FHS logo

Fördjupad UGL (FUGL)

FUGL är en kurs i ökad processmedvetenhet och självkännedom.

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till de grupper och ledare som vill ha ett fördjupat processmedvetande. FUGL är en i engagemang och arbetsinsats krävande kurs. Deltagande förutsätter god balans, varför man inte bör ha livsbetingelser under kursen som exempelvis pågående skilsmässa eller annat som gör att du som kursdeltagare kan vara i obalans.

Du som söker till FUGL har gått UGL enligt UGL 2008 eller senare.

Kursen är obligatorisk för dig som vill söka vidare till Handledarutbildningen UGL, HUGL.

Mål

Kursens olika delmål är:

  • Ökad självkännedom
  • Ökad förståelse för hur vi påverkar och påverkas av varandra
  • Ökad förståelse för gruppdynamik och gruppen som scen för individers möte.
  • Ökad förmåga att hantera processer och relationer
  • Fördjupad kunskap om ledarskap och förmåga att tillämpa detta inom en gruppdynamisk ram
  • Reflektion över värderingars inverkan på individ och grupp samt ökad förmåga att möta och hantera egna och andras värderingar

Kursinnehåll

Den övergripande målsättningen med FUGL är att ge verktyg till ett trovärdigt ledarskap som är grundat i självinsikt och social förmåga, samt att öka förmågan att förstå och hantera situationer av mellanmänsklig karaktär. En viktig utgångspunkt är Självledarskapet, som handlar om att kunna påverka, styra och utveckla sig själv i förhållande till ett önskat mål. Kursen ger även verktyg att utveckla grupper att bli mera produktiva och med större grad av samhörighet mellan medlemmarna i gruppen.

Eftersom kursen även är ett steg till att bli UGL-handledare är syftet även att deltagarna ska få ökad medvetenhet om sin förmåga att hantera egna och andras starka känslor, såväl individuellt som i grupp, och därmed kunna besluta om de vill gå vidare till HUGL.

Kurskostnaden faktureras från Försvarshögskolan.

Kostnaden för internatet (f.n. ca 2 000 kr exkl moms/dygn) faktureras deltagarna av hotellet alt betalas av deltagarna direkt vid avresa.


Framtida event Vingåker

10 dagar mellan måndag 2022-09-26 och fredag 2022-10-07
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Fullbokat
Reservplats

10 dagar mellan måndag 2022-11-28 och fredag 2022-12-09
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Fullbokat
Reservplats

10 dagar mellan måndag 2023-01-30 och fredag 2023-02-10
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Fullbokat
Reservplats

10 dagar mellan måndag 2023-03-13 och fredag 2023-03-24
Schema
Båsenberga Hotell & Konferens Fullbokat
Reservplats