutlåtande se under rubrik förkunskaper.

  

 

Grundutbildningen vänder sig till personer som ska arbeta i säkerhetstjänst med att tågvarna personal i tunnelbanans spårmiljö.

Information om läkarutlåtande se under rubrik förkunskaper.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING Klicka på länken:  SL Periodisk fortbildning Tågvarnare Tunnelbana Kat 16 

Grundutbildningen vänder sig till personer som ska ansvara för arbete i säkerhetszonen eller i farlig närhet till spår. 

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING Klicka på länken:  SL Periodisk fortbildning Tillsyningsman Tunnelbana Kat 15


 

En utbildning för personer som ska arbeta i säkerhetstjänst med att tågvarna personal i Roslagsbanans spårmiljö.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING Klicka på länken:  SL Periodisk fortbildning Tågvarnare Roslagsbanan Kat 36

Utbildningen vänder sig till personer som ska ansvara för arbete i säkerhetszonen eller i farlig närhet till spår.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING Klicka på länken:  SL Periodisk fortbildning Tillsyningsman Roslagsbanan Kat 35

Utbildningen vänder sig till personer som ska ha det övergripande ansvaret för arbeten som utförs på en spårdisposition.
Utbildningen vänder sig till personer som ska ha det övergripande ansvaret för arbeten som utförs på en spårdisposition.
Utbildningen vänder sig till personer som ska bli Arbetstågsförare inom tunnelbanan.
Utbildningen vänder sig till personer som ska bli Arbetstågsförare på Roslagsbanan.
Arbete i eller nära spår ska alltid Skydds- och Säkerhetsplaneras. Utbildningen vänder sig till personer som ska SoS-planera arbeten.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING sök tillfälle under "Kursöversikt" längst upp på sidan.
Arbete i eller nära spår ska alltid Skydds- och Säkerhetsplaneras. Utbildningen vänder sig till personer som ska SoS-planera arbeten.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING sök tillfälle under "Kursöversikt" längst upp på sidan.
Denna elsäkerhetsutbildning ger kunskap om arbete utan, nära, och med spänning samt identifiera riskkällor och förhindra tillbud och el-olyckor, utifrån SLLs El-säkerhetsanvisningar för arbete på kontakt- och strömskeneanläggningar. Kursen tar även upp de delar av arbetsmiljö och ellagstiftning som berör de förhållande som avser SLLs tågdrift.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Kursen vänder sig till dem som behöver ha kännedom om el och/eller planerar elarbeten.

Grundutbildningen vänder sig till personer som ska arbeta i säkerhetstjänst med att tågvarna personal i SLs spårvägar.

Information om läkarutlåtande se under rubrik förkunskaper.

Gäller det PERIODISK FORTBILDNING Klicka på länken:  SL Periodisk fortbildning Tågvarnare Spårväg Kat 26 

 

SISÄ-kontrollant är till för dig som vill få en behörighet som SL SISÄ-kontrollant. 
Personer som på egen hand ska vistas i trafikerat spår och inom spårområde.

Gäller det företagsanpassade kurser så sker dessa enligt överenskommelse, skicka ett e-mail till utbildning@strukton.se.
Personer som ska ansvara för aktiviteter/arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.
Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, L-, E-, S-skydd eller vägvakt på Trafikverkets spåranläggningar

Utbildningen riktar sig till de personer som skall arbeta som skydd- och säkerhetsplanerare.

En utbildning för dig som ska planera och riskbedöma arbeten för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Förkunskapskrav: Tillsyningsman
Personer som ska tjänstgöra som huvudtillsyningsman.              
Personer som ska vara tillsyningsman vid växling och spärrfärd
Grundkurs för personal som ska jobba med spårunderhåll och nybyggnation på Trafikverket, SL och övriga spåranläggningar.
Personal som kan utses till elsäkerhetsledare för spårarbete.     
Den som ska tjänstgöra som elsäkerhetsledare för klen- och lågspänningsanläggningar.                

Personal som ska tjänstgöra som elsäkerhets- och/eller kopplingsledare för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.                

Personal som skall arbeta med byggnation, underhåll och felavhjälpning på ställverk modell Cst.
Utbildningen riktar sig till de personer som skall manövrera tunga spårgående arbetsredskap i Trafikverkets spåranläggning, (TSA).

Utbildningen är uppdelad i:


Teori och övning

Fordonsteori och praktik

Examination
Utbildningen ger behörighet inom ett av nedan uppräknade Tri föreskrifter:

  • Tri Tub
  • Tri Spv
  • Tri Jvg


Kursen vänder sig till personer som på egen hand eller under utredares ledning ska samla in fakta i samband med tillbud och olyckor.

Person i arbetsledande ställning som ska genomföra planering av och övergripande arbetsleda kontaktledningsarbeten.

Personal som ska tjänstgöra som elsäkerhets- och/eller kopplingsledare för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspänningsanläggningar.                

Kursen omfattar hur Heta arbeten på tillfällig arbetsplats i spårmiljö ska genomföras brandsäkert.
Att ge grundläggande kunskaper i hjärtlungräddning för personal som arbetar med/nära elektricitet.
För alla som arbetar på eller intill väg samt för arbetsledare och platschefer som kan komma att planera arbeten på/intill väg.
För alla som arbetar på eller intill väg samt för arbetsledare och platschefer som kan komma att planera arbeten på/intill väg.
Elsäkerhetsverket kräver att alla elinstallatörer har ett system för kontroll innan idrifttagning. Det är den behörige installatören som har ansvaret för att kontrollerna utförs korrekt.

Enligt Arbetsmiljöverket får en lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Den gäller för såväl den som hanterar och genomför lyften med, tex, travers, mobilkran, tornkran eller annan lyftanordning som för den som agerar lastkopplare och signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar, oberoende av vilken typ av last det är.

Arbetsmiljöverket kräver att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. Denna grundkurs går bl.a. igenom arbetsmiljölagstiftning, riskanalyser och arbetsmiljöplaner.

Arbete med spänning i kopplingsutrustning enligt isolerhandskmetoden, lågspänning <1000V.

En utbildning som går igenom miljökrav, arbetssätt och förutsättningar utifrån miljöplan/projektplan för den specifika entreprenaden.

Att framföra ett fordon i spårmiljö är en oerhört ansvarsfull syssla. För att bli en duktig förare krävs både utbildning och erfarenhet.

Därför är instruktörens roll, som bidrar med både utbildning och erfarenhet, av största betydelse för både säkerhet och arbetsmiljö.
Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade teknikkunskaper inom ämnesområdet spårteknik.
Få grundläggande arbetsmiljökunskaper och förståelse för hur arbetsmiljöfrågor bör fungera – i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda.
Kursen kommer att ha lite olika starttider.
Dag I klockan 10.00-16.00
Dag II klockan 08.00-16.00
Dag III Klockan 08.00-15.00

 

En kurs för dig som är chef och har gått BAM som grundutbildning. Du kanske är ny i din roll eller det var kanske länge sedan du gick BAM. Den här utbildningen ger dig kunskaper du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön och leva upp till ditt ansvar i arbetsmiljöarbetet.

 
Kursen vänder sig till blivande ibruktagandeledare. Personer med ansvar för ibruktagandebesiktning. Inriktning mot de teoretiska delarna av säkerhetsbesiktningsutbildningen samt stor vikt vid hur dokumentation skall upprättas.
Introduktionsutbildningen vänder sig i första hand till dig som är nyanställd vid Strukton Rail och i huvudsak är verksam i inom UH 2012. Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss, att du lättare ska få klart för dig vilka förväntningar och krav som ställs på dig och att du lättare ska komma in i din arbetsgrupp.

Den här kursen ger grundläggande kunskaper i Navision för den som inte tidigare har arbetat i programmet på Strukton Rail.

Kursen vänder sig till arbetsledare som vill få mer kunskap om projektledning. Efter utbildningen kan deltagarna planera, leda och utvärdera ett projekt. De har fått kunskap om hur projektets faser ser ut generellt samt för olika typprojekt som är vanliga i Strukton.
Utbildningen riktar sig till dig som vill bli eller är projektledare samt ledare i förändringsprocesser. Efter utbildningen kan deltagarna planera, leda och utvärdera ett projekt. De har fått kunskap om hur projektets faser ser ut generellt samt för olika typprojekt som är vanligt förekommande i Strukton.
Steg två i Struktons ledarskapsprogram där vi fokuserar på mer affärsmässigt ledarskap.
Kurs för chefer och ledare i krishantering
En kurs om missbruk och vad man som chef och kollega ska göra när man misstänker och varför man ska agera.

Utbildning i reglerna skrivna i byggbranschens standardavtal AB 04/ABT 06. Därtill rymmer kursen information om hanteringen av ÄTA-arbeten och hur entreprenören/beställaren agera under och efter besiktning.

Utbildningen tar bland annat upp exempel på tillämpningar i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF) och reder ut begreppen offentlighet och sekretess.

Kursen behandlar även moment som avtalsspärr, överprövning och skadestånd. Dessutom innehåller kursen information kring sakliga skäl för avbruten upphandling.

Introduktion till hur man lägger in nya, och hanterar pågående ärenden i FOA, Struktons avvikelsehanteringssystem.

Som ny som chef på Strukton behöver du en inblick i våra avtal, policies och rutiner. HR avdelningen håller i denna kurs.

Utbildning för områdesansvarig i FOA, Struktons avvikelsehanteringssystem, i hur man hanterar ärenden för sitt område.

Lön kan vara är en stark drivkraft för prestation och professionell utveckling. Rätt använt fungerar det som ett viktigt styrmedel för chefer. För att det ska fungera behöver chefen rätt stöd, kunskaper och förutsättningar. Därför har vi tagit fram denna kurs för dig som ska sätta lön.
Riktar sig mot personal som utsättas för ”risk för fall” samt motivera personal att förbättra deras arbetsberedning & arbetsrutiner.
Information om hur du registrerar arbetsplatskontroller (APK) och revisioner.

Utbildningen riktar sig till personer som ansvarar för lagerinredning, personer som arbetar i lagermiljö eller arbetar som skyddsombud.